Labojumfails ir pieejams Windows 7 un Windows Server 2008 R2, kas pievieno FileFsSectorSizeInformation inform?cijas klase

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2618914 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? aprakst?ts labojumfails, kas pievieno FileFsSectorSizeInformation inform?cijas kategorijas, Windows 7 un Windows Server 2008 R2.

Piez?me Uz FileFsSectorSizeInformation inform?cijas klase tiek lietota, lai atgrieztu FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION strukt?ra, kas satur inform?ciju par fizisko un lo?isko sektora izm?ru apjoma.

Pirms instal?t ?o labojumfailu, varat iesp?jot zi?o?anu, izmantojot fizisko sektoru lielumu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY vad?bas kods. Tom?r ?is kods ir ??di ierobe?ojumi:
 • Kontroles kodu var izsaukt tikai apjoma rokturis. Paaugstin?ts at?aujas nepiecie?amas, lai veiktu ?o oper?ciju.
 • Kontroles kodu nevar nos?t?t, izmantojot servera zi?ojumu bloka (SMB) protokolam, un lietojumprogrammas, kas izmanto kontroles kods neatbalsta SMB protokolu.
Uz FileFsSectorSizeInformation inform?cijas klase, kas ir pievienots, kad instal?t ?o labojumfailu sniedz ??das priek?roc?bas:
 • Inform?cijas klase var izsaukt jebkuru der?gu faila turi. Paaugstin?ts at?aujas nav nepiecie?amas, lai veiktu ?o oper?ciju.
 • Inform?cijas klase var izmantot SMB vid? un lietojumprogrammas, kas izmanto inform?cijas klase atbalsta SMB protokolu. Piem?ram, klases inform?ciju var izmantot, lai atgrieztu att?lo failu koplietojuma fizisko sektoru lielumu.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
NTFS.sys6.1.7601.176931,211,76016-Sep-201104: 26x86
NTFS.sys6.1.7601.218201,211,76016-Sep-201106: 20x86
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.176933,967,85616-Sep-201104: 26Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.176933,912,56016-Sep-201104: 26Nav piem?rojams
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.218203,972,97616-Sep-201106: 20Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.218203,916,14416-Sep-201106: 20Nav piem?rojams
Srv2.sys6.1.7601.17693310,27216-Sep-201102: 16x86
Srv2.sys6.1.7601.21820312,32016-Sep-201103: 32x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
NTFS.sys6.1.7601.176931,660,27216-Sep-201105: 35x64
NTFS.sys6.1.7601.218201,660,27216-Sep-201106: 43x64
Ntoskrnl. exe6.1.7601.176935,558,12816-Sep-201105: 35x64
Ntoskrnl. exe6.1.7601.218205,551,47216-Sep-201106: 43x64
Srv2.sys6.1.7601.17693410,11216-Sep-201102: 46x64
Srv2.sys6.1.7601.21820409,60016-Sep-201103: 34x64
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.176933,967,85616-Sep-201104: 26Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.176933,912,56016-Sep-201104: 26Nav piem?rojams
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.218203,972,97616-Sep-201106: 20Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.218203,916,14416-Sep-201106: 20Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
NTFS.sys6.1.7601.176933,555,69616-Sep-201104: 08IA-64
NTFS.sys6.1.7601.218203,555,69616-Sep-201104: 20IA-64
Ntoskrnl. exe6.1.7601.1769311,119,47216-Sep-201104: 08IA-64
Ntoskrnl. exe6.1.7601.2182011,100,52816-Sep-201104: 20IA-64
Srv2.sys6.1.7601.17693786,43216-Sep-201101: 45IA-64
Srv2.sys6.1.7601.21820792,57616-Sep-201101: 53IA-64
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.176933,967,85616-Sep-201104: 26Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.176933,912,56016-Sep-201104: 26Nav piem?rojams
Ntkrnlpa. exe6.1.7601.218203,972,97616-Sep-201106: 20Nav piem?rojams
Ntoskrnl. exe6.1.7601.218203,916,14416-Sep-201106: 20Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta lielu nozares politiku vada Windows, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2510009 Papildinform?ciju par Microsoft atbalsta politikas liela nozar? diskus Windows
Pla??ku inform?ciju par atjaunin?jumu, kas uzlabo compatibilityof Windows 7 un Windows Server 2008 R2, ar papildu Format Disks, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
982018 Ir pieejams atjaunin?jums, kas uzlabo sader?bu Windows 7 un Windows Server 2008 R2, ar papildu Format Disks
Lai ieg?tu papildinform?ciju par IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY vad?bas kods, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY vad?bas kods
Lai ieg?tu papildinform?ciju par FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION strukt?ru, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION strukt?ra

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,138
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_0cd2462d7410c298185e81d9c1846359_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_bd3c5cad65856566.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_3aece698df20ff98cad74d93190aba7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_fd42561be958eea5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums700
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5df2aad682a09f24.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_9a6b85040ac102d39b0b8d3b845f2b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_9f196c90bf9548e3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums692
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_d35ddc9fb0347160a4a166974a5b1abf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8f0295f1ae3c3823.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums692
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_19f7de0ed76e06ee.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_a82115e47b6f75f6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,508
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 13
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_a8f3632b9457034b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,508
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 49
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_db9c859654ff9029.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,655
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 08
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_dc6ed2dd6de71d7e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,655
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 44
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_0a6c7ac2a5b2ab6a3b1fd80f2f904bea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_25ce1e32639bc811.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_2bf2c52b4a51ec5871e15620e982f145_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_550bc860506fcfe9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,042
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_3d25a8d34c0f04024ef5d0495eb8a517_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0124298e5194a844.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_65ca09c2a2a03658bcfb4a03deaf31a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_fa43511a7bd53efc.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,042
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_72a6c4ab218dd3371118ea70b5ed0043_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0a3a5f13c3b7bde9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums696
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_ba11465a3afe105a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_7c70832c23e4bc37c36e36cb869b785c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_090dfcb006eca290.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_953a9253fd99f59aea647f5b5c5ac7d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_abb578a2422458c9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums704
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_a2fa3f65139ee331545628506cd713c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_078be58e1b606377.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums704
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_761679928fcb7824.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_043fb16833cce72c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,514
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 08
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_0511feaf4cb47481.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,514
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)07: 37
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_c9fee94bcb046001.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,291
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 11
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_cad13692e3ebed56.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,291
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)07: 42
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_37bb211a0d5d015f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,657
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 04
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_388d6e6126448eb4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,657
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)07: 29
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,352
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_505c4e5237622a990c0d0d20b002d6c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_3a99f689b09b3a21.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_7163960a3bfb06d55be07ebaaf62e1ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5cda78eec76fde99.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5df44ecc829ea820.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_76812568def89c4c2ae7d693a3978699_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8008dfa5eb84b473.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_bf28571ce3cf4a20c9c807bda6808998_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8cf6bc2a8247ad64.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_c5fc014a827bec96d760ab12601e3316_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_fe4b4eb0a8a11773.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums702
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_19f98204d76c0fea.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_ef60b7b219db81d321036993aa4a3f07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0605e0d4c152e976.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_a822b9da7b6d7ef2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,511
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 41
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_a8f5072194550c47.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums14,511
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)07: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de1f1be12a4f7c7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,289
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 44
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb43f052b8c851c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums15,289
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)07: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_db9e298c54fd9925.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2656
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 38
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_dc7076d36de5267a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2656
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)07: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,448
Datums (UTC)19-Sep-2011
Laika (UTC)19: 34
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)05: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft windows os kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums16,151
Datums (UTC)16-Sep-2011
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2618914 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2618914 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2618914

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com