M?t hotfix có s?n đó cho bi?t thêm thông tin FileFsSectorSizeInformation l?p đ? Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618914 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix cho bi?t thêm r?ng các FileFsSectorSizeInformation thông tin l?p h?c đ? Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Lưu ? Các FileFsSectorSizeInformation thông tin l?p đư?c s? d?ng đ? tr? v? m?t FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION c?u trúc có ch?a thông tin v? các l?nh v?c v?t l? và h?p l? kích thư?c c?a m?t kh?i lư?ng.

Trư?c khi cài đ?t hotfix này, b?n có th? cho phép kích thư?c v?t l? l?nh v?c báo cáo b?ng cách s? d?ng các IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY m? đi?u khi?n. Tuy nhiên, m? ki?m soát này có nh?ng h?n ch? sau đây:
 • M? đi?u khi?n ch? có th? đư?c g?i là trên m?t x? l? kh?i lư?ng. Cao c?p phép đư?c yêu c?u th?c hi?n thao tác này.
 • M? đi?u khi?n không th? đư?c g?i b?ng cách s? d?ng giao th?c máy ch? tin nh?n ch?n (SMB), và các ?ng d?ng s? d?ng m? đi?u khi?n không h? tr? giao th?c SMB.
Các FileFsSectorSizeInformation l?p thông tin đó s? đư?c thêm khi b?n cài đ?t hotfix này cung c?p nh?ng ưu đi?m sau:
 • L?p thông tin có th? đư?c g?i vào b?t k? đi?u khi?n t?p h?p l?. Cao c?p phép không ph?i th?c hi?n thao tác này.
 • L?p thông tin có th? đư?c s? d?ng trong m?t môi trư?ng SMB, và các ?ng d?ng s? d?ng l?p h?c thông tin h? tr? giao th?c SMB. Ví d?, l?p thông tin có th? đư?c s? d?ng đ? tr? v? kích thư?c v?t l? l?nh v?c c?a m?t chia s? t?p tin t? xa.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7601.176931,211,76016-Sep-201104: 26x 86
NTFS.sys6.1.7601.218201,211,76016-Sep-201106: 20x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.176933,967,85616-Sep-201104: 26Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.176933,912,56016-Sep-201104: 26Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218203,972,97616-Sep-201106: 20Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218203,916,14416-Sep-201106: 20Không áp d?ng
Srv2.sys6.1.7601.17693310,27216-Sep-201102: 16x 86
Srv2.sys6.1.7601.21820312,32016-Sep-201103: 32x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7601.176931,660,27216-Sep-201105: 35x 64
NTFS.sys6.1.7601.218201,660,27216-Sep-201106: 43x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.176935,558,12816-Sep-201105: 35x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218205,551,47216-Sep-201106: 43x 64
Srv2.sys6.1.7601.17693410,11216-Sep-201102: 46x 64
Srv2.sys6.1.7601.21820409,60016-Sep-201103: 34x 64
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.176933,967,85616-Sep-201104: 26Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.176933,912,56016-Sep-201104: 26Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218203,972,97616-Sep-201106: 20Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218203,916,14416-Sep-201106: 20Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7601.176933,555,69616-Sep-201104: 08IA-64
NTFS.sys6.1.7601.218203,555,69616-Sep-201104: 20IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1769311,119,47216-Sep-201104: 08IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2182011,100,52816-Sep-201104: 20IA-64
Srv2.sys6.1.7601.17693786,43216-Sep-201101: 45IA-64
Srv2.sys6.1.7601.21820792,57616-Sep-201101: 53IA-64
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.176933,967,85616-Sep-201104: 26Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.176933,912,56016-Sep-201104: 26Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218203,972,97616-Sep-201106: 20Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218203,916,14416-Sep-201106: 20Không áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm v? Microsoft h? tr? chính sách cho các ? đ?a l?n khu v?c kinh t? trong Windows, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510009 Thông tin v? chính sách h? tr? Microsoft cho các ? đ?a l?n khu v?c kinh t? trong Windows
Đ? có thêm thông tin v? m?t b?n c?p nh?t đ? c?i thi?n compatibilityof Windows 7 và Windows Server 2008 R2 v?i nâng cao đ?nh d?ng đ?a, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
982018 M?t b?n c?p nh?t đ? c?i thi?n kh? năng tương thích c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2 v?i nâng cao đ?nh d?ng đ?a có s?n
Đ? bi?t thêm thông tin v? các IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY ki?m soát m?, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? m? ki?m soát IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
Đ? bi?t thêm thông tin v? các FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION cơ c?u t? ch?c, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? c?u trúc FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,138
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_0cd2462d7410c298185e81d9c1846359_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_bd3c5cad65856566.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_3aece698df20ff98cad74d93190aba7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_fd42561be958eea5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5df2aad682a09f24.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_9a6b85040ac102d39b0b8d3b845f2b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_9f196c90bf9548e3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_d35ddc9fb0347160a4a166974a5b1abf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8f0295f1ae3c3823.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin692
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_19f7de0ed76e06ee.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_a82115e47b6f75f6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_a8f3632b9457034b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_db9c859654ff9029.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,655
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_dc6ed2dd6de71d7e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,655
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0a6c7ac2a5b2ab6a3b1fd80f2f904bea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_25ce1e32639bc811.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_2bf2c52b4a51ec5871e15620e982f145_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_550bc860506fcfe9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.042
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3d25a8d34c0f04024ef5d0495eb8a517_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0124298e5194a844.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_65ca09c2a2a03658bcfb4a03deaf31a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_fa43511a7bd53efc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.042
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_72a6c4ab218dd3371118ea70b5ed0043_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0a3a5f13c3b7bde9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_ba11465a3afe105a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7c70832c23e4bc37c36e36cb869b785c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_090dfcb006eca290.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_953a9253fd99f59aea647f5b5c5ac7d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_abb578a2422458c9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a2fa3f65139ee331545628506cd713c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_078be58e1b606377.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_761679928fcb7824.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_043fb16833cce72c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_0511feaf4cb47481.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 37
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_c9fee94bcb046001.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_cad13692e3ebed56.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_37bb211a0d5d015f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.657 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_388d6e6126448eb4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.657 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,352
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_505c4e5237622a990c0d0d20b002d6c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_3a99f689b09b3a21.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_7163960a3bfb06d55be07ebaaf62e1ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5cda78eec76fde99.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5df44ecc829ea820.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_76812568def89c4c2ae7d693a3978699_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8008dfa5eb84b473.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_bf28571ce3cf4a20c9c807bda6808998_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8cf6bc2a8247ad64.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_c5fc014a827bec96d760ab12601e3316_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_fe4b4eb0a8a11773.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_19f98204d76c0fea.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_ef60b7b219db81d321036993aa4a3f07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0605e0d4c152e976.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_a822b9da7b6d7ef2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_a8f5072194550c47.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de1f1be12a4f7c7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb43f052b8c851c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15289
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_db9e298c54fd9925.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.656
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 38
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_dc7076d36de5267a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.656
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,448
Ngày (UTC)19-Sep-2011
Th?i gian (UTC)19: 34
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)05: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618914 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2618914 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2618914

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com