Sist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Pieteik?an?s procesa inicializ??anas k??me?, un netiek s?kts pieteik?an?s process

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2615701 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Pie?emsim, ka m??in?t start?t datoru, kur? darbojas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. Tom?r pieteik?an?s process var netikt start?ts. Turkl?t, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Pieteik?an?s procesa inicializ?cijas k??me
Interakt?v?s pieteik?an?s procesa inicializ?cija neizdev?s.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, l?dzu, skatiet notikumu ?urn?lu.
Piez?mes.
 • Lai atkoptu sist?mu p?c ??s probl?mas, ir j?restart? dators.
 • ?? probl?ma var rasties, ja izmantojat autom?tisk?s pieteik?an?s l?dzekli.

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo pieteik?an?s procesa laik? pirms notikuma objekta izveides tiek izmantots notikums vis? sist?m?. ?? darb?ba izraisa pieteik?an?s procesa k??mi.

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft nodro?ina atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?eit aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies ?aj? rakst? apl?kot? probl?ma. Iesp?jams, tiks veikta ?? labojumfaila papildu test??ana. T?p?c, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ir ieteicams sagaid?t, kad tiks izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? b?s ietverts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir redzama sada?a ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails?. Ja ??da sada?a nav redzama, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra darbiniekiem, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai ir nepiecie?ams veikt probl?mu nov?r?anu, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rota parast? maksa par atbalstu. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? ?Lejupiel?dei pieejams labojumfails? ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav nor?d?ta nepiecie?am? valoda, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?darbojas vienai no t?l?k nor?d?taj?m oper?t?jsist?m?m.
 • Windows 7
 • Windows 7 ar 1. servisa pakotni (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 ar 1. servisa pakotni (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu ?aj? pakotn? ietverto labojumfailu, re?istr? nav j?veic izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfailu aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failu

Ar ?o labojumfaila glob?lo versiju tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datums un laiks ir nor?d?ti saska?? ar univers?lo koordin?to laiku (UTC ? Universal Time Coordinated). Lok?laj? dator? ?o failu datums un laiks tiek r?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras/ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par Windows 7 un Windows Server 2008 R2 failu inform?ciju
Svar?gi! Windows 7 labojumfaili un Windows Server 2008 R2 labojumfaili ir iek?auti vien?s pakotn?s. Tom?r lap? Labojumfailu piepras?jums eso?ie labojumfaili ir nor?d?ti ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, lap? atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? ?Windows 7/Windows Server 2008 R2?. Vienm?r skatiet rakstu sada?u ?Attiecas uz?, lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, apskatot faila versijas numuru, k? ir nor?d?ts t?l?k redzamaj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?? laidien?, lai nov?rstu izplat?tas, kritiskas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, ir nor?d?ti atsevi??i sada?? ?Papildinform?cija par failu oper?t?jsist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2?. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir kritiski svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?t? komponenta st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Conhost.exe6.1.7600.16850271,36016-Jul-201104:31x86
Conhost.exe6.1.7600.21085271,36005-Nov-201104:30x86
Conhost.exe6.1.7601.17641271,36024-Jun-201104:22x86
Conhost.exe6.1.7601.21855271,36005-Nov-201104:28x86
Kernel32.dll6.1.7600.16850868,35216-Jul-201104:34x86
Kernel32.dll6.1.7600.21085868,35205-Nov-201104:33x86
Kernel32.dll6.1.7601.17651868,35216-Jul-201104:27x86
Kernel32.dll6.1.7601.21855868,35205-Nov-201104:30x86
Kernelbase.dll6.1.7600.16850290,81616-Jul-201104:34x86
Kernelbase.dll6.1.7600.21085290,81605-Nov-201104:33x86
Kernelbase.dll6.1.7601.17651290,81616-Jul-201104:27x86
Kernelbase.dll6.1.7601.21855290,81605-Nov-201104:30x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.168505,12016-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.210855,12005-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.176515,12016-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.218555,12005-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201102:20x86
