"Không th? t?i nh?ng thông tin b?n đ? yêu c?u" l?i trong SSRS 2008 khi b?n nh?p chu?t vào m?t liên k?t báo cáo drillthrough

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2625989 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 phiên b?n.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t Microsoft SQL Server 2008 báo cáo Services (SSRS 2008) trên m?t máy tính.
  • B?n thêm m?t drillthrough báo cáo liên k?t m?t báo cáo. Liên k?t m?c tiêu m?t báo cáo khác.
  • B?n thi?t l?p m?t s? tham s? nullable đư?c thông qua đ? báo cáo drillthrough, và giá tr? c?a m?t tham s? là không.
  • B?n xu?t b?n báo cáo có ch?a drillthrough báo cáo liên k?t m?t tài li?u Word ho?c m?t b?ng tính Excel.
  • B?n nh?p vào liên k?t báo cáo drillthrough.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? t?i xu?ng thông tin mà b?n yêu c?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các ho?t đ?ng xu?t kh?u t?o ra liên k?t báo cáo drillthrough không chính xác.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2648098 Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 3. Theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2617148 Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 2 C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, không s? d?ng tham s? nullable trong báo cáo.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2625989 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2625989 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2625989

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com