Gói cumulative update 3 cho BizTalk Adapter Pack 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617150
Bài vi?t này áp d?ng cho các s?n ph?m sau:
 • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này tích l?y cho BizTalk Adapter Pack 2010 ch?a hotfix cho BizTalk Adapter Pack 2010 các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi phát hành c?a BizTalk Adapter Pack 2010.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n c?p nh?t m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c BizTalk Adapter Pack 2010 C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng các C?p Nh?t BizTalk Adapter Pack 2010 đ?t.

Các lưu ? quan tr?ng v? gói cumulative update

 • M?t tích l?y C?p Nh?t gói bao g?m t?t c? thành ph?n C?p Nh?t. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.
Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? service pack m?i nh?t ho?c gói cumulative update cho BizTalk Adapter Pack 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách gói b?n ghi d?ch v? và C?p Nh?t tích l?y cho BizTalk Server

Thông tin thêm

M?t gói cumulative update cho BizTalk Adapter Pack 2010 là m?t C?p Nh?t rollup ch?a t?t c? các hotfix trư?c đ?n nay cho BizTalk Adapter Pack 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t s?n ph?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Hotfix có trong b?n C?p Nh?t tích l?y gói 3 cho BizTalk Adapter Pack 2010

Các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? các b?n s?a l?i đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? BizTalk Adapter Pack 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?
12497262845542Kh?c ph?c: Gói bi?n kích ho?t ho?t đ?ng th?t b?i khi b?n s? d?ng BizTalk Adapter cho b? máy cơ s? d? li?u Oracle đ? k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u Oracle
12495882845538Kh?c ph?c: "C?t 'PROVIDERTYPE' không thu?c b?ng SchemaTable" ngo?i khi b?n s? d?ng BizTalk Adapter cho b? máy cơ s? d? li?u Oracle đ? k?t n?i v?i m?t b? máy cơ s? d? li?u Oracle
12667672845536Kh?c ph?c: Thông báo tr? thành k?t trong SM58 khi b?n s? d?ng m?t b? đi?u h?p SAP d?a trên WCF trong BizTalk Server 2010
12438832836739Kh?c ph?c: WCF SAP adapter nh?n đư?c v? trí đóng băng nh? hơn t?i n?ng khi nó ho?t đ?ng như m?t máy ch? tRFC
11589822800376Kh?c ph?c: WCF d?a trên SQL Adapter t?t máy ph?ng phi?u d? li?u khi ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian k?t thúc
11526572795080Kh?c ph?c: SQL Server k?t n?i không đư?c phát hành khi tin thư thoại không h?p l? đư?c thông qua b?i các adapter WCF-SQL
10556582761439Kh?c ph?c: C?u h?nh th?i gian đáng adapter gi?i h?n trên thu?c tính không ho?t đ?ng khi m?t ?ng d?ng quy tr?nh làm vi?c WCF s? d?ng m?t adapter đ? k?t n?i m?t th? hi?n LOB Server
10319512746855Kh?c ph?c: R? r? k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u khi b?n s? d?ng Microsoft BizTalk Adapter cho b? máy cơ s? d? li?u Oracle đ? nh?n thư t? m?t b? máy cơ s? d? li?u Oracle trong BizTalk Server 2010

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update 3 cho BizTalk Adapter Pack 2010

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói này cumulative update, b?n ph?i có BizTalk Adapter Pack 2010 ho?c Microsoft Windows Communication Foundation (WCF) d?ng-c?a-doanh nghi?p (LOB) Adapter SDK 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong gói này cumulative update, xem t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói này cumulative update.

cài đ?t chuyên bi?t ghi chú

Này gói tích l?y có b?n C?p Nh?t cho WCF LOB Adapter SDK, Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server gói, và Microsoft BizTalk Adapter Pack.

Đ? áp d?ng đi?u này gói cumulative update cho Microsoft BizTalk Server chi nhánh 2010, t?i v? và áp d?ng gói tích l?y cho Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server.

Đ? áp d?ng đi?u này gói cumulative update cho m?t trong các phiên b?n sau c?a BizTalk Server 2010, t?i v? và áp d?ng gói tích l?y cho Microsoft BizTalk Adapter gói.
 • Microsoft BizTalk máy ch? doanh nghi?p 2010
 • Microsoft BizTalk Server tiêu chu?n 2010
 • Microsoft BizTalk Server đánh giá 2010
 • Nhà phát tri?n Microsoft BizTalk Server 2010
Ghi chú
 • Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, ngăn ch?n các b?n ghi d?ch v? sau đây trư?c khi b?n B?t đ?u cài đ?t:
  • Doanh nghi?p đăng nhập đơn (SSO) (v? tên: ENTSSO)
  • IIS Admin b?n ghi d?ch v? (v? tên: IISADMIN)
  • Phương ti?n qu?n l? Windows (v? tên: %s)
 • N?u b?n ghi d?ch v? phương ti?n qu?n l? Windows (%s) không ng?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  D?ng b?n ghi d?ch v? %S đ? th?t b?i.

  Đ? xác đ?nh xem có đư?c b?t k? quá tr?nh WMI ho?t đ?ng, s? d?ng Windows Task Manager. Ho?c, h?y ch?y l?nh tasklist t? d?u ki?m nh?c l?nh và ki?m tra hay không t?n t?i "WmiPrvSE.exe".
 • Kh?i đ?ng l?i nh?ng b?n ghi d?ch v? này khi cài đ?t chuyên bi?t xong.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.Adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11228 Tháng 6 năm 201312:09x 86
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.6554.0387,77628 Tháng 6 năm 201312:09x 64
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.6554.0449,21628 Tháng 6 năm 201312:09x 64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.6554.0350,90428 Tháng 6 năm 201312:09x 64
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.6554.0156,36828 Tháng 6 năm 201312:09x 64
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6554.0256,69628 Tháng 6 năm 201312:09x 64
Microsoft.Data.sapclient.dll3.5.6554.0334,52028 Tháng 6 năm 201312:09x 64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.Adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11228 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.6554.0391,87228 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.6554.0453,31228 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.6554.0355,00028 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.6554.0143,56828 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.Siebel.dll3.5.6554.0207,54428 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.Siebel.siebelbusinessobjectinterface.dll3.5.6554.022,77628 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6554.0260,79228 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Adapters.Tools.pluginpackage.dataaccess.dll3.0.6554.0232,17628 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Microsoft.Data.sapclient.dll3.5.6554.0338,61628 Tháng 6 năm 201312:01x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Adapter cho LOB WCF SDK 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.6554.0281,28828 Tháng 6 năm 201312:14x 86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.6554.060,15228 Tháng 6 năm 201312:14x 86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.pluginpackage.dll3.0.6554.0203,50428 Tháng 6 năm 201312:14x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Adapter cho LOB WCF SDK 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.servicemodel.channels.dll3.0.6554.0281,28828 Tháng 6 năm 201312:12x 86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.6554.060,15228 Tháng 6 năm 201312:12x 86
Microsoft.servicemodel.channels.Tools.pluginpackage.dll3.0.6554.0203,50428 Tháng 6 năm 201312:12x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.Adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11209 Tháng b?y năm 201315:16x 86
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6554.0256,69609 Tháng b?y năm 201315:16x 64
Cho x 86 d?a trên phiên b?n c?a Microsoft BizTalk Adapter cho SQL Server
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.Adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11209 Tháng b?y năm 201315:15x 86
Microsoft.Adapters.SQL.dll3.5.6554.0260,79209 Tháng b?y năm 201315:15x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Server hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? BizTalk Server hotfix

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617150 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2617150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2617150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com