Labojums: Transakciju ?urn?la dubl?jumkopiju izveides pat tad, ja pilna dubl??ana tika atcelta SQL Server 2008 vai SQL Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2618676 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Microsoft izplata Microsoft SQL Server 2008 vai Microsoft SQL Server 2008 R2, kas ir noteikts k? viena lejupiel?d?jamo failu. Jo labojumi ir kumulat?vi, katru jauno release ietver labojumfailus un dro??bas atjaunin?jumus, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 vai SQL Server 2008 R2 atjaunin?t release.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Microsoft SQL Server 2008 vai Microsoft SQL Server 2008 R2, veikt pilnu dubl??anu, datu b?zes.
 • Dubl??anu atc?la p?c s?kotn?j?s dro??bas un vietu p?rbaudes. Piem?ram, nav vietas var izveidot dubl?jumkopijas failu vai lietot?js manu?li apst?jas dubl?jums.
??d? gad?jum? dar?jumu ?urn?la dubl?jumkopiju izveides pat dubl??anas procesu ir nepiln?ga.

Piez?mes

 • ?? probl?ma nerodas, ja datu b?zes dubl??ana tika atcelta pirms s?kotn?j? dro??bas un vietu p?rbaudes. T?, piem?ram, ?? situ?cija rodas, ja nor?d?t? dubl?jumkopijas atra?an?s vieta nav pieejama, start?jot dubl??anas oper?cijas.
 • ?? probl?ma rodas ar? SQL Server 2005 un SQL Server 2008 R2.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka pilnu dubl?jumkopiju ?urn?la sec?bas numurs (LSN) ir iestat?ta, pirms dubl??anas oper?cija ir pabeigta.

SQL Server 2005, SQL Server 2008 un SQL Server 2008 R2, LSN ir iestat?ts, pirms ir pabeigta datu b?zes dubl?jumu. T?d?? ?urn?la dubl?jumkopiju izveides pat tad, ja datu b?zes dubl??ana tika atcelta.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, piem?ro ??du kumulat?v? atjaunin?juma pakotne.

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas LSN nosaka p?c tam, kad ir izveidots datu b?zes dubl?jumu. Ja datu b?zes dubl??ana tika atcelta transakciju ?urn?la dubl??anas oper?cija neizdodas, un tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Msg 4214, 16 valsts 1, l?nija 2 l?menim
DUBL??ANAS ?URN?LU nevar veikt, jo nav pa?reiz?j?s datu b?zes dubl?jumu.
Msg 3013, 16 valsts 1, l?nija 2 l?menim
DUBL??ANAS ?URN?LU p?rtrauc nenorm?li.

Kumulat?vais atjaunin?jums inform?ciju

SQL Server 2008 3. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vais atjaunin?jums 4 par SQL Server 2008 Service Pack 3. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2673383 4. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 Service Pack 3
Piez?me Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 fix release. Microsoft iesaka, ka j?s uzskat?t, piem?rojot jaun?ko fix release, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2629969 SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2008 labojumfaili tiek veidotas ?pa?as SQL Server servisa pakotnes. SQL Server 2008 Service Pack 3 labojumfails ir j?piem?ro SQL Server 2008 3. servisa pakotnes instal??anas. P?c noklus?juma n?kamais SQL Server servisa pakotn? iek?autais labojumfails, ko pied?v? SQL Server servisa pakotne.

SQL Server 2008 R2

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vo atjaunin?jumu 11. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?? kumulat?v? atjaunin?juma pakotne sist?mai SQL Server 2008 R2, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2633145 Kumulat?vo atjaunin?jumu paketi 11 SQL Server 2008 R2
Piez?me T? pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 R2 fix release. Ieteicams izv?rt?t, piem?rojot jaun?ko fix release, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
981356 SQL Server 2008 R2 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2 1. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vais atjaunin?jums 4 par SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2633146 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne 4 SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Piez?me T? pamat? ir kumulat?vi, katru jauno labojums release ietver labojumfailus un dro??bas labojumi, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 R2 fix release. Ieteicams izv?rt?t, piem?rojot jaun?ko fix release, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2567616 SQL Server 2008 R2 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 2. servisa pakotne

Noteikt, ka ?is jaut?jums pirmo reizi izdota kumulat?vo atjaunin?jumu paketi 7 par SQL Server 2008 Service Pack 2. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2617148 7. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 Service Pack 2
Piez?me Jo pamat? ir kumulat?vi, katru jauno update release ietver labojumfailus un dro??bas atjaunin?jumus, kas bija iek?auta iepriek??j?s SQL Server 2008 update release. Ieteicams izv?rt?t, lietojot jaun?ko atjaunin?jumu atbr?vot, kur? ir iek?auts ?is labojumfails. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2402659 SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 Service Pack 2
Microsoft SQL Server 2008 labojumfaili tiek veidotas ?pa?as SQL Server servisa pakotnes. SQL Server 2008 2. servisa pakotne (SP2) labojumfails ir j?piem?ro SQL Server 2008 SP2 instal?ciju. P?c noklus?juma n?kamais SQL Server servisa pakotn? iek?autais labojumfails, ko pied?v? SQL Server servisa pakotne.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par pieauguma apkalpo?anas modeli SQL serverim, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935897 Inkrement?lo apkalpo?anas modelis ir pieejami SQL servera komanda, pieg?d?t labojumfailus zi?oto probl?mu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par nosaukumdo?anas sh?ma SQL Server atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822499 Jaunu nosaukumu sh?mu, Microsoft SQL Server programmat?ras atjaunin?jumu pakotn?m
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2618676 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 20. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2618676 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2618676

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com