P?c dro??bas atjaunin?juma 2586448 instal??anas p?rl?kprogramm? Internet Explorer 7 netiek par?d?ti da?i nolai?amie saraksti un kombin?tie lodzi?i

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2628724 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties t?l?k aprakst?to situ?ciju, kad t?mek?a lapas p?rl?ko?anai lietojat Internet Explorer 7.
 • T?mek?a lapa vieso citu t?mek?a lapu, kura atrodas cit? dom?n?.
 • Viesotajai t?mek?a lapai ir iesp?joti loga ierobe?ojumi. P?c noklus?juma t? var b?t tikai interneta vietne vai ierobe?ota vietne.
 • Viesotaj? t?mek?a lap? ir ietverta atlases vad?kla, piem?ram, saraksts vai kombin?tais lodzi??.

??d? gad?jum?, kad vieso?anas lapa m??ina par?d?t viesot?s lapas kombin?to lodzi?u vai nolai?amo v?rt?bu, kombin?tais lodzi?? vai saraksts netiek par?d?ts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja dro??bas atjaunin?jums 2586448 netiek instal?ts dator?, kur? tiek darbin?ta p?rl?kprogramma Internet Explorer 7.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro??bas atjaunin?jumu 2586448, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2586448 MS11-081: Internet Explorer kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums: 2011. gada 11. oktobris

RISIN?JUMS

Ieteikumi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieteicams jaunin?t Internet Explorer uz jaun?ko versiju.
 • Ja lietojat Internet Explorer 7 ar Windows XP 3. servisa pakotni vai Windows Server 2003 2. servisa pakotni, ieteicams to jaunin?t uz Internet Explorer 8.
 • Ja lietojat Internet Explorer 7 ar Windows Vista 2. servisa pakotni vai Windows Server 2008 2. servisa pakotni, ieteicams to jaunin?t uz Internet Explorer 9.
Papildinform?ciju par Internet Explorer jaun?k?s versijas ieg??anu skatiet ?aj? Microsoft t?mek?a lap?:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/internet-explorer/products/ie/home

Alternat?vais risin?jums

Ja nevarat jaunin?t Internet Explorer uz jaun?ku versiju, ?emiet v?r?, ka ir pieejams Microsoft atbalst?ts labojumfails programmai Internet Explorer 7. Tom?r tas ir paredz?ts tikai ?eit aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet to tikai t?m sist?m?m, kur?s ir radusies tie?i ?? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, p?rl?kprogrammu ieteicams jaunin?t uz Internet Explorer 8 vai Internet Explorer 9 vai pagaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais Internet Explorer kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums, kur? ietver ?o labojumfailu.

Lai nekav?joties nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet oper?t?jsist?mai atbilsto?u labojumfailu, kas nor?d?ts t?l?k sarakst?.

Priek?nosac?jumi

?aj? sarakst? ir nor?d?ti priek?nosac?jumi labojumfaila instal??anai.
 • Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tam Internet Explorer dro??bas atjaunin?jumam 2586448. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  2586448 MS11-081: Internet Explorer kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums: 2011. gada 11. oktobris
 • Lai lietotu ?o labojumfailu, vien? no ??m oper?t?jsist?m?m ir j?darbina p?rl?kprogramma Internet Explorer 7:
  • Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2);
  • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2);
  • Windows XP 3. servisa pakotne (SP3);
  • Windows Server 2003 2. servisa pakotne (SP2).
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  935791 K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  968849 K? ieg?t jaun?ko Windows Server 2008 servisa pakotni

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistu labojumfailu.

Atjaunin?t saites

Lai nekav?joties nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet j?su lietotajai oper?t?jsist?mai Windows atbilsto?u p?rl?kprogrammas Internet Explorer 7 atjaunin?jumu. Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.


Windows XP 3. servisa pakotnes x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows XP Professional x64 bitu izdevuma 2. servisa pakotnes 64 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Server 2003 2. servisa pakotnes x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Server 2003 2. servisa pakotnes x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Server 2003 2. servisa pakotnes IA 64 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Vista 2. servisa pakotnes x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Vista 2. servisa pakotnes x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Server 2008 2. servisa pakotnes x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Server 2008 2. servisa pakotnes x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

Windows Server 2008 2. servisa pakotnes IA 64 bitu versij?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni t?l?t.

PROFILAKSE

Ja nevar lietot sada?? ?Risin?jumi? nor?d?tos risin?jumus, probl?mas nov?r?anai izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m.
 • ritin?majam sarakstam:
  • izmantojiet aug??jo vai apak??jo bulttausti?u, lai atlas?tu v?rt?bu;
  • ja lietojat peli ar ritin??anas riten?ti, ritiniet to, lai p?rvietotos pa sarakstu, un atlasiet v?lamo v?rt?bu;
 • jauniniet Internet Explorer uz jaun?ku versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://windows.microsoft.com/lv-lv/internet-explorer/products/ie/home
 • P?rliecinieties, vai zonai Uzticam?s vietnes ir iesp?jota opcija At?aut skripta inici?tus logus bez lieluma vai novietojuma ierobe?ojumiem, un p?c tam ?slaic?gi pievienojiet ietekm?to vietni zonai Uzticam?s vietnes. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. P?rl?kprogrammas Internet Explorer izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas vai nospiediet tausti?u kombin?ciju ALT+X un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
  3. Noklik??iniet uz Uzticam?s vietnes un p?c tam noklik??iniet uz Piel?gots l?menis.
  4. Ritiniet uz leju l?dz sada?ai Da??di, lai p?rliecin?tos, vai ir atlas?ta opcija At?aut skripta inici?tus logus bez lieluma vai novietojuma ierobe?ojumiem.
  5. Noklik??iniet uz Labi.
  6. Noklik??iniet uz Vietnes, ierakstiet vietnes nosaukumu lodzi?? Pievienot ?o vietni zonai un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot.
  7. Noklik??iniet uz Aizv?rt un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 • Ja esat ietekm?t?s vietnes ?pa?nieks, iesp?jams, v?l?sities viesot ietekm?t?s vietnes taj? pa?? dom?n?.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kuri ir nor?d?ti sada?? Attiecas uz.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2628724 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 7. novembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 7
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2628724

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com