B?n không th? đ?i tên m?t ?ng d?ng trong m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2 n?u các ?ng d?ng đang đư?c đi?u hành b?i m?t ho?c nhi?u ngư?i s? d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2622136 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t ?ng d?ng trong m?t m?c tin thư thoại dùng chung đang đư?c đi?u hành b?i m?t ho?c nhi?u ngư?i s? d?ng.

  Lưu ? Các ?ng d?ng s? m? ra m?t x? l? cho chính nó khi nó đư?c ch?y.
 • B?n c? g?ng đ? đ?i tên các ?ng d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? đ?i tên các ?ng d?ng. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
T?p đang s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh khác.
Ghi chú
 • B?n có th? th?c hi?n cùng m?t thao tác thành công sau khi t?t c? ngư?i dùng đóng ?ng d?ng.
 • V?n đ? này không x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n trong các đ?i hư?ng lái xe h? th?ng đ?m ph? (Rdbss.sys) liên quan đ?n vi?c s? d?ng oplocks m?i và cách th?c nó x? l? các tham chi?u đ?n t?p tin th?c thi t? xa.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7600.21062241,15201 Tháng mư?i, 201102: 33x 86
Rdbss.sys6.1.7601.21830241,66401 Tháng mư?i, 201103: 23x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7600.21062308,73601 Tháng mư?i, 201102: 51x 64
Rdbss.sys6.1.7601.21830308,73601 Tháng mư?i, 201102: 38x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdbss.sys6.1.7600.21062718,84801 Tháng mư?i, 201101: 59IA-64
Rdbss.sys6.1.7601.21830718,84801 Tháng mư?i, 201101: 54IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_8a3ba14557844c79cbf3898d58fac18a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_5285edcf95d2d802.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e084df288a2e09ffe28eea56f1cea902_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_44e3d4b494f74f72.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin693
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_5a474b54dbcd45ed.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,803
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)05: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_5c4c414ed8dcf53d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,803
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)06: 43
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6eb876f04f29f40addb322687074d3f1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_ae87007f2fb9cd51.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8fd71c8341d0a92afacd30ff8e180e25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_7195e882ad3135b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_b665e6d8942ab723.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,809
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)06: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_b86adcd2913a6673.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,809
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)07: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_6bd41385d4200264303137ffca553fba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_7a696fae95d69a9a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_986dcde3cf4ade60cf20ee0c50635a18_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_42b8d5d4f7241652.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_5a48ef4adbcb4ee9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,806
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)06: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_5c4de544d8dafe39.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,806
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)07: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.168 ngư?i
Ngày (UTC)01 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2622136 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2622136 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2622136

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com