Grupas politikas klienta pakalpojums sadursm?m uz termin??a server?, kur? darbojas Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2, kad vair?kiem lietot?jiem izveidot savienojumu ar serveri, taj? pa?? laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2622802 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Termin??a pakalpojumu lomas instal??anas dator?, kur? darbojas Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2.
 • Termin??a servera pievienoties dom?nam.
 • Da?as grupas politikas priorit?rie iestat?jumi ir konfigur?ti dom?n? un piem?ros termin??a serveri.
 • Vair?ki lietot?ji vienlaikus izveidot termin??a pakalpojumu sesijas ar termin??a serveri.
??d? gad?jum? grupas politikas klienta pakalpojums av?rijas termin??a server?. ??d? gad?jum? lietot?ji nevar pieteikties termin??a servera.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo pavedienu sinhroniz?cija jaut?jumu grupas politikas klienta pakalpojums. Konkr?ti, ?o jaut?jumu ir iedarbin?ta, kad vair?kus pavedienus m??in?t piek??t statisku objektu taj? pa?? laik?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?darbojas Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2) vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Gpprefcl.dll6.0.6002.22746647,68024-Nov-201115: 33x86
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Gpprefcl.dll6.0.6002.22746846,84824-Nov-201115: 25x64
Gpprefcl.dll6.0.6002.22746647,68024-Nov-201115: 33x86
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 1.21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??isada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogu (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Gpprefcl.dll6.1.7601.21864788,48022-Nov-201106: 24x64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21864588,80022-Nov-201105: 25x86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21864588,80022-Nov-201105: 25x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,241
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)18: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_b6e5085ebcde2779aa2dcc618461b849_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_032bff16b4fe65c4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)18: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_399416c85f5ad6fd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums106,474
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)15: 55
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_43262b45eb4d433d1d09ac91c7090a09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_9020220b9588f7a8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,072
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)18: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_95b2b24c17b84833.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums106,510
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)15: 46
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2.257
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)18: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22746_none_a0075c9e4c190a2e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums66,987
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)15: 42
PlatformaNav piem?rojams

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_0f51d537a34ebe2a9d84d9313faee93f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_35155724f6a80bef.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums713
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_67faa635c567c585769ea82ab8b5c288_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_ac83b653796334d1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums715
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_6b4fd24c4eb4209eee1b36cb466e39c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_37b5290cc845fe0c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1.070
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_ba6078b9b5342b3d5ed9da9d87c7a564_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_adbfa86186278a1f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums715
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_95c2cb5d78e1a3f0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums53,972
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,290
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a01775afad4265eb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums34,836
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 00
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_39a42fd9c08432ba.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums53,968
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 11
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2622802 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2622802 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2622802

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com