Identifikator ?lanka: 2622803 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici


Ova gre?ka ozna?ava da je sektor za pokretanje o?te?en ili nedostaje.

Koristite slede?e metode da biste re?ili probleme povezane sa ovom gre?kom prilikom pokretanja OS Windows.

Re?enje


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Da biste dovr?ili ove korake, morate da imate instalacioni disk operativnog sistema Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista. Ako nemate disk, obratite se proizvo?a?u ili Microsoft podr?ci da biste ga dobili. Isprobajte 4. metod ako nemate instalacioni disk, a alatka za popravku pri pokretanju je unapred instalirala opciju za oporavak na va?em ra?unaru.

1. metod: Pokrenite alatku za popravku pri pokretanju pomo?u Windows okru?enja za oporavak sistema (WinRE)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste pokrenuli alatku za popravku pri pokretanju pomo?u Windows okru?enja za oporavak sistema (WinRE), sledite ove korake:
 1. Umetnite instalacioni disk za Windows u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a.
  Ako ra?unar ne prepozna medijum automatski
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  1. ?itajte sva uputstva koja se pojavljuju tokom procesa ponovnog pokretanja i koja obja?njavaju kako da prekinete normalno pokretanje i otvorite uslu?ni program za konfigurisanje sistema BIOS. Ve?ina PC ra?unara koristi tastere F2, F10, ESC ili DEL za po?etak konfigurisanja sistema BIOS.
  2. U okviru uslu?nog programa za konfigurisanje sistema BIOS potra?ite karticu Boot Order (Redosled pokretanja), Boot Options (Opcije pokretanja) ili Boot (Pokretanje). Prate?i uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste do?li do stavke Boot Order (Redosled pokretanja), a zatim pritisnite taster Enter.
  3. U listi za pokretanje potra?ite CD, DVD ili disk jedinicu za USB fle? (ona bi mogla biti navedena kao prenosiv ure?aj). Prate?i uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste premestili disk jedinicu nagore dok se ne pojavi na vrhu liste za pokretanje. Pritisnite taster Enter. Redosled pokretanja je sada promenjen tako da se pokretanje obavlja sa CD, DVD ili disk jedinice USB fle? memorije.
  4. Pritisnite taster F10 da biste sa?uvali promene i zatvorili uslu?ni program za konfigurisanje BIOS-a. U prozoru za potvrdu kliknite na dugme Da. Ra?unar ?e se ponovo pokrenuti.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod kori??enja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. U dijalogu Opcije za oporavak sistema odaberite upravlja?ki program svoje Windows instalacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravite svoj ra?unar.
 7. Izaberite operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravka pri pokretanju.
Vi?e informacija o opcijama za oporavak sistema potra?ite u temi pomo?i Koje su opcije oporavka sistema u operativnom sistemu Windows?

Vi?e informacija o alatki za popravku pri pokretanju potra?ite u temi pomo?i Popravka pri pokretanju: naj?e??a pitanja.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: Ponovo napravite podatke za konfiguraciju pokretanja (BCD) pomo?u Windows okru?enja za oporavak sistema (WinRE)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Umetnite Windows instalacioni disk u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a.
  Ako ra?unar ne prepozna medijum automatski
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  1. ?itajte sva uputstva koja se pojavljuju tokom procesa ponovnog pokretanja i koja obja?njavaju kako da prekinete normalno pokretanje i otvorite uslu?ni program za konfigurisanje sistema BIOS. Ve?ina PC ra?unara koristi tastere F2, F10, ESC ili DEL za po?etak konfigurisanja sistema BIOS.
  2. U okviru uslu?nog programa za konfigurisanje sistema BIOS potra?ite karticu Boot Order (Redosled pokretanja), Boot Options (Opcije pokretanja) ili Boot (Pokretanje). Prate?i uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste do?li do stavke Boot Order (Redosled pokretanja), a zatim pritisnite taster Enter.
  3. U listi za pokretanje potra?ite CD, DVD ili disk jedinicu za USB fle? (ona bi mogla biti navedena kao prenosiv ure?aj). Prate?i uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste premestili disk jedinicu nagore dok se ne pojavi na vrhu liste za pokretanje. Pritisnite taster Enter. Redosled pokretanja je sada promenjen tako da se pokretanje obavlja sa CD, DVD ili disk jedinice USB fle? memorije.
  4. Pritisnite taster F10 da biste sa?uvali promene i zatvorili uslu?ni program za konfigurisanje BIOS-a. U prozoru za potvrdu kliknite na dugme Da. Ra?unar ?e se ponovo pokrenuti. Sa?ekajte da se ra?unar ponovo pokrene na uobi?ajen na?in. Skeniranje mo?e da potraje nekoliko minuta i ukloni?e sav malver kojim je ra?unar mo?da zara?en.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 3. Izaberite jezik, vreme, valutu, tastaturu ili neki drugi metod unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. Izaberite operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Komandna linija.
 7. Otkucajte Bootrec /RebuildBcd, a zatim pritisnite taster ENTER.

