Thông báo l?i "ERROR_SHARING_VIOLATION" trong Windows XP ho?c Windows Server 2003 khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin trên m?t chia s? SMB trên m?t máy ch? đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2625434 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n s? d?ng m?t ?ng d?ng trên m?t máy tính khách hàng đang ch?y m?t h? đi?u hành sau đ? m? t?p tin trên máy ch?:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Các ?ng d?ng m? t?p tin b?ng cách yêu c?u s? cho phép đ?c/ghi và ch? đ? chia s? DENY_WRITE.
 • B?n đóng t?p tin.
 • B?n c? g?ng s? d?ng các ?ng d?ng cùng trên m?t máy tính khách hàng đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 m? cùng m?t t?p tin.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
ERROR_SHARING_VIOLATION (32).
Quá tr?nh này không th? truy nh?p t?p v? nó đang đư?c s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh khác.
Ghi chú
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i này hai mươi-30 giây sau khi b?n đóng t?p trên máy tính khách hàng đ?u tiên.
 • V?n đ? này không x?y ra n?u t?t c? các máy tính khách hàng trong môi trư?ng m?ng đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003.
 • V?n đ? này không x?y ra n?u t?t c? các máy tính khách hàng trong môi trư?ng m?ng đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t khách hàng SMB2 không g?i m?t yêu c?u đóng SMB2 ph?c v? trong v?ng hai mươi đ?n ba mươi giây khi m?t ?ng d?ng trên máy khách SMB2 đóng m?t t?p tin. N?u các ?ng d?ng tương t? trên m?t khách hàng SMB1 s? m? ra cùng m?t t?p tin trong giai đo?n này, các máy ch? không th? kh?i đ?ng các hành vi phá v? OpLock và tr? v? l?i "NT STATUS_SHARING_VIOLATION" cho khách hàng SMB1. Hành vi này ngăn c?n các khách hàng SMB1 m? t?p cho đ?n khi khách hàng SMB2 s? g?i m?t yêu c?u SMB2 đóng.

Ghi chú
 • H? đi?u hành sau s? d?ng giao th?c SMB1:
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
 • H? đi?u hành sau s? d?ng giao th?c SMB2:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các hotfix trên máy ch? đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
SRV.sys6.1.7600.21095311,80822-Nov-201103: 33x 86
SRV.sys6.1.7601.21864311,80822-Nov-201103: 23x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
SRV.sys6.1.7600.21095460,80022-Nov-201104: 06x 64
SRV.sys6.1.7601.21864467,45622-Nov-201103: 43x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
SRV.sys6.1.7600.210951,028,09622-Nov-201103: 18IA-64
SRV.sys6.1.7601.218641,028,60822-Nov-201103: 01IA-64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hóa giao th?c SMB2 trên máy ch? đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_47494d63d28764dc707760442b3a3dda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8056e0e1d5b6aa92.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_d5461f721a60c68531e17dbc06e99d22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b0579dfeb3ee1023.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4c6dfd70ed0e06.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,022
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5264416dfbd6ad.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,022
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_88dd7fc20418bf45dc0e461edc9a1d83_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_150234bfd7e96723.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_eed97488ac2ed21f18c474ad6283f983_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_417a8b07c30f6d1e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_366b0981294a7f3c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.026 ngư?i
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)07: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_3870ffc5265947e3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.026 ngư?i
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_06baf634fba8764e082162341e9a4ffc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_4a8b0d6ab5de5ea1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_8ce03f8aff9d0df3ff7412e6674a2d15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_c6f3f8760b38d149.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)14: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4e11f370eb1702.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,024
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5408376df9dfa9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,024
Ngày (UTC)22-Nov-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2625434 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2625434 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2625434

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com