Nevar start?t jebkur? RemoteApp programmas, izmantojot Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2 TS v?rtejas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2620264 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • V?rtejas (Terminal Services Gateway ? TS Gateway) lomas pakalpojums instal??ana dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 vai Windows Server 2008 R2.
 • Konfigur?tu da?as RemoteApp programmas piek??st ar TS v?rtejas.
 • TS v?rtejas j?konfigur? t?, ka to var atrisin?t dom?na kontrolieriem att?l? dom?na pakalpojumu ierakstus (SRV ierakstu).
 • TS v?rtejas j?konfigur? t?, lai tas nevar izveidot savienojumu ar ?o dom?nu kontrolleri, izmantojot ugunsm?ra politikas.
??d? gad?jum? visiem lietot?jiem no att?l? dom?na nevar start?t jebkur? RemoteApp programmas pa TS v?rtejas.

Piez?mes
 • Lietot?ji, iesp?jams, nevar noteikt TS sesijas vai RD nodarb?bas pa TS v?rtejas sakar? ar ?o jaut?jumu.
 • Lietot?ji var rasties vair?kas kav??an?s sekundes (piem?ram, 40-50 sekundes), pirms tie veiksm?gi izveidot TS sesijas vai RD nodarb?bas pa TS v?rtejas sakar? ar ?o jaut?jumu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo autentifik?cijas taimauts probl?ma, kas rodas, ja TS v?rtejas sagaida atbildi no t?kla politikas serveri (NPS) autentific??anas laik?. Taimauta probl?ma rodas t?p?c, ka nevar valid?t NPS MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAME atrib?ts autentifik?cijas piepras?juma.

RISIN?JUMS

P?c tam, kad j?s instal?jat labojumfailu, ??da re?istra ierakstam tiek izveidota zem HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Terminal servera v?rteja re?istra apak?atsl?gu:
Nosaukums: SkipMachineNameAttribute
Tips: REG_DWORD
V?rt?ba: 1
Ja re?istra ieraksts past?v ar v?rt?bu 1, nav iek?auta TS v?rtejas MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAME atrib?ts autentifik?cijas piepras?juma.

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Turkl?t ir nepiecie?ama TS v?rtejas lomas pakalpojums, kas instal?ts.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008". MAMMA failus un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Aaedge.dll6.0.6002.22719193,53620-Sep-201115: 29x86
Aaedge.mofNav piem?rojams1,10409-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Aatspp.dll6.0.6002.2271973,72820-Sep-201115: 29x86
Aatspp.mofNav piem?rojams1,10709-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
RAP.XMLNav piem?rojams89509-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Tsgateway.XMLNav piem?rojams59109-Sep-201111: 25Nav piem?rojams
Tsgclean.exe6.0.6002.22719225,79220-Sep-201113: 48x86
Tsproxy edgeadapter-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,01820-Sep-201117: 30Nav piem?rojams
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Aaedge.dll6.0.6002.22719221,69620-Sep-201115: 40x64
Aaedge.mofNav piem?rojams1,10415-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Aatspp.dll6.0.6002.2271976,28820-Sep-201115: 40x64
Aatspp.mofNav piem?rojams1,10715-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
RAP.XMLNav piem?rojams89515-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Tsgateway.XMLNav piem?rojams59115-Mar-201104: 34Nav piem?rojams
Tsgclean.exe6.0.6002.22719377,85620-Sep-201114: 08x64
Tsproxy edgeadapter-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,01820-Sep-201119: 49Nav piem?rojams
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Aaedge.dll6.1.7600.21095305,66422-Nov-201106: 42x64
Tsproxy edgeadapter-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,01822-Nov-201107: 04Nav piem?rojams
Aaedge.dll6.1.7601.21864308,22422-Nov-201106: 23x64
Aaedge.mofNav piem?rojams1,26805-Nov-201001: 52Nav piem?rojams
Aatspp.mofNav piem?rojams1,27105-Nov-201001: 52Nav piem?rojams
RAP.XMLNav piem?rojams89505-Nov-201001: 52Nav piem?rojams
Tsgateway.XMLNav piem?rojams42905-Nov-201001: 52Nav piem?rojams
Tsproxy edgeadapter-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,01822-Nov-201106: 42Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_0c92d70283bfb272176e7b5189b2ba09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_89c8e6183ceedbee.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)23: 18
Faila nosaukumsX86_2a71532760838a15235f4e2f176012bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_1dca19a6b2be4880.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums707
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)23: 18
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_4078c5e0e2f92adf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums86,940
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)17: 36
Faila nosaukumsX86_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_21d7b97d6203ccf1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,341
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)17: 36
Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_aeedc4e62b166746840ee3aff094b114_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_ec6d55b8fa24b092.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)23: 18
Faila nosaukumsAmd64_f229672d8ea38c6dc46403ee831717f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_96f19b9f87517fa3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)23: 18
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_9c9761649b569c15.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums87,298
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)19: 56
Faila nosaukumsAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_7df655011a613e27.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1343
Datums (UTC)20-Sep-2011
Laika (UTC)19: 55

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_24cfaca29893ce423e896bc6f5949144_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_11285b4aeb9cd328.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_2f71d9c4bb0b574514fb639541a6ad64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_510896a6d976a28c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_6dfffecf8d7c85fe0a3ce9116ca67e24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8884630a5914e0f3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d362737cf1d64f4d793f456b939f9c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_92573a32fdc50e49.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_9a7e138fff8c36f9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums99,560
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_9c8409d3fc9affa0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums99,560
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 47
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_7bdd072c7e96d90b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,311
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_7de2fd707ba5a1b2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,311
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 50
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,414
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)16: 47
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2620264 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2620264 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2620264

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com