Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? máy tính treo trong khi phát hi?n ph?n c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 262381
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Windows 98 hay Windows Thiên niên k? Edition (Me), thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng (treo) trong ph?n c?ng quá tr?nh phát hi?n. Trong giai đo?n này, thi?t l?p s? xác đ?nh nh?ng g? các thành ph?n ph?n c?ng đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n. Giai đo?n này đ?i h?i b?n ph?i kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính ho?c m?t l?n ho?c hai l?n, tùy thu?c vào lo?i ph?n c?ng trong c?a b?n máy tính. B?n có th? xác đ?nh các giai đo?n thi?t l?p này b?i "Thi?t l?p ph?n c?ng" màn h?nh.

NGUYÊN NHÂN

Máy tính c?a b?n có th? treo v? các v?n đ? ph?n c?ng khác nhau. N?u b?n đang c? g?ng đ? nâng c?p, hành vi này có th? x?y ra v? các cu?c xung đ?t v?i thi?t l?p ph?n c?ng trư?c đó. N?u b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t m?t phiên b?n đ?y đ? c?a Windows 98 hay Windows Me, hành vi này có th? x?y ra v? c?a không tương thích ph?n c?ng, ph?n c?ng n?m ? khe sai xe bu?t trên bo m?ch ch?, ho?c Cài đ?t cơ b?n Input/Output (BIOS h? th?ng).

GI?I PHÁP

Chú ý B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây gi?i đáp th?c m?c phương pháp:

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n

B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này c?a vi?c kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính. T?t máy tính c?a b?n, và sau đó b?t l?i. N?u thi?t l?p Windows 98 không ti?p t?c, h?y th? phương pháp sau đây.


Kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? an toàn và s? d?ng Msconfig.exe

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?m và gi? phím CTRL sau máy tính c?a b?n đ? hoàn t?t các các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra), và sau đó ch?n Ch? đ? an toàn t? các Kh?i đ?ng tr?nh đơn. Đ? có thêm thông tin v? kh?i đ?ng Windows 98, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
178548 Không có 'B?t đ?u Windows 98' thư lúc kh?i đ?ng
Sau khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? an toàn, s? d?ng các Công c? h?u ích c?u h?nh h? th?ng (Msconfig.exe) đ? gi?m thi?u nh?ng cu?c xung đ?t có th? ngăn ch?n máy tính c?a b?n t? khi k?t thúc cài đ?t.

Đ? b?t đ?u và s? d?ng các H? th?ng thông tin công c?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào H? th?ng thông tin.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Ch?n l?c Startup, và sau đó nh?p vào Xoá h?p ki?m sau đây:
  • X? l? t?p Config.sys
  • X? l? t?p tin Autoexec.bat
  • Quá tr?nh Winstart.bat t?p tin (n?u s?n dùng)
  • Quá tr?nh System.ini File
  • X? l? t?p Win.ini
  • T?i kh?i đ?ng nhóm m?c

 4. Nh?p vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi b?n đư?c nh?c.
N?u thi?t l?p k?t thúc, s? d?ng các bư?c sau đ? tr? v? c?a b?n máy tính đ? m?t ch? đ? kh?i đ?ng đi?n h?nh. N?u máy tính c?a b?n v?n ti?p t?c đ? ngăn ch?n đáp ?ng (treo), s? d?ng các bư?c trong "Ki?m tra các ph?n c?ng c?u h?nh" keá tieáp.
 1. Ch?y ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m vào đ? ch?n m?t trong ch?n l?c kh?i đ?ng m?c, nh?p vào Ok, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh c?a b?n đ? kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính và th? nghi?m b? treo ho?c hành vi b?t thư?ng.
 2. Ti?p t?c quá tr?nh này cho đ?n khi t?t c? kh?i đ?ng ch?n l?c kho?n m?c đư?c ch?n. N?u b?n ch?n m?t m?c và treo c?ng máy tính c?a b?n hay cư x? b?t thư?ng, nh?p vào tab cho kho?n m?c tương ?ng, r? ràng m?t n?a ki?m tra h?p, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Ti?p t?c quá tr?nh này cho đ?n khi b?n xác đ?nh v? trí các thi?t l?p đang gây ra v?n đ?.
 3. N?u b?n có th? kh?i đ?ng l?i máy thành công khi t?t c? kho?n m?c đư?c ch?n, ch?y ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m vào đ? ch?n các Kh?i đ?ng b?nh thư?ng ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó làm theo các bư?c trên màn h?nh kh?i đ?ng c?a b?n máy tính.
Đ? có thêm thông tin v? b?ng cách s? d?ng Msconfig.exe, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 98

Nâng cao x? l? s? c? v?i Msconfig.exe

Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?m và gi? phím CTRL sau máy tính c?a b?n đ? hoàn t?t các các quy?n l?c trên t? (bài ki?m tra), và sau đó ch?n an toàn Ch? đ? t? tr?nh đơn kh?i đ?ng. Đ? có thêm thông tin v? Windows 98 Kh?i đ?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
178548 Không có 'B?t đ?u Windows 98' thư lúc kh?i đ?ng
Sau khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? an toàn, s? d?ng các Công c? h?u ích c?u h?nh h? th?ng (Msconfig.exe) đ? gi?m thi?u nh?ng cu?c xung đ?t có th? ngăn c?n hoàn t?t thi?t l?p máy tính c?a b?n.

