"ERROR_SHARING_VIOLATION" k??das zi?ojums Windows XP vai Windows Server 2003, m??inot atv?rt failu, SMB koplieto?anas serveri, kur? darbojas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2625434 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Fails atrodas server?, kur? darbojas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • Klienta dator?, kur? darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m, lai atv?rtu failu server? lietojat programmu:
  • Operating Systems Operating Systems
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Lietojumprogramma atver failu, pieprasot las??anas/rakst??anas at?auja un DENY_WRITE koplietojuma re??m?.
 • Aizveriet failu.
 • M??in?t izmantot vienu un to pa?u pieteikumu uz klienta datora, kur? darbojas Windows XP vai Windows Server 2003, pa?? faila atv?r?anai.
??d? gad?jum? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
ERROR_SHARING_VIOLATION (32).
Process nevar piek??t failam, jo to izmanto cits process.
Piez?mes
 • ?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts divdesmit l?dz tr?sdesmit sekundes, p?c tam, kad aizv?rsit pirm? klienta dator? eso?o failu.
 • ?? probl?ma nerodas, ja visi klientu datori, t?kla vid?, kur? darbojas Windows XP vai Windows Server 2003.
 • ?? probl?ma nerodas, ja visi klientu datori, t?kla vid? darbojas k?da no ??m oper?t?jsist?m?m:
  • Operating Systems Operating Systems
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo SMB2 klienta nenos?ta SMB2 tuvu piepras?jumu serverim divdesmit l?dz tr?sdesmit sekun?u laik?, kad pieteikums par SMB2 klienta aizver failu. Ja vienu un to pa?u pieteikumu par SMB1 klients atver vienu un to pa?u failu ?aj? period?, serveris nevar start?t pie??vuma blo???anas p?rtraukuma uzved?bu un tiek atgriezts k??das "NT STATUS_SHARING_VIOLATION" SMB1 klientam. ??da iztur??an?s nov?r? SMB1 klientu no faila atv?r?anas l?dz SMB2 klients s?ta SMB2 tuvu piepras?jumu.

Piez?mes
 • ??m oper?t?jsist?m?m izmantot SMB1 protokol?:
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
 • ??m oper?t?jsist?m?m izmantot SMB2 protokolu:
  • Operating Systems Operating Systems
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet labojumfailu server?, kur? darbojas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lietojiet labojumfailu ?aj? paket?, jums nav veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
SRV.sys6.1.7600.21095311,80822-Nov-201103: 33x86
SRV.sys6.1.7601.21864311,80822-Nov-201103: 23x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
SRV.sys6.1.7600.21095460,80022-Nov-201104: 06x64
SRV.sys6.1.7601.21864467,45622-Nov-201103: 43x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
SRV.sys6.1.7600.210951,028,09622-Nov-201103: 18IA-64
SRV.sys6.1.7601.218641,028,60822-Nov-201103: 01IA-64

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, atsp?jojiet SMB2 protokola serveris, kur? darbojas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_47494d63d28764dc707760442b3a3dda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8056e0e1d5b6aa92.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_d5461f721a60c68531e17dbc06e99d22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b0579dfeb3ee1023.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4c6dfd70ed0e06.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,022
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 22
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5264416dfbd6ad.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,022
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 09
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_88dd7fc20418bf45dc0e461edc9a1d83_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_150234bfd7e96723.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums704
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_eed97488ac2ed21f18c474ad6283f983_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_417a8b07c30f6d1e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums704
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_366b0981294a7f3c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,026
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 22
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_3870ffc5265947e3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,026
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 55
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_06baf634fba8764e082162341e9a4ffc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_4a8b0d6ab5de5ea1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_8ce03f8aff9d0df3ff7412e6674a2d15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_c6f3f8760b38d149.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 36
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_da4e11f370eb1702.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,024
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_dc5408376df9dfa9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,024
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 43
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2625434 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2625434 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2625434

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com