Qu?n l? b? nh? không th? cam k?t b? nh? trang n?a trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2619529 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n ch?y m?t ?ng d?ng ho?c m?t d?ch v? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008. Các ?ng d?ng ho?c d?ch v? liên t?c cam k?t và sau đó b?n phát hành m?t s? lư?ng l?n các trang b? nh?. Trong t?nh hu?ng này, ngư?i qu?n l? b? nh? có th? không th? cam k?t b? nh? trang n?a.

Chú ý
 • Khi v?n đ? này x?y ra, nhi?u ch?y các ?ng d?ng ho?c d?ch v? có th? g?p các tri?u ch?ng khác nhau.
 • B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính đ? ph?c h?i t? v?n đ? này.
 • Khi v?n đ? này x?y ra, giá tr? t? byte trong hi?u su?t truy c?p tr? thành m?t giá tr? tiêu c?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? ngư?i qu?n l? b? nh? không chính xác tr? v? trang b? nh? hơn so v?i các trang c?p phát b? nh? trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh. Hành vi này gây ra truy c?p phí cam k?t đ? underflow và tr? thành m?t giá tr? r?t cao. V? v?y, b? nh? phân b? không thành công và gây ra các v?n đ? đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.227183,603,84016-Sep-201119: 21Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.227183,552,64016-Sep-201119: 21Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.227184,687,74416-Sep-201119: 17x64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.227189,470,84816-Sep-201119: 13IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,279
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_7307eaa9cfab9f0fe7b97e568db7af0b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_c0b463ec3956628d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_ce48343eb976bf9d29c0ebe73ee54cfc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_17d576a9576a90ac.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_6e9db3cdca67d45e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp18,682
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_866b4bc044acdef8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,654
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_2dfa43d7b2a48baabe4564acb38ade4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_52eb37c4724cab3b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp721
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_db250cb4ed19ef0ea277a893ead40f8e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_dacc44ac873f9981.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_cabc4f5182c54594.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,282
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_e289e743fd0a502e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,656
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,305
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_b61bd2ef9fe17824eac6a9b5fc87fdd8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_bc9feffc141213e3.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_c5458743b11b75734cca8b698504f115_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_13f300a993e01ba0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_6e9f57c3ca65dd5a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp17,606
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22718_none_866cefb644aae7f4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp7,655
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)16: 32
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,459
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2619529 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2619529 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2619529

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com