"Stop 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)" l?i khi m?t khách hàng kí nh?p t? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2617115 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t khách hàng kí nh?p t? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? trên m?t máy ch? t? xa máy tính đ? bàn đang ch?y Windows Server 2008 R2, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng trên h? ph?c v? t? xa máy tính đ? bàn tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

Ng?ng 0x000000AB (SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT)

Khi v?n đ? này x?y ra, Tất cả các dịch vụ máy tính đ? bàn t? xa phiên trên h? ph?c v? t? xa máy tính đ? bàn c?ng có th? ng?ng đáp ?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? b? nh? bơi phiên có Gadb t? khóa ho?c các t? khóa Gh2 trong các t?p tin Win32k.sys đ? r? r?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngb?n ghi d?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". B?n kê t?p và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c t?p tin (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Win32k.sys6.1.7600.210593,138,5602-Sep-201103: 06x 64
Win32k.sys6.1.7601.218273,140,6082-Sep-201103: 45x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_584aa27ea2eb478c89963c27f550b305_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_40ab527d8a3ebd60.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_7ddb7838e72bae276c36c67d8f052008_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_f476ac7d34c0c4de.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8653fa1228117aa74ce2d5acd8b8e979_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_5448f555090f2bae.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_a1e3b95da260e3ee324e9bbe86f69c86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_24cfac775fa8fbc7.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f04da39a32a6a591049ef69857927999_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_cdbe4baffce3075c.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_fdb24fdc7510769223722ba558fb4136_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_2b6139692902bf60.Manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_15925990cd3d4163.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,090
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_17944eacca4fa4ae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin42,090
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,059
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)12: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21055_none_1fe703e3019e035e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)07: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_21e8f8fefeb066a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,178
Ngày (UTC)16-Sep-2011
Th?i gian (UTC)06: 35
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2617115 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2617115 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2617115

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com