Neder?gs novirz?ta printeri, iesp?jams, ir pieejama att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesijas, kas savieno RD sesijas viesot?jam server?, kur? darbojas Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2620656 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Jums ir att?l?s darbvirsmas (RD) sesijas viesot?jam server?, kur? darbojas Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2.
 • J?iesp?jo klienta printera novirz??anas RD sesijas viesot?jam server?.
 • Jums ir vair?kas klientu datoros, kuros ir instal?ts printeris.
 • Vair?kiem lietot?jiem izveidot att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesijas RD sesijas resursdatora serveris no klientu datoriem.
 • Klientu datoros, printeros ir pieejami att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesij?s.
??d? gad?jum? der?gs novirz?ta printerus var ekspon? lietojumprogramm?m, kas par?d? printeriem, lietot?jiem.

Piez?me ?? probl?ma nerodas, ja izmantojat Att?l?s darbvirsmas viegli druk?t l?dzeklis. Lai iesp?jotu ?o l?dzekli, izmantojiet Izmantot att?l?s darbvirsmas ?rti druk?t printera draiveri, vispirms Grupas politika.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo drukas spol??anas pievieno re?istra ierakstu katrai novirz?t? printera saska?? ar ??das re?istra apak?atsl?gas, lietot?ja un sesijas viesot?jam RD server? pieteikties visiem lietot?jiem:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
Novirz?t? printera re?istra ieraksti tiek dz?sti, lietot?jiem p?rtraukt vai atteikties. Tom?r citi lietot?ji var b?t atteik?an?s starplaik?. T?d??, re?istra ieraksti ir nopl?dis to HKEY_CURRENT_USER re?istra stropu. Laika gait? re?istra apak?atsl?gu uzkr?t daudz neder?gu re?istra ierakstu novirz?ta printeriem, kas ir kombin?cij?s klienta nosaukums, printera nosaukumu un sesijas ID. Lietojumprogrammas, kas las?t ?o re?istra apak?atsl?gu par?d?s der?gs printera lietot?jiem.

?? probl?ma rodas, ja nevar izmantot Att?l?s darbvirsmas viegli druk?t l?dzeklis.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935791K? ieg?t jaun?ko Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Vista un Windows Server 2008 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Vista un Windows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalst?ja x86 b?z?tos versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806-Nov-201100: 04x86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406-Nov-201100: 06x86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005-Nov-201119: 43x86
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22739873,98406-Nov-201100: 07x86
Visiem atbalsta x64 versijas Windows Server 2008 un Windows Vista
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Localspl.dll6.0.6002.22739789,50407-Nov-201109: 16x64
Ntprint.dll6.0.6002.22739261,12007-Nov-201109: 16x64
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44007-Nov-201108: 06x64
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22739987,13607-Nov-201109: 16x64
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806-Nov-201100: 04x86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406-Nov-201100: 06x86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005-Nov-201119: 43x86
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22739873,98406-Nov-201100: 07x86
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Localspl.dll6.0.6002.227391,740,28806-Nov-201117: 51IA-64
Ntprint.dll6.0.6002.22739490,49606-Nov-201117: 52IA-64
Ntprint.exe6.0.6002.2273969,63206-Nov-201116: 47IA-64
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.227391,649,15206-Nov-201117: 52IA-64
Localspl.dll6.0.6002.22739624,12806-Nov-201100: 04x86
Ntprint.dll6.0.6002.22739216,06406-Nov-201100: 06x86
Ntprint.exe6.0.6002.2273961,44005-Nov-201119: 43x86
Printui. dll, PrintUIEntry6.0.6002.22739873,98406-Nov-201100: 07x86
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,16XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • VDR pakalpojumu nozar?m ietver tikai tos labojumus, kuri pla?i izlaists risin?t pla?u, ?oti svar?gus jaut?jumus. LDR pakalpojumu nozar?m ietver labojumfailus papildus pla?i pieejami labojumi.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Localspl.dll6.1.7600.16894768,51206-Oct-201104: 45x86
Localspl.dll6.1.7600.21065769,02406-Oct-201104: 31x86
Localspl.dll6.1.7601.17702769,02406-Oct-201104: 21x86
Localspl.dll6.1.7601.21833769,02406-Oct-201106: 03x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Localspl.dll6.1.7600.16894954,88006-Oct-201105: 17x64
Localspl.dll6.1.7600.21065956,41606-Oct-201105: 24x64
Localspl.dll6.1.7601.17702956,41606-Oct-201105: 38x64
Localspl.dll6.1.7601.21833956,92806-Oct-201105: 51x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Localspl.dll6.1.7600.168942,052,09606-Oct-201104: 05IA-64
Localspl.dll6.1.7600.210652,054,65606-Oct-201104: 14IA-64
Localspl.dll6.1.7601.177022,054,65606-Oct-201104: 00IA-64
Localspl.dll6.1.7601.218332,055,68006-Oct-201104: 16IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par termin??a pakalpojumu druk??anu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par termin??a pakalpojumu druk??anu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?cija par Windows Vista un Windows Server 2008

