Lietojumprogramm?m vai pakalpojumiem, kas s?kas vair?k?s att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesijas av?riju sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2617687 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Palai?ot programmu vai pakalpojumu, dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • Programmu vai pakalpojumu izmanto att?l?s darbvirsmas savienojumu ActiveX vad?kla (mstscax. dll), lai izveidotu vair?kas att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesijas.
 • Programmu vai pakalpojumu izveido vair?kas WinSock sesijas at??iras att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesij?s.
??d? gad?jum? programma vai pakalpojums var sabrukt nejau?i.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo sacens?bu nosac?juma mstscax. dll. Rase nosac?jums var notikt, kad divi pavedieni m??ina re?istr?t vienu un to pa?u WinSock logu klasi, taj? pa?? laik?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 16XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Wksprt.exe6.1.7600.21097223,74424-Nov-201105: 02x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-T.ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_26BC3FF357B9E24F
Wksprt.exe6.1.7601.21866223,74424-Nov-201104: 55x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-T.ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_28C2363754C8AAF6
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424-Nov-201106: 20x86Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19922 J?lijs, 200923: 03Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824-Nov-201106: 14x86Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19912 Novembris 201023: 41Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424-Nov-201106: 20x86Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26122 J?lijs, 200922: 58Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7600.210972,706,43224-Nov-201106: 23x86Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05422 J?lijs, 200923: 02Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424-Nov-201106: 25x86Nav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420-Nov-201012: 18x86Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26110-Jun-200921: 14Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7601.218663,217,92024-Nov-201106: 18x86Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05410-Jun-200921: 17Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420-Nov-201012: 21x86Nav piem?rojams
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Wksprt.exe6.1.7600.21097248,83224-Nov-201105: 33x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T.ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_82DADB7710175385
Wksprt.exe6.1.7601.21866249,34424-Nov-201105: 32x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T.ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_84E0D1BB0D261C2C
Mstsc.exe6.1.7600.210971,101,31224-Nov-201107: 10x64Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19922 J?lijs, 200923: 22Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstsc.exe6.1.7601.218661,119,74424-Nov-201107: 05x64Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19912 Novembris 201023: 42Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7600.21097158,72024-Nov-201107: 11x64Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26122 J?lijs, 200923: 18Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7600.210973,156,99224-Nov-201107: 15x64Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05422 J?lijs, 200923: 20Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7600.2109744,03224-Nov-201107: 19x64Nav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7601.17514158,72020-Nov-201013: 25x64Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26110-Jun-200920: 31Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7601.218663,719,16824-Nov-201107: 09x64Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05410-Jun-200920: 34Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7601.1751444,03220-Nov-201013: 27x64Nav piem?rojams
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424-Nov-201106: 20x86Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19922 J?lijs, 200923: 03Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824-Nov-201106: 14x86Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19912 Novembris 201023: 41Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424-Nov-201106: 20x86Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26122 J?lijs, 200922: 58Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7600.210972,706,43224-Nov-201106: 23x86Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05422 J?lijs, 200923: 02Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424-Nov-201106: 25x86Nav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420-Nov-201012: 18x86Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26110-Jun-200921: 14Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7601.218663,217,92024-Nov-201106: 18x86Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05410-Jun-200921: 17Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420-Nov-201012: 21x86Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatformaServisa fili?le
Wksprt.exe6.1.7600.21097457,21624-Nov-201104: 37IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-T.ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7600.21097_NONE_26BDE3E957B7EB4B
Wksprt.exe6.1.7601.21866456,70424-Nov-201104: 28IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-T.ES-WORKSPACERUNTIME_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21866_NONE_28C3DA2D54C6B3F2
Mstsc.exe6.1.7600.210971,668,60824-Nov-201105: 42IA-64Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19922 J?lijs, 200923: 47Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstsc.exe6.1.7601.218661,703,42424-Nov-201105: 34IA-64Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19912 Novembris 201023: 42Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7600.21097339,96824-Nov-201105: 43IA-64Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26122 J?lijs, 200923: 44Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7600.210976,094,33624-Nov-201105: 47IA-64Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05422 J?lijs, 200923: 46Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7600.2109797,79224-Nov-201105: 50IA-64Nav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7601.21866339,96824-Nov-201105: 34IA-64Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26110-Jun-200920: 36Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7601.218666,309,37624-Nov-201105: 38IA-64Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05410-Jun-200920: 38Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7601.1751497,79220-Nov-201010: 28IA-64Nav piem?rojams
Mstsc.exe6.1.7600.210971,037,82424-Nov-201106: 20x86Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19922 J?lijs, 200923: 03Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstsc.exe6.1.7601.218661,051,64824-Nov-201106: 14x86Nav piem?rojams
Mstsc.mofNav piem?rojams1.19912 Novembris 201023: 41Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7600.21097131,58424-Nov-201106: 20x86Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26122 J?lijs, 200922: 58Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7600.210972,706,43224-Nov-201106: 23x86Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05422 J?lijs, 200923: 02Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7600.2109736,86424-Nov-201106: 25x86Nav piem?rojams