Đ? b?t đ?u và s? d?ng các H? th?ng thông tin công c?:
 1. Vào b?m vào thanh công c? B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó b?m vào các H? th?ng thông tin công c?.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào các Nút chuyên sâu.
 4. Ch?n các L?c tương thích ch? đ? đ?a Truy c?p tùy ch?n.
 5. ? dư?i cùng c?a các Nâng cao gi?i đáp th?c m?c thi?t đ?t, b?m Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính khi đư?c nh?c.
N?u thi?t l?p đ? hoàn t?t, hành vi đư?c gây ra b?i m?t không tương thích gi?a các b? đi?u khi?n ? đ?a c?ng và chương tr?nh cài đ?t. Ngày máy tính c?a b?n đ? cho phép truy c?p 32-bit đ?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vào b?m vào thanh công c? B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó b?m vào các H? th?ng thông tin công c?.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ti?n ích c?u h?nh h? th?ng.
 3. Trên các T?ng quát tab, b?m vào các Nút chuyên sâu.
 4. Ch?n các L?c tương thích ch? đ? đ?a Truy c?p tùy ch?n.
 5. T?i các Nâng cao gi?i đáp th?c m?c thi?t đ?t, b?m Ok.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính khi đư?c nh?c.

Ki?m tra c?u h?nh ph?n c?ng

Ki?m tra c?u h?nh ph?n c?ng trên máy tính, kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính trong ch? đ? an toàn và s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? kh?c ph?c các cài đ?t ph?n c?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, vô hi?u hoá t?t c? các thi?t b? dư?i các chi nhánh sau đây:
  • Hi?n th? adapter
  • B? đi?u khi?n đ?a m?m
  • B? đi?u khi?n đ?a c?ng
  • Bàn phím
  • B? đi?u h?p m?ng
  • ? c?m PCMCIA
  • C?ng
  • B? đi?u khi?n SCSI
  • B? đi?u khi?n âm thanh, video và tr? chơi
  • Chu?t

  Đ? vô hi?u hoá thi?t b? trong Device Manager, s? d?ng các bư?c sau đây.

  LƯU ?: N?u b?n có m?t con chu?t n?i ti?p và b?n vô hi?u hóa c?ng COM, n?u Windows ghi l?i BIOS r?ng c?ng COM b? vô hi?u hoá, b?n s? có không có ch?c năng chu?t cho đ?n khi b?n kích ho?t c?ng COM BIOS tr? l?i.

  1. B?m đúp vào các chi nhánh có ch?a thi?t b? b?n mu?n, nh?p vào thi?t b? và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Vô hi?u hóa trong ph?n c?ng này h? sơ ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  LƯU ?: Khi b?n vô hi?u hóa chu?t và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
  Windows đ? không phát hi?n m?t con chu?t g?n vào máy tính. B?n m?t cách an toàn có th? đính kèm m?t con chu?t n?i ti?p bây gi?.
  Đ? cho phép chu?t, s? d?ng l?nh bàn phím sau đây:

  1. Nh?n CTL + ESC đ? kích ho?t các B?t đ?u tr?nh đơn.
  2. B?m m?i tên lên cho đ?n khi Thiết đặt ch?n, b?m m?i tên ph?i đ? ch?n B?ng đi?u khi?n, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Báo chí xu?ng m?i tên và m?i tên trái cho đ?n khi Các vấn đề đư?c ch?n, và sau đó nh?n ENTER.
  4. B?m m?i tên ph?i đ? ch?n các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m TAB, b?m TAB, và sau đó nh?n xu?ng m?i tên đ? ch?n thi?t b? đư?c li?t kê dư?i s? m? r?ng Chu?t chi nhánh.
  5. Nh?n TAB đ? ch?n Thu?c tính, b?m phím ENTER, nh?n TAB đ? ch?n Cho phép thi?t b?, và sau đó nh?n ENTER.
  6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  7. N?u con chu?t v?n không làm vi?c sau khi bư?c E, baám TAB, và sau đó nh?n ENTER. Nh?n ENTER khi b?n nh?n đư?c d?u nh?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. N?u ti?p t?c thi?t l?p, cho phép các thi?t b? b?n vô hi?u hóa trong bư?c 2 sau khi thi?t l?p k?t thúc, và sau đó xác minh r?ng không có thi?t b? xung đ?t. Cho phép các thi?t b? theo th? t? sau:
  • C?ng COM
  • B? đi?u khi?n đ?a c?ng
  • B? đi?u khi?n đ?a m?m
  • T?t c? các thi?t b? khác

  Đ? kích ho?t tính năng m?t thi?t b? và ki?m tra các cu?c xung đ?t có th?, làm theo các bư?c sau:

