Máy in không h?p l? chuy?n hư?ng có th? có s?n trong m?t phiên d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i v?i m?t máy ch? lưu tr? phiên RD đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2620656 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? lưu tr? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (RD) đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n cho phép khách hàng chuy?n hư?ng máy in trên máy ch? máy ch? phiên RD.
 • B?n có nhi?u máy tính khách hàng mà có máy in đư?c cài đ?t.
 • Nhi?u ngư?i dùng đư?c thi?t l?p t? xa máy tính đ? bàn d?ch v? bu?i đ? máy ch? lưu tr? phiên RD t? máy tính khách.
 • Máy in vào máy tính khách có s?n trong các phiên t? xa bàn làm vi?c d?ch v?.
Trong trư?ng h?p này, máy in không h?p l? chuy?n hư?ng có th? đư?c hi?n th? b?i các ?ng d?ng hi?n th? trên máy in cho ngư?i dùng.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra n?u b?n s? d?ng các Máy tính đ? bàn t? xa d? dàng in tính năng. Đ? b?t tính năng này, s? d?ng các S? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in t? xa máy tính đ? bàn d? dàng in đ?u tiên Chính sách nhóm.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? b? đ?m máy in cho bi?t thêm m?t m?c nh?p registry cho m?i máy in chuy?n hư?ng theo sau registry subkey cho ngư?i s? d?ng, và cho t?t c? ngư?i dùng đăng nh?p vào máy ch? lưu tr? phiên RD:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
Máy in chuy?n m?c đăng k? s? b? xóa khi ngư?i dùng ng?t k?t n?i ho?c đăng xu?t. Tuy nhiên, nh?ng ngư?i dùng khác có th? đ? đăng xu?t trong lúc đó. V? v?y, các m?c đăng k? b? r? r? trong cơ quan đăng k? HKEY_CURRENT_USER hive. Theo th?i gian, registry subkey s? tích l?y nhi?u m?c đăng k? không h?p l? cho chuy?n hư?ng máy in có hoán v? c?a khách hàng tên, tên máy in và phiên làm vi?c c?a b?n. Các ?ng d?ng mà đ?c này registry subkey s? hi?n th? máy in không h?p l? cho ngư?i dùng.

Hành vi này x?y ra n?u b?n không s? d?ng các Máy tính đ? bàn t? xa d? dàng in tính năng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806-Nov-201100: 04x 86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406-Nov-201100: 06x 86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005-Nov-201119: 43x 86
Printui.dll6.0.6002.22739873,98406-Nov-201100: 07x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Localspl.dll6.0.6002.22739789,50407-Nov-201109: 16x 64
Ntprint.dll6.0.6002.22739261,12007-Nov-201109: 16x 64
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44007-Nov-201108: 06x 64
Printui.dll6.0.6002.22739987,13607-Nov-201109: 16x 64
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806-Nov-201100: 04x 86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406-Nov-201100: 06x 86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005-Nov-201119: 43x 86
Printui.dll6.0.6002.22739873,98406-Nov-201100: 07x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Localspl.dll6.0.6002.227391,740,28806-Nov-201117: 51IA-64
Ntprint.dll6.0.6002.22739490,49606-Nov-201117: 52IA-64
Ntprint.exe6.0.6002.2273969,63206-Nov-201116: 47IA-64
Printui.dll6.0.6002.227391,649,15206-Nov-201117: 52IA-64
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806-Nov-201100: 04x 86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406-Nov-201100: 06x 86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005-Nov-201119: 43x 86
Printui.dll6.0.6002.22739873,98406-Nov-201100: 07x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Localspl.dll6.1.7600.16894768,51206-Oct-201104: 45x 86
Localspl.dll6.1.7600.21065769,02406-Oct-201104: 31x 86
Localspl.dll6.1.7601.17702769,02406-Oct-201104: 21x 86
Localspl.dll6.1.7601.21833769,02406-Oct-201106: 03x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Localspl.dll6.1.7600.16894954,88006-Oct-201105: 17x 64
Localspl.dll6.1.7600.21065956,41606-Oct-201105: 24x 64
Localspl.dll6.1.7601.17702956,41606-Oct-201105: 38x 64
Localspl.dll6.1.7601.21833956,92806-Oct-201105: 51x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Localspl.dll6.1.7600.168942,052,09606-Oct-201104: 05IA-64
Localspl.dll6.1.7600.210652,054,65606-Oct-201104: 14IA-64
Localspl.dll6.1.7601.177022,054,65606-Oct-201104: 00IA-64
Localspl.dll6.1.7601.218332,055,68006-Oct-201104: 16IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? in ?n d?ch v? đ?u cu?i, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? in ?n d?ch v? đ?u cu?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32.163
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,423
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,073
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,840
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_8e92ac1e615f9d40.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,493
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 33
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4e7ac85f4c1dbb09.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,103
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3aac9e8d42ac0621.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,910
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)09: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin32,479
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,423
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,073
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,840
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3275b490a9003506.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14.458 ngư?i
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)18: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25dd0d193be52cf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,088
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)18: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8fa6ff8a4c9de7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,875
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)18: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,218
Ngày (UTC)07-Nov-2011
Th?i gian (UTC)15: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,423
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,073
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,840
Ngày (UTC)06-Nov-2011
Th?i gian (UTC)00: 26
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_1d5b5ab5cff6aebb67b6d27bd0ad4655_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2c29a2511a6a7450.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pX86_36f28a968a3bd33491b4579dbd00310e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_2021264770a8e858.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pX86_39727f7a334b841278b5bfef653bd559_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_264656beed465b08.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pX86_ad1e65b637051f351b7bc8541c153903_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_2ce049ad8a9e829e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe5ed66f40aa2a9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 40
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_3090d2620d0f3b39.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 40
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322b9b0af0e9dd95.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 40
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_3295c85c0a1eea89.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 40
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_026e0193bdec209cf6ccff67d95f62a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_a7ce13700311f719.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_1d5b5ab5cff6aebb67b6d27bd0ad4655_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_88483dd4d2c7e586.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_245f40439fd36f5f116d4d90b007567c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_afa7e0883c6f5371.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_36f28a968a3bd33491b4579dbd00310e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_7c3fc1cb2906598e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_39727f7a334b841278b5bfef653bd559_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_8264f242a5a3cc3e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_40bf5bd38c68109624c9e2ff7a91722b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_3c04c405052f9448.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_736137d3363776265327bbdb8cb49dc0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_231e4cb286bafc1d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_ad1e65b637051f351b7bc8541c153903_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_88fee53142fbf3d4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_8c0488eaac6813df.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_8caf6de5c56cac6f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_8e4a368ea9474ecb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_8eb463dfc27c5bbf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe5ed66f40aa2a9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_3090d2620d0f3b39.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322b9b0af0e9dd95.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_3295c85c0a1eea89.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_499514161c399595f9b2491a658c1f5c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_baa66f83258f5ea7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pIa64_8ca2e7ef6e83767091a7732069b8b075_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_d4b966c5edc6c2c1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pIa64_9e548ac1854a68132651f9e0050bb0a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_8b123578eedefdb8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pIa64_fb4bf1918a93f143a53264d950f51a3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_c1a08a0193ba4902.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 30
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe7915cf408aba5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_309276580d0d4435.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322d3f00f0e7e691.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_32976c520a1cf385.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,844
Ngày (UTC)06-Oct-2011
Th?i gian (UTC)09: 31

Thu?c tính

ID c?a bài: 2620656 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2620656 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2620656

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com