Lsm.exe6.1.7600.16912261,12005-Nov-201104:31x86
Lsm.exe6.1.7600.21085262,14405-Nov-201104:30x86
Lsm.exe6.1.7601.17720267,77605-Nov-201104:27x86
Lsm.exe6.1.7601.21855268,28805-Nov-201104:28x86
Winsta.dll6.1.7600.16912156,16005-Nov-201104:35x86
Winsta.dll6.1.7600.21085156,16005-Nov-201104:37x86
Winsta.dll6.1.7601.17720156,67205-Nov-201104:35x86
Winsta.dll6.1.7601.21855156,67205-Nov-201104:31x86
Winsrv.dll6.1.7600.16912169,98405-Nov-201104:35x86
Winsrv.dll6.1.7600.21085169,98405-Nov-201104:37x86
Winsrv.dll6.1.7601.17720169,98405-Nov-201104:35x86
Winsrv.dll6.1.7601.21855169,98405-Nov-201104:31x86
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Conhost.exe6.1.7600.16850338,43216-Jul-201105:17x64
Conhost.exe6.1.7600.21085338,43205-Nov-201105:23x64
Conhost.exe6.1.7601.17641338,43224-Jun-201105:25x64
Conhost.exe6.1.7601.21855338,43205-Nov-201105:30x64
Kernel32.dll6.1.7600.168501,162,24016-Jul-201105:21x64
Kernel32.dll6.1.7600.210851,162,24005-Nov-201105:27x64
Kernel32.dll6.1.7601.176511,162,75216-Jul-201105:37x64
Kernel32.dll6.1.7601.218551,163,26405-Nov-201105:33x64
Kernelbase.dll6.1.7600.16850422,40016-Jul-201105:21x64
Kernelbase.dll6.1.7600.21085421,88805-Nov-201105:27x64
Kernelbase.dll6.1.7601.17651421,88816-Jul-201105:37x64
Kernelbase.dll6.1.7601.21855421,37605-Nov-201105:33x64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.168505,12016-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416-Jul-201105:04x64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.210855,12005-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201105:09x64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.176515,12016-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416-Jul-201105:21x64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.218555,12005-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201105:19x64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201105:19x64
Tsrpc.dll6.1.7600.16912123,39205-Nov-201105:26x64
Tsvmhasvc.dll6.1.7600.16385280,06414-Jul-200901:41x64
Vmhostgc.exe6.1.7600.1691230,20805-Nov-201103:48x64
Tsrpc.dll6.1.7600.21085123,39205-Nov-201105:31x64
Tsvmhasvc.dll6.1.7600.21085280,06405-Nov-201105:31x64
Vmhostgc.exe6.1.7600.2108530,20805-Nov-201103:48x64
Tsrpc.dll6.1.7601.17720124,41605-Nov-201105:41x64
Tsvmhasvc.dll6.1.7601.17514290,30420-Nov-201013:27x64
Vmhostgc.exe6.1.7601.1772030,20805-Nov-201103:57x64
Tsrpc.dll6.1.7601.21855124,41605-Nov-201105:37x64
Tsvmhasvc.dll6.1.7601.17514290,30420-Nov-201013:27x64
Vmhostgc.exe6.1.7601.2185530,20805-Nov-201103:56x64
Lsm.exe6.1.7600.16912333,82405-Nov-201105:19x64
Lsm.exe6.1.7600.21085335,87205-Nov-201105:23x64
Lsm.exe6.1.7601.17720343,04005-Nov-201105:34x64
Lsm.exe6.1.7601.21855343,55205-Nov-201105:30x64
Winsta.dll6.1.7600.16912233,47205-Nov-201105:26x64
Winsta.dll6.1.7600.21085233,47205-Nov-201105:32x64
Winsta.dll6.1.7601.17720235,00805-Nov-201105:41x64
Winsta.dll6.1.7601.21855235,00805-Nov-201105:37x64
Winsrv.dll6.1.7600.16912214,52805-Nov-201105:26x64
Winsrv.dll6.1.7600.21085215,04005-Nov-201105:32x64
Winsrv.dll6.1.7601.17720214,52805-Nov-201105:41x64
Winsrv.dll6.1.7601.21855215,04005-Nov-201105:37x64
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685016,38416-Jul-201105:24x64
Wow64.dll6.1.7600.16850243,20016-Jul-201105:26x64
Wow64cpu.dll6.1.7600.1685013,31216-Jul-201105:26x64
Wow64win.dll6.1.7600.16850362,49616-Jul-201105:26x64
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108516,38405-Nov-201105:30x64
Wow64.dll6.1.7600.21085243,20005-Nov-201105:33x64
Wow64cpu.dll6.1.7600.2108513,31205-Nov-201105:33x64
Wow64win.dll6.1.7600.21085362,49605-Nov-201105:33x64
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765116,38416-Jul-201105:39x64
Wow64.dll6.1.7601.17651243,20016-Jul-201105:41x64
Wow64cpu.dll6.1.7601.1765113,31216-Jul-201105:41x64
Wow64win.dll6.1.7601.17651362,49616-Jul-201105:41x64
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185516,38405-Nov-201105:35x64
Wow64.dll6.1.7601.21855243,20005-Nov-201105:37x64
Wow64cpu.dll6.1.7601.2185513,31205-Nov-201105:37x64
Wow64win.dll6.1.7601.21855362,49605-Nov-201105:37x64
Kernel32.dll6.1.7600.168501,048,57616-Jul-201104:30x86
Kernel32.dll6.1.7600.210851,114,11205-Nov-201104:29x86
Kernel32.dll6.1.7601.176511,114,11216-Jul-201104:24x86
Kernel32.dll6.1.7601.218551,114,11205-Nov-201104:27x86
Kernelbase.dll6.1.7600.16850272,38416-Jul-201104:30x86
Kernelbase.dll6.1.7600.21085272,38405-Nov-201104:29x86
Kernelbase.dll6.1.7601.17651272,38416-Jul-201104:24x86
Kernelbase.dll6.1.7601.21855272,38405-Nov-201104:27x86
Acwow64.dll6.1.7600.1685044,03216-Jul-201104:32x86
Instnm.exe6.1.7600.168507,68016-Jul-201102:26x86