Vi?e informacija o tome kako da koristite Bootrec.exe potra?ite u temi pomo?i Kori??enje alatke Bootrec.exe u Windows okru?enju za oporavak sistema za re?avanje i popravku problema u vezi sa pokretanjem u operativnom sistemu Windows.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

3. metod: Pokrenite alatku za oporavak sistema pomo?u Windows okru?enja za oporavak sistema (WinRE)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj metod zahteva da oporavak sistema bude omogu?en na va?em ra?unaru.

Da biste pokrenuli oporavak sistema iz Windows okru?enja za oporavak sistema (WinRE), sledite ove korake:
 1. Umetnite instalacioni disk za Windows u disk jedinicu, a zatim pokrenite ra?unar.
 2. Pritisnite bilo koji taster kada se pojavi poruka Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sa CD-a ili DVD-a.
  Ako ra?unar ne prepozna medijum automatski
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding start collapsed
  1. ?itajte sva uputstva koja se pojavljuju tokom procesa ponovnog pokretanja i koja obja?njavaju kako da prekinete normalno pokretanje i otvorite uslu?ni program za konfigurisanje sistema BIOS. Ve?ina PC ra?unara koristi tastere F2, F10, ESC ili DEL za po?etak konfigurisanja sistema BIOS.
  2. U okviru uslu?nog programa za konfigurisanje sistema BIOS potra?ite karticu Boot Order (Redosled pokretanja), Boot Options (Opcije pokretanja) ili Boot (Pokretanje). Prate?i uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste do?li do stavke Boot Order (Redosled pokretanja), a zatim pritisnite taster Enter.
  3. U listi za pokretanje potra?ite CD, DVD ili disk jedinicu za USB fle? (ona bi mogla biti navedena kao prenosiv ure?aj). Prate?i uputstva na ekranu, koristite tastere sa strelicama da biste premestili disk jedinicu nagore dok se ne pojavi na vrhu liste za pokretanje. Pritisnite taster Enter. Redosled pokretanja je sada promenjen tako da se pokretanje obavlja sa CD, DVD ili disk jedinice USB fle? memorije.
  4. Pritisnite taster F10 da biste sa?uvali promene i zatvorili uslu?ni program za konfigurisanje BIOS-a. U prozoru za potvrdu kliknite na dugme Da.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  assets folding end collapsed
 3. Izaberite jezik, vreme i valutu, kao i metod kori??enja tastature ili unosa, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Popravka ra?unara.
 5. U dijalogu Opcije za oporavak sistema odaberite upravlja?ki program svoje Windows instalacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. U dijalogu Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Oporavak sistema.
 7. Pratite uputstva ?arobnjaka za oporavak sistema i izaberite odgovaraju?u ta?ku vra?anja.
 8. Kliknite na dugme Zavr?i da biste oporavili sistem.
Vi?e informacija o tome kako da koristite alatku za oporavak sistema potra?ite u temi pomo?i Oporavak sistema: naj?e??a pitanja.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

4. metod: Pokrenite alatku za popravku pri pokretanju na ra?unaru na kojem je unapred instalirana opcija oporavka

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Ovaj metod je dostupan samo ako je alatka za popravku pri pokretanju unapred instalirala opciju za oporavak na ra?unaru.

Ako nemate instalacioni disk za Windows, a alatka za popravku pri pokretanju je unapred instalirala opciju za oporavak na va?em ra?unaru, sledite ove korake da biste popravili datoteke za pokretanje:
 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz ra?unara i ponovo pokrenite ra?unar pomo?u dugmeta za napajanje ra?unara.
  • - Ako ra?unar ima instaliran jedan operativni sistem, pritisnite i dr?ite taster F8 dok se ra?unar ponovo pokre?e. Morate da pritisnete taster F8 pre nego ?to se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, morate poku?ati ponovo tako ?to ?ete sa?ekati da se pojavi Windows odziv za prijavljivanje, a zatim isklju?iti i ponovo pokrenuti ra?unar.
  • - Ako ra?unar ima vi?e operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da markirate operativni sistem koji ?elite da popravite, a zatim pritisnite i dr?ite taster F8.

 2. Na ekranu Vi?e opcija pokretanja sistema koristite tastere sa strelicama da biste ozna?ili opcijuPopravite ra?unar, a zatim pritisnite taster Enter. (Ako opcija Popravite ra?unar nije navedena, onda va? ra?unar ne sadr?i unapred instalirane opcije oporavka ili ih je administrator mre?e isklju?io).
 3. Izaberite izgled tastature, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite korisni?ko ime, otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. U meniju Opcije za oporavak sistema izaberite stavku Popravka pri pokretanju. Alatka za popravku pri pokretanju ?e mo?da tra?iti da na?inite izbor dok poku?ava da re?i problem i ako bude neophodno, ponovo ?e pokrenuti ra?unar dok popravlja.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2622803 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
Klju?ne re?i: 
KB2622803

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com