"T?kla ce?? nav atrasts" k??das zi?ojums, tad, kad s?kat LDAP saist?to lietojumprogrammu Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2619880 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Att?l?s darbvirsmas sesijas resursdatora lomas pakalpojums instal??ana dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2.
 • Dator? j?iesp?jo att?l?s darbvirsmas IP virtualiz?cijas.
 • M??inot start?t direktoriju vieglpiek?uves protokols LDAP saist?tas programmas vai LDAP saist?tu pakalpojumu dator?.
??d? gad?jum? pieteikuma vai pakalpojumu nevar start?t un tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

T?kla ce?? netika atrasts

?eit ir da?i izlases LDAP saist?tiem lietojumiem, kas saist?ti ar min?to jaut?jumu:

Active Directory lietot?ji un datori MMC papildprogrammu
Active Directory dom?na un uzticas MMC papildprogrammu
Akt?v? direktorija vietn?m un pakalpojumiem MMC papildprogrammu
ADSI redi??t MMC papildprogrammu
Grupas politikas p?rvald?bas MMC papildprogrammu
DHCP MMC papildprogrammu
LdP.exe
Microsoft sist?mu centra konfigur?cijas p?rvaldnieks 2007 Administration konsoli
Autoriz?cijas p?rvaldnieks (AzMan)

IEMESLS

Probl?ma rodas, jo sader?bas probl?mas starp LDAP un att?l?s darbvirsmas IP virtualiz?cijas.

LDAP modul? iekod?tu uzved?ba ir izmantot iek??j? kontaktligzd?, kas ir saist?ta ar IP adresi 127.0.0.1. Tom?r att?l?s darbvirsmas IP virtualiz?cijas rebinds virtualiz?ti IP socket sesijai vai programma. ??da situ?cija rada savienojuma k??me LDAP komponentes.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

P?c tam, kad instal?t ?o labojumfailu un konfigur?t re?istra apak?atsl?gu, LDAP modulis saisto?s un atgriezenisk?s cilpas adresi, kas re?istr? nodro?ina lietot?jam piesl?gties iek??j? kontaktligzd?. Adrese sniedz j?b?t atgriezenisk?s cilpas adresi (adrese s?kas ar 127) un nevajadz?tu b?t 127.0.0.1. Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?darbojas Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

P?c tam, kad lietotu ?o labojumfailu, ir izveidot re?istra atsl?gu.

Lai mums izveidot re?istra atsl?gu, dodieties uz "Noteikt par mani"sada??. Ja v?laties izveidot re?istra atsl?gu, dodieties uz "?aujiet man to nov?rst pats"sada??.

Noteikt par maniLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz Salabot pogas vai saites. P?c tam noklik??iniet uz Palaist attiec?b? uz Faila lejupiel?de dialoglodzi?u un p?c tam izpildiet Salabot vednis.


Nov?rstu ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50808


Piez?mes
 • L?dzu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet labojumfailu, iepriek? Knowledge Base (KB) rakstu, pirms palai?at labojumu t? risin?jumu.
 • Restart?jiet visas lietojumprogrammas, kas izmanto LDAP modulis p?c ?? labojumfaila.
 • ?o vedni var b?t tikai ang?u valod?. Tom?r, autom?tisk? nov?r?ana darbojas ar? citas valodas versijas Windows.
 • Ja jums dator?, kas ir probl?ma, iz?emot labojumu nav, tas risin?jums, zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaist dator?, kuram ir probl?ma.

P?c tam doties uz "Vai tas atrisin?tu probl?mu?"sada??.?aujiet man to nov?rst pats

Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , tips regedit attiec?b? uz Mekl?t programmas un failus un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  UAC
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli, ievadiet paroli. Ja jums tiks pied?v?ts apstiprin?jums, sniedz apstiprin?jumu.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ldap\
 3. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz Virknes v?rt?ba.
 4. Tips IPv4LoopbackAlternative, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz IPv4LoopbackAlternative, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Attiec?b? uz V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 127.0.0.2, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru.

Piez?me M?s iesak?m, ka datu lauku v?rt?bu izmantojat 127.0.0.2, bet neko diapazon? no 127.0.0.2 l?dz 127.255.255.254 (ieskaitot) ir pie?emams.

Restart?jiet pras?ba

Restart?jiet visas lietojumprogrammas, kas izmanto LDAP modulis p?c ?? labojumfaila.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • VDR pakalpojumu nozar?m ir tikai labojumi, kas pla?i izdots pla?i, kritisko risina. LDR pakalpojumu nozar?m ietver labojumfailus papildus pla?i pieejami labojumi.
 • MANIFESTA failos (.manifest), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogu (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Wldap32.dll6.1.7600.21057312,83218-Sep-201101: 45x64
Wldap32.dll6.1.7601.21822312,83218-Sep-201103: 05x64
Wldap32.dll6.1.7600.21057269,31218-Sep-201101: 07x86
Wldap32.dll6.1.7601.21822270,33618-Sep-201102: 41

Vai tas atrisin?tu probl?mu?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis ar ?o sada?u. Ja probl?ma netiek atrisin?ta, varat sazinieties ar atbalsta darbiniekiem.
 • M?s nov?rt?jam j?su atsauksmi. Sniegt atsauksmes vai zi?ot par jebkuru jaut?jumu, ar ?o risin?jumu, l?dzu, atst?jiet koment?ru par "Noteikt par mani"blog vai nos?t?t mums e-pasts.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par att?l?s darbvirsmas IP virtualiz?cijas iestat?jumu konfigur??anu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
K? konfigur?t att?l?s darbvirsmas IP virtualiz?cijas
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_5305f7a1f95355c3ec741daec9cd5a2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_8cb2d34be02cf135.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)06: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_b60b5cbf24fec97a49d44e4683828ccd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_39b0d1b5e246b7e7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,046
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)06: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_c3d06b01daf73185259bfc94cdb45eef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_cd3d7ea01052b4cc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums703
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)06: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_c767e639018f581b698cd2c5693fbc0f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_2ad3a4985c7e1c4e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,046
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)06: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_4fdd280189205e2c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,962
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)02: 16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_51df1d1d8632c177.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,962
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)04: 22
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,215
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)06: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_f3be8c7dd0c2ecf6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,956
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)01: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_f5c08199cdd55041.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,956
Datums (UTC)18-Sep-2011
Laika (UTC)03: 12
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2619880 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 21. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfixme kbmsifixme kbmt KB2619880 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2619880

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com