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685014,33616-Jul-201104:36x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60016-Jul-201104:31x86
User.exe6.1.7600.168502,04816-Jul-201102:26x86
Wow32.dll6.1.7600.168505,12016-Jul-201104:30x86
Acwow64.dll6.1.7600.2108544,03205-Nov-201104:31x86
Instnm.exe6.1.7600.210857,68005-Nov-201102:23x86
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108514,33605-Nov-201104:35x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60005-Nov-201104:31x86
User.exe6.1.7600.210852,04805-Nov-201102:23x86
Wow32.dll6.1.7600.210855,12005-Nov-201104:29x86
Acwow64.dll6.1.7601.1765144,03216-Jul-201104:26x86
Instnm.exe6.1.7601.176517,68016-Jul-201102:21x86
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765114,33616-Jul-201104:29x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60016-Jul-201104:25x86
User.exe6.1.7601.176512,04816-Jul-201102:21x86
Wow32.dll6.1.7601.176515,12016-Jul-201104:24x86
Acwow64.dll6.1.7601.2185544,03205-Nov-201104:29x86
Instnm.exe6.1.7601.218557,68005-Nov-201102:25x86
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185514,33605-Nov-201104:31x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60005-Nov-201104:28x86
User.exe6.1.7601.218552,04805-Nov-201102:25x86
Wow32.dll6.1.7601.218555,12005-Nov-201104:27x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.168505,12016-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.210855,12005-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.176515,12016-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.218555,12005-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201102:20x86
Winsta.dll6.1.7600.16912156,16005-Nov-201104:35x86
Winsta.dll6.1.7600.21085156,16005-Nov-201104:37x86
Winsta.dll6.1.7601.17720156,67205-Nov-201104:35x86
Winsta.dll6.1.7601.21855156,67205-Nov-201104:31x86
Vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Conhost.exe6.1.7600.16850748,54416-Jul-201104:01IA-64
Conhost.exe6.1.7600.21085748,54405-Nov-201104:14IA-64
Conhost.exe6.1.7601.17641748,54424-Jun-201104:01IA-64
Conhost.exe6.1.7601.21855748,54405-Nov-201104:19IA-64
Kernel32.dll6.1.7600.168502,136,57616-Jul-201104:04IA-64
Kernel32.dll6.1.7600.210852,137,60005-Nov-201104:18IA-64
Kernel32.dll6.1.7601.176512,137,08816-Jul-201104:06IA-64
Kernel32.dll6.1.7601.218552,137,08805-Nov-201104:24IA-64
Kernelbase.dll6.1.7600.16850722,94416-Jul-201104:04IA-64
Kernelbase.dll6.1.7600.21085723,45605-Nov-201104:18IA-64
Kernelbase.dll6.1.7601.17651723,45616-Jul-201104:06IA-64
Kernelbase.dll6.1.7601.21855723,45605-Nov-201104:24IA-64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.168505,12016-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416-Jul-201103:52IA-64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.210855,12005-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201104:05IA-64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.176515,12016-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416-Jul-201103:51IA-64
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.218555,12005-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:09IA-64
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201104:09IA-64
Lsm.exe6.1.7600.16912598,52805-Nov-201104:10IA-64
Lsm.exe6.1.7600.21085600,06405-Nov-201104:14IA-64
Lsm.exe6.1.7601.17720613,88805-Nov-201104:02IA-64
Lsm.exe6.1.7601.21855614,40005-Nov-201104:20IA-64
Winsta.dll6.1.7600.16912370,17605-Nov-201104:19IA-64
Winsta.dll6.1.7600.21085370,17605-Nov-201104:22IA-64
Winsta.dll6.1.7601.17720370,68805-Nov-201104:03IA-64
Winsta.dll6.1.7601.21855370,68805-Nov-201104:29IA-64
Winsrv.dll6.1.7600.16912339,96805-Nov-201104:19IA-64
Winsrv.dll6.1.7600.21085340,48005-Nov-201104:22IA-64
Winsrv.dll6.1.7601.17720339,96805-Nov-201104:03IA-64
Winsrv.dll6.1.7601.21855340,48005-Nov-201104:29IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82422-Jul-200923:53Not Applicable
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685027,64816-Jul-201104:06IA-64
Wow64.dll6.1.7600.16850580,60816-Jul-201104:09IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7600.1685036,86416-Jul-201104:09IA-64
Wow64win.dll6.1.7600.16850716,80016-Jul-201104:09IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57616-Jul-201104:09IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82423-Jul-200900:35Not Applicable
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108527,64805-Nov-201104:20IA-64
Wow64.dll6.1.7600.21085580,60805-Nov-201104:22IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7600.2108536,86405-Nov-201104:22IA-64
Wow64win.dll6.1.7600.21085717,31205-Nov-201104:23IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57605-Nov-201104:23IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82412-Nov-201023:37Not Applicable
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765127,64816-Jul-201104:09IA-64
