Kh?c ph?c: Báo cáo SSRS 2008 R2 ho?c SSRS 2012 báo cáo đ? không có tr?nh đơn xu?t kh?u trong Internet Explorer 9,0 n?u b?n s? d?ng out-of-ô s? xem theo trang trong SharePoint Report Viewer Ph?n Web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2616481 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft SQL Server 2012 s?a ch?a như là m?t t?p tin t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c SQL Server 2012 trư?c phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2008 R2 báo cáo Services (SSRS 2008 R2) ho?c Microsoft SQL Server 2012 báo cáo Services (SSRS 2012) và Microsoft SharePoint Server 2010 trên m?t máy tính.
 • B?n c?u h?nh máy ch? đ? ch?y trong ch? đ? tích h?p SharePoint.
 • B?n t?o m?t thư vi?n báo cáo và thêm m?t báo cáo vào thư vi?n.
 • B?n s? d?ng out-of-ô s? xem theo trang ? SharePoint Report Viewer Web phía đ? giao di?n báo cáo trong Windows Internet Explorer 9,0.

  Lưu ? URL c?a trang có th? gi?ng v?i nh?ng đi?u sau đây:
  /_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx
 • B?n cho phép menu hành đ?ng .

Trong trư?ng h?p này, các báo cáo không có Xu?t kh?u tr?nh đơn.

Lưu ? N?u SSRS 2008 R2 và SharePoint Server 2010 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SharePoint Object Model trên máy tính có SSRS 2008 R2 cài đ?t chuyên bi?t.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 11. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633145 Tích l?y gói 11 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành gói tích l?y 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2591748 Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành b?n c?p nh?t m?i ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng vi?c phát hành b?n c?p nh?t m?i nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành


CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Kích ho?t tính năng phương th?c tương h?p v? sau trong Internet Explorer 9,0.
 • S? d?ng Windows Internet Explorer 8 ho?c Windows Internet Explorer 7 đ? giao di?n báo cáo.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh SSRS cho SharePoint Server 2010 h?i nh?p, h?y truy c?p web site MSDN sau đây:

Làm th? nào đ? c?u h?nh SSRS cho SharePoint Server 2010 h?i nh?p

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2616481 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2616481 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2616481

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com