Piek?uvi 2010 av?rij?m p?c notikumu skat?t?ja nor?da uz Vbe7.dll failu instal??anas Office 2010 1. servisa pakotni un k??das paraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2625046 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c tam, kad esat instal?jis Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne (SP1), str?d?jot ar Microsoft Access 2010 datu b?z?m var rasties izlases veida av?rijas. ??m av?rij?m var rasties ??s datu b?zes atv?rt objektus, vai m??in?t izmantot Visual Basic redaktoru. Ja j?s mekl?jiet notikumu skat?t?j?, l?dz?gs ?im k??das paraksts:

Faulting pieteikums: Msaccess. exe
Versija: 14.0.6024.1000
Z?mogs: 4d83e4fc
K??daino modulis: vbe7.dll
Versija: 7.0.16.19
Z?mogs: 4d430aec


RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet atjaunin?jumu 2553385. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

2553385 Office 2010 atjaunin?jumu apraksts: 13 decembris 2011

?o jaut?jumu s?kotn?ji noteikta ??du oktobris 2011 labojumfailu pakotni:
2596585 Office 2010 labojumfailu pakotni (Vbe7 x none.msp) apraksts: 25 oktobris 2011

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, dekompil?t un p?c tam atk?rtoti kompil?jiet datu b?zi. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Veikt kop??anas vai datu b?zes dubl?jumu.
  2. Dator?, kas uzr?da probl?mas, dekompil?t datu b?z?. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? izpildiet ??du komandu kur c:\folder\test.accdb ir ce?u datu b?z? kop? ar datu b?zes faila nosaukums:
    c:\folder\test.accdb / dekompil?t
  3. Aizv?rt datu b?zi.
  4. Atveriet datu b?zi, Access 2010 SP1.

PAPILDINDORM?CIJA

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2625046 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 30. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Access 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2625046 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2625046

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com