Wow64.dll6.1.7601.17651580,60816-Jul-201104:11IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7601.1765137,37616-Jul-201104:11IA-64
Wow64win.dll6.1.7601.17651716,80016-Jul-201104:11IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57616-Jul-201104:11IA-64
Ia32exec.bin6.8.6808.08,781,82413-Nov-201000:12Not Applicable
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185527,64805-Nov-201104:26IA-64
Wow64.dll6.1.7601.21855580,60805-Nov-201104:29IA-64
Wow64cpu.dll6.1.7601.2185537,37605-Nov-201104:29IA-64
Wow64win.dll6.1.7601.21855717,31205-Nov-201104:29IA-64
Wowia32x.dll6.8.6807.088,57605-Nov-201104:29IA-64
Kernel32.dll6.1.7600.168501,048,57616-Jul-201104:30x86
Kernel32.dll6.1.7600.210851,114,11205-Nov-201104:29x86
Kernel32.dll6.1.7601.176511,114,11216-Jul-201104:24x86
Kernel32.dll6.1.7601.218551,114,11205-Nov-201104:27x86
Kernelbase.dll6.1.7600.16850272,38416-Jul-201104:30x86
Kernelbase.dll6.1.7600.21085272,38405-Nov-201104:29x86
Kernelbase.dll6.1.7601.17651272,38416-Jul-201104:24x86
Kernelbase.dll6.1.7601.21855272,38405-Nov-201104:27x86
Acwow64.dll6.1.7600.1685044,03216-Jul-201104:32x86
Instnm.exe6.1.7600.168507,68016-Jul-201102:26x86
Ntvdm64.dll6.1.7600.1685014,33616-Jul-201104:36x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60016-Jul-201104:31x86
User.exe6.1.7600.168502,04816-Jul-201102:26x86
Wow32.dll6.1.7600.168505,12016-Jul-201104:30x86
Acwow64.dll6.1.7600.2108544,03205-Nov-201104:31x86
Instnm.exe6.1.7600.210857,68005-Nov-201102:23x86
Ntvdm64.dll6.1.7600.2108514,33605-Nov-201104:35x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60005-Nov-201104:31x86
User.exe6.1.7600.210852,04805-Nov-201102:23x86
Wow32.dll6.1.7600.210855,12005-Nov-201104:29x86
Acwow64.dll6.1.7601.1765144,03216-Jul-201104:26x86
Instnm.exe6.1.7601.176517,68016-Jul-201102:21x86
Ntvdm64.dll6.1.7601.1765114,33616-Jul-201104:29x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60016-Jul-201104:25x86
User.exe6.1.7601.176512,04816-Jul-201102:21x86
Wow32.dll6.1.7601.176515,12016-Jul-201104:24x86
Acwow64.dll6.1.7601.2185544,03205-Nov-201104:29x86
Instnm.exe6.1.7601.218557,68005-Nov-201102:25x86
Ntvdm64.dll6.1.7601.2185514,33605-Nov-201104:31x86
Setup16.exe3.1.0.191825,60005-Nov-201104:28x86
User.exe6.1.7601.218552,04805-Nov-201102:25x86
Wow32.dll6.1.7601.218555,12005-Nov-201104:27x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.168505,12016-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,09616-Jul-201104:19x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.168504,60816-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,07216-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.168503,58416-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.168506,14416-Jul-201102:21x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7600.210855,12005-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,09605-Nov-201104:19x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7600.210854,60805-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,07205-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7600.210853,58405-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7600.210856,14405-Nov-201102:19x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.176515,12016-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,09616-Jul-201104:15x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.176514,60816-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,07216-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.176513,58416-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.176516,14416-Jul-201102:17x86
Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll6.1.7601.218555,12005-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,09605-Nov-201104:20x86
Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll6.1.7601.218554,60805-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,07205-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll6.1.7601.218553,58405-Nov-201102:20x86
Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll6.1.7601.218556,14405-Nov-201102:20x86
Winsta.dll6.1.7600.16912156,16005-Nov-201104:35x86
Winsta.dll6.1.7600.21085156,16005-Nov-201104:37x86
Winsta.dll6.1.7601.17720156,67205-Nov-201104:35x86
Winsta.dll6.1.7601.21855156,67205-Nov-201104:31x86

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos izmantoto terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failiem

Papildinform?cija par failiem sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m sist?mas Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,179
