Thông báo l?i "STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND" khi b?n m? m?t t?p tin m?i đư?c t?o ra trong m?t thư m?c đư?c chia s? trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2628582 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n b?t máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) Phiên b?n 2 thư m?c cache trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • T? máy tính, b?n truy c?p vào m?t thư m?c đư?c chia s? trên máy tính t? xa b?ng cách s? d?ng giao th?c SMB Phiên b?n 2.
Trong trư?ng h?p này, b? nh? cache SMB Phiên b?n 2 thư m?c có th? không c?p nh?t sau khi m?t t?p tin đư?c t?o trong thư m?c đư?c chia s?. Hành vi này gây ra các ho?t đ?ng t?p tin-m? k? ti?p vào file v?a đư?c t?o ra đ? hi?n th? thông báo l?i sau:
STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? th?i gian trong SMB redirector (Mrxsmb20.sys). Khi x?y ra v?n đ? th?i gian này, b? nh? cache thư m?c không đư?c c?p nh?t cho phù h?p khi m?t t?p tin đư?c t?o ra.


GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t hotfix này trên máy tính b? ?nh hư?ng đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Lưu ? B?n c?ng có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách cài đ?t hotfix 2646563. Hotfix 2646563 bao g?m hotfix này.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2109597,28022-Nov-201103: 32x 86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2186496,76822-Nov-201103: 22x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21095128,51222-Nov-201104: 05x 64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21864128,00022-Nov-201103: 42x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21095312,83222-Nov-201103: 17IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21864310,78422-Nov-201103: 00IA-64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hóa b? nh? cache thư m?c.

Lưu ? Vô hi?u hóa b? nh? cache thư m?c có th? có m?t tác đ?ng l?n, tiêu c?c v? hi?u su?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa b? nh? cache thư m?c, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? SMB2 khách hàng redirector cache

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_5222b4507281b943a7167b575a18aad3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_30e9e43ad4e53013.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_f01952a15784d6714d6d393d105ede9d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_f1d62947364da61b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8b2ffa3e043f5727.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,035
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8d35f082014e1fce.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,035
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_14962e090f9a8d7e28921b2f8fe44b94_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_5d2590bcae0f0bf3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_e2725dd8ab1c96561a2a7c58430107aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_4e62ea0249cefbc7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_e74e95c1bc9cc85d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,039
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_e9548c05b9ab9104.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,039
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_370ff54c722296cf48ac464a1124afce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c1724381fc4e40b6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_9aed54fa9bec3f9ed4822fa626a09d6f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_338334099cbdf78a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8b319e34043d6023.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,037
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8d379478014c28ca.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,037
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)10: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2628582 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2628582 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2628582

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com