Papildu failus visiem atbalsta 86-based versions Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums32,163
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)15: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,423
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,073
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,840
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 26
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows Vista un Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_8e92ac1e615f9d40.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,493
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)09: 33
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4e7ac85f4c1dbb09.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,103
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)09: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3aac9e8d42ac0621.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,910
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)09: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums32,479
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)15: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,423
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,073
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,840
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 26
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3275b490a9003506.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,458
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)18: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25dd0d193be52cf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,088
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)18: 03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8fa6ff8a4c9de7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,875
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)18: 03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums5,218
Datums (UTC)07-Nov-2011
Laika (UTC)15: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_3274109aa9022c0a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,423
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f25c2cdb93c049d3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,073
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...randprintui printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_de8e03098a4e94eb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums24,840
Datums (UTC)06-Nov-2011
Laika (UTC)00: 26
PlatformaNav piem?rojams

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_1d5b5ab5cff6aebb67b6d27bd0ad4655_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2c29a2511a6a7450.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums718
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsX86_36f28a968a3bd33491b4579dbd00310e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_2021264770a8e858.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums718
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsX86_39727f7a334b841278b5bfef653bd559_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_264656beed465b08.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums718
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsX86_ad1e65b637051f351b7bc8541c153903_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_2ce049ad8a9e829e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums718
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe5ed66f40aa2a9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 40
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_3090d2620d0f3b39.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 40
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322b9b0af0e9dd95.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 40
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_3295c85c0a1eea89.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 40
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_026e0193bdec209cf6ccff67d95f62a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_a7ce13700311f719.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums722
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_1d5b5ab5cff6aebb67b6d27bd0ad4655_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_88483dd4d2c7e586.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_245f40439fd36f5f116d4d90b007567c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_afa7e0883c6f5371.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums722
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_36f28a968a3bd33491b4579dbd00310e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_7c3fc1cb2906598e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_39727f7a334b841278b5bfef653bd559_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_8264f242a5a3cc3e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_40bf5bd38c68109624c9e2ff7a91722b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_3c04c405052f9448.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums722
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_736137d3363776265327bbdb8cb49dc0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_231e4cb286bafc1d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums722
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_ad1e65b637051f351b7bc8541c153903_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_88fee53142fbf3d4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_8c0488eaac6813df.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,845
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_8caf6de5c56cac6f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,845
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_8e4a368ea9474ecb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,845
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_8eb463dfc27c5bbf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,845
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe5ed66f40aa2a9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_3090d2620d0f3b39.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322b9b0af0e9dd95.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_3295c85c0a1eea89.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 51
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_499514161c399595f9b2491a658c1f5c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_baa66f83258f5ea7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsIa64_8ca2e7ef6e83767091a7732069b8b075_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_d4b966c5edc6c2c1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsIa64_9e548ac1854a68132651f9e0050bb0a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_8b123578eedefdb8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsIa64_fb4bf1918a93f143a53264d950f51a3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_c1a08a0193ba4902.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums720
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 30
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16894_none_2fe7915cf408aba5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21065_none_309276580d0d4435.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17702_none_322d3f00f0e7e691.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21833_none_32976c520a1cf385.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,844
Datums (UTC)06-Oct-2011
Laika (UTC)09: 31

Rekviz?ti

Raksta ID: 2620656 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2620656 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2620656

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com