"Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y" l?i tin nh?n khi b?n b?t đ?u m?t ?ng d?ng LDAP liên quan trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2619880 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n cài đ?t d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n kích ho?t t? xa máy tính đ? bàn ?o hóa IP trên máy tính.
 • B?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t Lightweight Directory Access Protocol LDAP liên quan đ?n ?ng d?ng ho?c d?ch v? liên quan đ?n LDAP trên máy tính.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? kh?i đ?ng các ?ng d?ng ho?c d?ch v?, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y

Dư?i đây là m?t s? m?u ?ng LDAP liên quan d?ng mà b? ?nh hư?ng b?i v?n đ?:

Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính MMC snap-in
Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác MMC snap-in
Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? MMC snap-in
ADSI ch?nh s?a MMC snap-in
Nhóm chính sách qu?n l? MMC snap-in
DHCP MMC snap-in
LDP.exe
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 qu?n tr? giao di?n đi?u khi?n
?y quy?n qu?n l? (AzMan)

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra v? c?a m?t v?n đ? tương thích gi?a LDAP và t? xa máy tính đ? bàn ?o hóa IP.

Hành vi c?a mô-đun LDAP c?ng m? hóa là s? d?ng m?t ? c?m n?i b? là ràng bu?c đ? đ?a ch? IP 127.0.0.1. Tuy nhiên, t? xa máy tính đ? bàn ?o hóa IP rebinds ? c?m đ? m?t IP HĐH cho phiên làm vi?c ho?c chương tr?nh. Hành vi này gây ra m?t k?t n?i th?t b?i trong các thành ph?n LDAP.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Sau khi b?n cài đ?t hotfix sau và c?u h?nh m?t registry subkey, các mô-đun LDAP s? ràng bu?c và k?t n?i m?t ? c?m n?i b? đ?n b?t k? đ?a ch? loopback đư?c cung c?p trong đăng k? b?i ngư?i dùng. Đ?a ch? cung c?p ph?i có m?t đ?a ch? loopback (đ?a ch? b?t đ?u v?i 127) và không ph?i là 127.0.0.1. Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Sau khi áp d?ng hotfix này, b?n c?n ph?i t?o m?t khóa registry. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i regedit trong các T?m ki?m các chương tr?nh và các t?p tin h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u. N?u b?n s? đư?c nh?c xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Định vị, rồi bấm chuột phải vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ldap\
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
 4. Lo?i IPv4LoopbackAlternative, sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i IPv4LoopbackAlternative, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 127.0.0.2, sau đó b?m Ok.
 7. Thoát khỏi Registry Editor.

Chú ý Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng 127.0.0.2 trong l?nh v?c d? li?u giá tr?, nhưng b?t c? đi?u g? trong kho?ng 127.0.0.2 qua 127.255.255.254 (bao g?m) là ch?p nh?n đư?c.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?t k? ?ng d?ng nào đang s? d?ng mô-đun LDAP sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". Các tệp MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Wldap32.dll6.1.7600.21057312,83218-Sep-201101: 45x64
Wldap32.dll6.1.7601.21822312,83218-Sep-201103: 05x64
Wldap32.dll6.1.7600.21057269,31218-Sep-201101: 07x86
Wldap32.dll6.1.7601.21822270,33618-Sep-201102: 41

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t ?o hóa IP máy tính đ? bàn t? xa, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? c?u h?nh t? xa máy tính đ? bàn ?o hóa IP
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_5305f7a1f95355c3ec741daec9cd5a2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_8cb2d34be02cf135.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_b60b5cbf24fec97a49d44e4683828ccd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_39b0d1b5e246b7e7.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.046
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_c3d06b01daf73185259bfc94cdb45eef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_cd3d7ea01052b4cc.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_c767e639018f581b698cd2c5693fbc0f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_2ad3a4985c7e1c4e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.046
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_4fdd280189205e2c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,962
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)02: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_51df1d1d8632c177.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,962
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)04: 22
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,215
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_f3be8c7dd0c2ecf6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,956
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)01: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_f5c08199cdd55041.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,956
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2619880 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2619880 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2619880

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com