Aaclient.dll6.1.7601.17514131,58420-Nov-201012: 18x86Nav piem?rojams
Aaclient.mofNav piem?rojams1.26110-Jun-200921: 14Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Mstscax. dll6.1.7601.218663,217,92024-Nov-201106: 18x86Nav piem?rojams
Mstscax.mofNav piem?rojams2,05410-Jun-200921: 17Nav piem?rojamsNav piem?rojams
Tsgqec.dll6.1.7601.1751436,86420-Nov-201012: 21x86Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,324
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_95729a081c4ee4fb685e20eb6e11d6a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_77711a200ac1cebe.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,458
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_a8d584d4e7a23313684e5e0e8455f260_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4fb0d622916588d1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,458
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...es workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_26bc3ff357b9e24f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,960
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...es workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_28c2363754c8aaf6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,960
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 14
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4e3352cb9b8f38dd.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,618
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 26
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_5039490f989e0184.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,618
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 18
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums131,498
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums140,967
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)17: 12
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_4bbcb10d4b83f5e4aa88ef1e1875feca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_0b203665052f7f15.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,205
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_647ed0db8315f15ac6efeb075ea0a7b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_87b2bdb85b8f48ec.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,205
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...es workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_82dadb7710175385.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums10,551
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 10
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...es workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_84e0d1bb0d261c2c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums10,551
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 03
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_aa51ee4f53ecaa13.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,624
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 15
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_ac57e49350fb72ba.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,624
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 07
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_8c63a876f87d5092.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums131,504
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 16
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_8e699ebaf58c1939.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums140,973
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)17: 56
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,340
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b4a698a1884d6c0e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,023
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b6ac8ee5855c34b5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,023
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)06: 53
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums131,498
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums140,967
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)17: 56
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_5bf73fc8995809913658d382497bd8d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_3d78d9d3a19d1ae3.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,201
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 38
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_60a4ff337236f628810618f0876a3551_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4319c4833c97475f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,201
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 38
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-t...es workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_26bde3e957b7eb4b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums10,549
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 43
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-t...es workspaceruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_28c3da2d54c6b3f2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums10,549
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 35
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_4e34f6c19b8d41d9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,621
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 44
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_503aed05989c0a80.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,621
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 37
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_3046b0e9401de858.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums131,501
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 45
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324ca72d3d2cb0ff.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums140,970
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,947
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 38
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b4a698a1884d6c0e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,023
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)06: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-t...minalservicesclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b6ac8ee5855c34b5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums13,023
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)06: 53
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_30450cf3401fdf5c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums131,498
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 27
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-t...s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_324b03373d2ea803.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums140,967
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)16: 39
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2617687 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbmt KB2617687 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2617687

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com