D? li?u tham nh?ng khi m?t ngư?i dùng trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 C?p Nh?t m?t t?p tin đư?c chia s? đang m? trên nhi?u máy tính b?ng cách s? d?ng SMB Phiên b?n 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2618096 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n chia s? t?p tin trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Nhi?u ngư?i s? d?ng m? t?p tin b?ng cách s? d?ng giao th?c máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) Phiên b?n 2 t? nhi?u máy tính t? xa.
 • M?t trong nh?ng ngư?i dùng C?p Nh?t t?p tin.
Trong trư?ng h?p này, d? li?u tham nh?ng có th? x?y ra.

Chú ý Theo m?c đ?nh, giao th?c SMB Phiên b?n 2 đư?c kích ho?t trong h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? SMB redirector (Mrxsmb20.sys) không đúng báo cáo v? trí c?a s? k?t thúc c?a t?p tin. V? v?y, m?t ?ng d?ng có th? vô t?nh yêu c?u đ? vi?t thư cho m?t v? trí không chính xác và gây ra các t?p tin b? h?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2105797,28017-Sep-201122: 39x86
Mrxsmb20.sys6.1.7601.2182296,76817-Sep-201123: 50x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21057128,51217-Sep-201122: 58x64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21822128,00017-Sep-201123: 49x64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mrxsmb20.sys6.1.7600.21057313,34417-Sep-201122: 20IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7601.21822310,78417-Sep-201122: 18IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t v?n đ? tương t?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2028965 D? li?u tham nh?ng khi nhi?u ngư?i dùng th?c hi?n đ?c và ghi các ho?t đ?ng vào m?t t?p tin đư?c chia s? trong môi trư?ng SMB2

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_5580f8cdd662ece1f532e40f7b175465_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_4b2d9c6fe908c864.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_5ab6c295a7a9824b9fdfa31b040e15cb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_50c708effdb04d19.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_8b5d3a82041d1a11.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,035
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)01: 36
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_8d5f2f9e012f7d5c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,035
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)03: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_5f3240e27a970e5e8fb97cbfd1bf0419_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_e95b60bbea8b7db8.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_eea11ce079e9dda4bc2adaff089dbe57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_5cfb22d6211ab548.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_e77bd605bc7a8b47.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,039
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)02: 18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_e97dcb21b98cee92.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,039
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)04: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,215
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_0c1639807add3edf1563af25e3f262d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_8bc599fc49590fa2.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_25d2bac3af5b2a31f1b4a542796d7f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_9044fcafeb13bf3b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp703
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21057_none_8b5ede78041b230d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,037
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)02: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21822_none_8d60d394012d8658.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,037
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)04: 04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)18-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2618096 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsmb kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2618096 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2618096

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com