Nhân b?n không làm vi?c đúng cách gi?a b? ki?m soát mi?n sau khi xóa m?t t? các trang web và d?ch v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 262561 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Đi?u khi?n vùng th? hai có th? không xu?t hi?n trong công c? ho?t đ?ng thư m?c các trang web và các d?ch v? máy ch? đ?u tiên. H? ph?c v? th? hai nhân có th? c?ng không r?ng m?t s? c? phi?u Sysvol đúng cách, và có th? không thêm chính nó m?t l?n n?a vào trang web đ?u tiên tên mi?n đi?u khi?n. Thay đ?i b?n th?c hi?n trên b? đi?u khi?n vùng th? hai không có th? đư?c nhân r?ng đ? các b? ki?m soát mi?n, nhưng thông tin C?p Nh?t v? các b? đi?u khi?n tên mi?n có th? đư?c nhân r?ng đ? nó.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u đi?u khi?n vùng th? hai đ? b? xóa t? công c? ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? trên h? ph?c v? đ?u tiên và không c?n có s?n trên h? ph?c v? đ?u tiên.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thi?t l?p ba hư?ng d?n s? d?ng các k?t n?i b?ng cách ch?y l?nh sau:
repadmin / thêm DC =TÊN MI?NDC = COM h?_ph?c_v?01 server02GUID}._msdcs.domain.com

repadmin / thêm CN = CONFIGURATION, DC =TÊN MI?NDC = COM h?_ph?c_v?01 {server02GUID}._msdcs.domain.com

repadmin / thêm CN = SCHEMA, CN = CONFIGURATION, DC =TÊN MI?NDC = COM h?_ph?c_v?01 {server02GUID}._msdcs.domain.com

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? Repadmin.exe, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
229896 B?ng cách s? d?ng Repadmin.exe đ? kh?c ph?c s? c? ho?t đ?ng thư m?c sao chép
232072 B?t đ?u sao chép gi?a ho?t đ?ng thư m?c sao chép tr?c ti?p đ?i tác
232538 Sao nhân b?n không thành công mà không có đ?i tác đư?c li?t kê

Thu?c tính

ID c?a bài: 262561 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbdfs kbfrs kbprb kbtrusts w2000trusts kbmt KB262561 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:262561

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com