  1. B?m đúp vào các chi nhánh có ch?a thi?t b? b?n mu?n, nh?p vào thi?t b? và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào đ? xóa các Vô hi?u hóa trong ph?n c?ng này h? sơ h?p ki?m.
  3. Trên các Tài nguyên tab, xác minh r?ng không có không có xung đ?t đư?c li?t kê trong các Danh sách thi?t b? xung đ?t h?p. Lưu ? r?ng các Tài nguyên th? không xu?t hi?n cho m?i thi?t b?.
  4. Nh?p vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Ki?m tra các t?p tin đăng nh?p

M?t phương pháp x? l? s? c? có th? giúp đ? xác đ?nh các nguyên nhân c?a v?n đ? là đ? ki?m tra các t?p tin log thi?t l?p. Ba t?p tin đư?c t?o ra trong khi thi?t l?p:
 • Detlog.txt. t?p tin đăng nh?p này li?t kê b?t đ?u phát hi?n k?t qu? th? nghi?m và th? nghi?m. Đây là m?t t?p tin ?n n?m trong thư m?c g?c c?a ? C.
 • Detcrash.log. tranh h? sơ mà phát hi?n các bư?c đ? hoàn t?t do đó thi?t l?p không treo bư?c tương t? m?t l?n n?a. Đi?u này là m?t t?p tin ?n đư?c t?o ra ch? khi bư?c phát hi?n gây ra máy tính đ? ng?ng đáp ?ng. T?p tin này n?m trong thư m?c g?c c?a ? đ?a C.
 • Setuplog.txt. tranh ghi l?i nh?ng g? di?n ra trong th?i gian Thi?t l?p, bao g?m c? nh?ng thành công và các v?n đ?. Nó đư?c s? d?ng b?i ph?c h?i an toàn đ? xác đ?nh nơi thi?t l?p nên ti?p t?c. T?p tin này n?m trong thư m?c g?c c?a ? C.

Cài đ?t trong m?t thư m?c m?i

N?u v?n đ? v?n c?n, cài đ?t Windows trong m?t thư m?c m?i cho m?c đích th? nghi?m. B?n có th? s? d?ng l?nh thi?t l?p đ? g? r?i m?t mô-đun c? th?:
thi?t l?p /p b
Các /p chuy?n đ?i gây ra thi?t l?p đ? vư?t qua string(s) tr?c ti?p đ? phát hi?n Qu?n l? (Sysdetmg.dll). Thi?t l?p không gi?i thích n?i dung c?a chu?i. Các chu?i có th? ch?a m?t ho?c nhi?u tùy ch?n phát hi?n.

Các b chuy?n đ?i cho phép nhanh chóng trư?c ch? đ?. Nó s? nh?c b?n trư?c khi m?t mô-đun phát hi?n đư?c g?i là do đó b?n có th? bư?c qua m?i mô-đun phát hi?n th? công và quy?t đ?nh n?u b?n mu?n b? qua nó. M?c đ?nh là vô hi?u hoá.

Đ? có thêm thông tin v? cài đ?t Windows 98 trong m?t thư m?c m?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
193902 Làm th? nào đ? cài đ?t Windows 98 vào m?t thư m?c m?i

Ki?m tra các v?n đ? cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? th?ng (BIOS)

Trên bo m?ch ch? nh?t đ?nh, Windows 98 hay Windows tôi có th? không đ? hoàn thành công tr?nh phát hi?n c?m và ch?y. V?n đ? này có th? gây ra b?i m?t gi?i thích không chính xác c?a d? li?u đư?c lưu tr? trong BIOS c?a máy tính. N?u b?n đ? th? các bư?c trong các phương pháp trư?c đó và máy tính c?a b?n v?n c?n treo trong khi phát hi?n ph?n c?ng, liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a máy tính đ? xem n?u b?n c?n m?t b?n nâng c?p trư?c khi cài đ?t Windows 98 ngày c?a b?n máy tính.

Nâng c?p lên Windows 3.1

N?u b?n đang nâng c?p t? Microsoft Windows 3.1, b?n có th? có m?t b? hư h?i Windows 3.1 nhóm (.grp) t?p tin. N?u b?n có m?t t?p tin b? hư h?i nhóm, s? d?ng công c? chuy?n đ?i nhóm đ? tái t?o các nhóm. Đ? làm như v?y, s? d?ng sau đây bư?c sau:
 1. T?t máy tính c?a b?n cho ít nh?t mư?i giây, và sau đó b?t tr? l?i.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i GRPCONV.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

B?ng cách s? d?ng Novell IntraNetWare Client phiên b?n 2,2

N?u b?n đang nâng c?p t? Microsoft Windows 95 v?i Novell IntraNetWare máy khách Phiên b?n 2.2 cho Windows 95 ph?n m?m (c?ng đư?c g?i là Client32) đư?c cài đ?t, liên h? v?i Novell b? đ? nh?n m?t C?p Nh?t Nwsipx32.dll t?p tin.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba có th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

THÔNG TIN THÊM

Cho thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? v?n đ? ph?n c?ng sau khi thi?t l?p k?t thúc, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
133240 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?

Thu?c tính

ID c?a bài: 262381 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbprb kbsetup kbtshoot kbmt KB262381 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:262381

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com