Atjaunin?jums pievieno funkciju, lai blo??tu lietot?ju konti, kuri izmanto FBA Active Directory vai ar LDAP autentifik?cijas priek?pl?n? draudu p?rvald?bas Gateway 2010 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2619987 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Microsoft Forefront draudu p?rvald?bas Gateway 2010 Service Pack 2 pievieno jaunu lok?lo kontu lokauts l?dzekli, kas ne?auj ?aunpr?t?gs lietot?js blo???anas no dom?na kontiem, konfigur?jot TMG public?t vietn? ar Active Directory vai direktoriju vieglpiek?uves protokols (LDAP) autentifik?ciju, izmantojot Forms Based Authentication (FBA).

PAPILDINDORM?CIJA

Pievienotu kontu lokauta iesp?ju FBA, instal?t servisa pakotne, kur? ir aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
2555840 Microsoft Forefront draudu p?rvald?bas v?rtejas (TMG) 2010 2. servisa pakotne
P?c 2. servisa pakotni, var konfigur?t kontu lokauts l?dzekli, izmantojot priek?gal? draudu p?rvald?bas Gateway administr??anas objekta modelis.

Lai to izdar?tu, konfigur?t rekviz?tus WebListenerProperties objektu un iestat?tu rekviz?tus katram klaus?t?jam.
  • EnableAccountLockout
  • AccountLockoutThreshold
  • AccountLockoutResetTime
Ja EnableAccountLockout rekviz?ts ir iestat?ts uz Patiess un v?rt?bu AccountLockoutThreshold p?c k?rtas neizdevu?os pieteik?an?s m??in?jumu, lietot?ja ?pa?ums ir p?rsniegts, atbilsto?ais konts tiek blo??ts, pamatojoties uz AccountLockoutResetTime v?rt?bu sekund?s.

Piez?me "Consecutive neizdev?s pieteik?an?s m??in?jumu" noz?m?, ka ar? laika periodu starp diviem neizdevu?os pieteik?an?s m??in?jumu skaits nep?rsniedz AccountLockoutResetTime v?rt?bu sekund?s, un tur bija veiksm?gs pieteik?anos, starp m??in?jumiem.

L?dzu, ?emiet ar? v?r?, ka:
  • lokauta skait?t?js par iepriek? aprakst?to FBA ir lok?li katram TMG datoram un
  • Ja nokonfigur?t liel?ku v?rt?bu nek? Active Directory kontu lokauts slieksnis, rekl?mas kontu lokauts izrais?s pirms FBA viet?jo lokauts, ticams, ka izsl?g?anas m?r?is viet?, kam ??da aizsardz?ba

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par WebListenerProperties objektu, apmekl?jiet ??du Microsoft Developer Network (MSDN) t?mek?a vietni:
FPCWebListenerProperties objekts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2619987 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2619987 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2619987

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com