"STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND" k??da, atverot failu jaunizveidotaj? koplietojam? map?, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2628582 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • J?iesp?jo ke?atmi?as servera zi?ojumu bloka (SMB) versija 2 direktoriju, dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • No datora, j?s piek??t att?l? datora koplietojam? map?, izmantojot SMB versija 2 protokols.
?aj? scen?rij?, SMB versija 2 direktorija ke?atmi?as nedr?kst atjaunin?t p?c tam, kad fails tiek izveidots koplietojamo mapi. ?? probl?ma izraisa n?kamo failu atv?rt darb?bu uz jaunizveidoto failu par?d?t ??du k??das zi?ojumu:
STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND

IEMESLS

?? probl?ma rodas hronometr??as jaut?jumu novirz SMB (Mrxsmb20.sys). Kad rodas ?? laika probl?ma, direktorija ke?atmi?a nav atjaunota attiec?gi veidojot failu.


RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o labojumfailu skarto dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.

Piez?me ?o jaut?jumu var atrisin?t ar?, instal?jot labojumfails 2646563. Labojumfails 2646563 ir iek?auts ?is labojumfails.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2109597,28022-Nov-201103: 32x86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2186496,76822-Nov-201103: 22x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21095128,51222-Nov-201104: 05x64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21864128,00022-Nov-201103: 42x64
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21095312,83222-Nov-201103: 17IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21864310,78422-Nov-201103: 00IA-64

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, atsp?jojiet ke?atmi?u direktorij?.

Piez?me Atsp?jot ke?atmi?u direktorij? var b?t liels, negat?vo ietekmi veiktsp?ju. Pla??ku inform?ciju par to, k? atsp?jot ke?atmi?u direktorij?, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par SMB2 klienta novirz ke?atmi?as

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,773
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_5222b4507281b943a7167b575a18aad3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_30e9e43ad4e53013.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f01952a15784d6714d6d393d105ede9d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_f1d62947364da61b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8b2ffa3e043f5727.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,035
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 20
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8d35f082014e1fce.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,035
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 15
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_14962e090f9a8d7e28921b2f8fe44b94_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_5d2590bcae0f0bf3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_e2725dd8ab1c96561a2a7c58430107aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_4e62ea0249cefbc7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums705
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_e74e95c1bc9cc85d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,039
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 29
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_e9548c05b9ab9104.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,039
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 01
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,215
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 40
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_370ff54c722296cf48ac464a1124afce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_c1724381fc4e40b6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_9aed54fa9bec3f9ed4822fa626a09d6f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_338334099cbdf78a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8b319e34043d6023.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,037
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 04
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_8d379478014c28ca.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,037
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 48
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,947
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 39
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2628582 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2628582 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2628582

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com