Thành viên c?a nhóm phân ph?i trong Exchange Server có th? không nh?n đư?c b?c e-mail không ch? đ?nh đư?ng d?n tr? l?i trong Office 365 dành riêng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618599 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây trong Microsoft Office 365 dành riêng cho:
  • B?n có m?t nhóm phân ph?i có liên h? bên ngoài thư trên máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange.
  • B?n g?i m?t thư email t?i nhóm phân ph?i.
  • Tiêu đ? thư email không ch? đ?nh đư?ng d?n tr? l?i.

Trong trư?ng h?p này, m?t s? thành viên c?a nhóm phân ph?i có th? không nh?n đư?c thư email. Ngoài ra, b?n không nh?n đư?c báo cáo (NDR).


Nguyên nhân

S? c? này x?y ra do m?t s? máy ch? email không ch?p nh?n b?c e-mail không ch? đ?nh đư?ng d?n tr? l?i. Hi?n tư?ng này là m?t phương pháp ch?ng thư t?p. Ví d?: H?y xem xét ví d? sau cu?c h?i tho?i đơn gi?n chuy?n giao th?c thư (SMTP):

Máy ch?: 220 smtp.contoso.com ESMTP Postfix
Khách hàng: HELLO relay.example.org
Máy ch?: 250 Hello relay.example.org, m?ng g?p anh
Khách hàng: thư t?:<>
Máy ch?: 250 Ok
Khách hàng: RCPT đ?n: username@example.com

Trong ví d? này, máy ch? ngư?i nh?n t? ch?i thư email v? thư không có đư?ng d?n tr? l?i.

Thư?ng xuyên nh?t, thư email không có đư?ng d?n tr? l?i n?uReportToManagerReportToOriginator thu?c tính nhóm phân ph?i đư?c đ?t thành False, như sau:
Get-DistributionGroup testgroup@contoso.com | FL *report* 
ReportToManagerEnabled : False 
ReportToOriginatorEnabled : False

Gi?i pháp

Đ? kh?c ph?c s? c? này, đ?t giá tr? Tr? l?i đư?ng d?n đ?n m?t trong các giá tr? sau:
  • ReportToOwner (tr?nh qu?n l? nhóm phân ph?i)
  • ReportToOriginator (ngư?i t?o thư email)
Lưu ?Ch? có m?t trong các thu?c tính Thư mục Họat động s? đư?c đ?tđúng. Đ?t c? hai thu?c tính đúngk?t qu? không mong mu?n.

Đ? th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t này, đ?t m?t trong các thu?c tínhđúngđ?i tư?ng t?i ch? (tu? thu?c vào hành vi mong mu?n), và cho phép MMSSPP nhân môi trư?ng Microsoft Exchange Online.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618599 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
  • Microsoft Business Productivity Online Suite Federal
  • Microsoft Exchange Online
  • Microsoft Exchange Online Dedicated
T? khóa: 
vkbportal226 kbmt KB2618599 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2618599

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com