Kh?c ph?c: Không đáp ?ng khi khách hàng yêu c?u đư?c g?i đ?n m?t ASP.NET 4,0 trang web n?u các mô-đun ARR đư?c s? d?ng và n?u minResponseBuffer đư?c đ?t thành m?t giá tr? nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2619333 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n cài đ?t Microsoft ?ng d?ng yêu c?u đ?nh tuy?n (ARR) 2.0 ho?c ARR 2.5 mô-đun trên m?t máy tính đang ch?y Internet Information Services (IIS).
 • B?n thi?t l?p các Ph?n ?ng đ?m ngư?ng (KB)thi?t l?p m?t giá tr? nh? hơn giá tr? m?c đ?nh. Ví d?, b?n đ?t cácPh?n ?ng đ?m ngư?ng (KB) thi?t l?p đ? 4.

  Chú ý
  • Các Ph?n ?ng đ?m ngư?ng (KB) thi?t l?p có th? đư?c c?u h?nh trên các ?ng d?ng yêu c?u đ?nh tuy?n Trang.
  • Các Ph?n ?ng đ?m ngư?ng (KB) thi?t l?p là các minResponseBuffer thi?t l?p trong t?p tin ApplicationHost.config.
  • Theo m?c đ?nh, các Ph?n ?ng đ?m ngư?ng (KB) thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? 256.
 • Các máy tính ch? m?t ASP.NET 4,0 d?a trên trang web. Trang web s? d?ng m?t ASP.NET c?p ?ng d?ng s? ki?n x? l?.
 • Trang web s? nh?n đư?c nhi?u khách hàng yêu c?u.
Trong trư?ng h?p này, m?t s? yêu c?u khách hàng có th? nh?p m?t không đáp ?ng nhà nư?c. V? v?y, không có h?i đáp đư?c g?i đ?n khách hàng yêu c?u nh?p vào nhà nư?c này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a l?i trong ASP.NET 4.0.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix sau trên máy tính mà ch? ASP.NET trang web.

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có ASP.NET 4 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t các hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 4,0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51232,59204-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Setup.dll10.0.30319.512295,76004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Setupengine.dll10.0.30319.512809,30404-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Setupui.exe10.0.30319.51278,15204-Tháng Mư?i-201102: 47x86
System.web.dll4.0.30319.5125,227,85604-Tháng Mư?i-201102: 47x86
System.web.extensions.dll4.0.30319.5121,862,50404-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine.dll4.0.30319.51214,16004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine4.dll4.0.30319.512495,44004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 4,0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51232,59204-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51240,78404-Tháng Mư?i-201103: 16x64
Setup.dll10.0.30319.512295,76004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Setupengine.dll10.0.30319.512809,30404-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Setupui.exe10.0.30319.51278,15204-Tháng Mư?i-201102: 47x86
System.web.dll4.0.30319.5125,227,85604-Tháng Mư?i-201102: 47x86
System.web.dll4.0.30319.5125,197,13604-Tháng Mư?i-201103: 16x64
System.web.extensions.dll4.0.30319.5121,862,50404-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine.dll4.0.30319.51214,16004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine.dll4.0.30319.51215,69604-Tháng Mư?i-201103: 16x64
Webengine4.dll4.0.30319.512495,44004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine4.dll4.0.30319.512720,72004-Tháng Mư?i-201103: 16x64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 4,0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51232,59204-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Aspnet_wp.exe4.0.30319.51280,20804-Tháng Mư?i-201103: 46IA-64
Setup.dll10.0.30319.512295,76004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Setupengine.dll10.0.30319.512809,30404-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Setupui.exe10.0.30319.51278,15204-Tháng Mư?i-201102: 47x86
System.web.dll4.0.30319.5125,227,85604-Tháng Mư?i-201102: 47x86
System.web.dll4.0.30319.5124,816,20804-Tháng Mư?i-201103: 46IA-64
System.web.extensions.dll4.0.30319.5121,862,50404-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine.dll4.0.30319.51214,16004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine.dll4.0.30319.51225,42404-Tháng Mư?i-201103: 46IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.512495,44004-Tháng Mư?i-201102: 47x86
Webengine4.dll4.0.30319.5121,340,75204-Tháng Mư?i-201103: 46IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách t?o ASP.NET x? l? s? ki?n c?p ?ng d?ng, h?y truy c?p trang web MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? t?o ra ASP.X? l? s? ki?n c?p ?ng d?ng NET
Đ? bi?t thêm thông tin v? các ?y quy?n Trang c?a mô-đun ARR, truy c?p trang web MSDN sau đây:
Thông tin chung v? trang Proxy c?a ARR module

Thu?c tính

ID c?a bài: 2619333 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 4.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2619333 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2619333

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com