B?n c?p nh?t s?n sàng cho Office 2000 UA Control d? b? t?n thương

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 262767 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t mà lo?i b? m?t l? h?ng b?o m?t trong Microsoft Office 2000 và t?t c? các chương tr?nh đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. Các l? h?ng có th? cho phép m?t nhà đi?u hành trang Web đ?c h?i ho?c e-mail tác gi? đ? có hành đ?ng không thích h?p trên máy tính c?a ngư?i dùng đ? truy c?p trang Web c?a nhà đi?u hành ho?c m? thư đi?n t? HTML.

M?t đi?u khi?n ActiveX đư?c bao g?m v?i Office 2000 không chính xác đư?c đánh d?u là "an toàn cho k?ch b?n". Đi?u khi?n, Office 2000 UA Control (Ouactrl.ocx), đư?c s? d?ng b?i các ch?c năng "Show Me" trong văn ph?ng tr? giúp và cho phép ch?c năng văn ph?ng đ? đư?c scripted. M?t nhà đi?u hành trang Web đ?c h?i ho?c e-mail tác gi? có th? s? d?ng các đi?u khi?n đ? th?c hi?n các ch?c năng văn ph?ng trên máy tính c?a ngư?i dùng đ? truy c?p trang Web ho?c m? thư đi?n t? HTML.

B?n c?p nh?t này lo?i b? ch?c năng không an toàn này, v?i k?t qu? các "Show Me" và c?a s? đ?nh ngh?a ch?c năng b? t?t trong Office 2000.

Ví d?, trong Microsoft Excel 2000, siêu liên k?t b?t k? mà có nh?ng JavaScript:HelpPopup b?t đ?ng s?n không ho?t đ?ng.

LƯU ?: The Office 2000 UA đi?u khi?n không đư?c bao g?m trong b?n phát hành d?ch v? Microsoft Office 2000 1a (SR-1a).

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t

Làm theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n c?p nh?t này:
 1. Đi?m tr?nh duy?t Web c?a b?n đ?n các trang Web sau đây:

  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 1e9388cc-76fa-40cf-a84a-6284f5a15533 & DisplayLang = en
 2. Nh?p vào T?i ngay bây gi?!. Nh?p vào Lưu chương tr?nh này vào đ?a, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Nh?p vào Lưu lưu t?p Uactlsec.exe trong c?p đ? ch?n.
 4. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào Uactlsec.exe.
 5. Nh?p vào Có khi b?n đư?c yêu c?u hay không đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này.
 6. Nh?p vào Có ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép.
 7. Nh?p vào Ok trong c?nh báo ch? ra r?ng vi?c cài đ?t đ? thành công.

T?i v? t?p tin ch?a trong Uactlsec.exe

N?u b?n t?i v? Uactlsec.exe và t? gi?i nén các t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t d?ng l?nh tương t? như sau
C:\Downloads\Uactlsec.exe/c / /t:C:\Uafiles
các t?p sau s? đư?c li?t kê trong thư m?c C:\Uafiles:
Advpack.dll
Install.inf
Ouactrl.ocx
W95inf16.dll
W95inf32.dll

Làm th? nào đ? xác minh r?ng b?n C?p Nh?t là thành công

Đ? xác minh hay không cài đ?t b?n C?p Nh?t đ? thành công, b?n có th? ki?m tra phiên b?n c?a t?p Ouactrl.ocx ho?c b?n có th? xác minh cho dù các c?a s? b?t lên và "Show Me" tính năng b? t?t, ho?c b?n có th? làm c? hai.

Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Ouactrl.ocx

Phiên b?n g?c c?a các t?p tin Ouactrl.ocx (1.01.0009 hay 1.0.1.9) đư?c thay th? v?i phiên b?n m?i (2.0 ho?c 2.0.0.0). Theo m?c đ?nh, t?p tin này là ? v? trí sau trên máy tính c?a b?n:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office

Làm th? nào đ? ki?m tra xem ch?c năng cho các c?a s? và "Ch? cho tôi" đ? b? t?t

Đ? đ?m b?o r?ng c?a s? b?t lên và "Show Me" tính năng b? t?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Excel.
 2. B?m tr? l? văn ph?ng, và sau đó g? sao chép m?t công th?c.
 3. Nh?p vào Tìm kiếm.
 4. Nh?p vào Sao chép ch? công th?c.
 5. Làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong các ch? đ? tr? giúp "Sao chép ch? có giá tr?, công th?c, ? ki?n, ho?c di đ?ng đ?nh d?ng".
 6. Khi b?n t?i bư?c 3, b?m Dán khu v?c.

  B?nh thư?ng, b?n th?y m?t c?a s? pop-up hi?n th? v?i m?t mô t? v? thu?t ng? "dán khu v?c". N?u b?n không nh?n th?y c?a s? b?t lên này, ch?c năng này đư?c t?t c?a phiên b?n m?i c?a Ouactrl.ocx.
 7. Trong bư?c 4, nh?p vào Ch? cho tôi.

  Thông thư?ng, các Dán đ?c bi?t h?p tho?i s? t? đ?ng đư?c hi?n th?. N?u b?n không nh?n th?y h?p tho?i này, ch?c năng này đư?c t?t c?a phiên b?n m?i c?a Ouactrl.ocx.

Thu?c tính

ID c?a bài: 262767 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2000
 • Microsoft PhotoDraw 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbbug kbfix kbmt KB262767 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:262767

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com