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_744d954463597a61.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74bb9bdf7c8b1ff3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17641_none_763fc2806076e3b3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)24-Jun-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_76c2926d799901f1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_93afb334b78b3d5c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,912
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_941db9cfd0bce2ee.manifest
File versionNot Applicable
File size4,912
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_95971084b4b0c29f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,912
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_9624b05dcdcac4ec.manifest
File versionNot Applicable
File size4,912
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_26f4464715d3c548.manifest
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_27624ce22f056ada.manifest
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_28dba39712f94a8b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_296943702c134cd8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa3bde9dd0fa7ea.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b11c484f6414d7c.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8b1b39da352d2d.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d18bb12f34f2f7a.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a563dcde6ba8244c.manifest
File versionNot Applicable
File size27,051
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_a5a4a14f84fc09cd.manifest
File versionNot Applicable
File size27,051
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_a73d696468d8797b.manifest
File versionNot Applicable
File size27,167
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_a7ab97dd8209ebcb.manifest
File versionNot Applicable
File size27,167
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dcfeff822d1e5aba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd3fc3f34672403b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ded88c082a4eafe9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df46ba8143802239.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_b69da6bffd72aa6a.manifest
File versionNot Applicable
File size7,082
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_b6de6b3116c68feb.manifest
File versionNot Applicable
File size7,082
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_b8773345faa2ff99.manifest
File versionNot Applicable
File size7,082
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_b8e561bf13d471e9.manifest
File versionNot Applicable
File size7,082
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows 7 un Windows Server 2008 R2 x64 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_d06c30c81bb6eb97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_d0da376334e89129.manifest
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17641_none_d25e5e0418d454e9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)24-Jun-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_d2e12df131f67327.manifest
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_efce4eb86fe8ae92.manifest
File versionNot Applicable
File size4,916
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_f03c5553891a5424.manifest
File versionNot Applicable
File size4,916
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_f1b5ac086d0e33d5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,916
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_f2434be186283622.manifest
File versionNot Applicable
File size4,916
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_8312e1cace31367e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_8380e865e762dc10.manifest
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_84fa3f1acb56bbc1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_8587def3e470be0e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_66c2596d956d1920.manifest
File versionNot Applicable
File size23,877
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_67306008ae9ebeb2.manifest
File versionNot Applicable
File size23,877
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_68a9b6bd92929e63.manifest
File versionNot Applicable
File size23,877
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_69375696abaca0b0.manifest
File versionNot Applicable
File size23,877
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ces-tsv-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_b9bbb27d7c7b3206.manifest
File versionNot Applicable
File size46,302
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ces-tsv-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_b9fc76ee95cf1787.manifest
File versionNot Applicable
File size45,056
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ces-tsv-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_bb953f0379ab8735.manifest
File versionNot Applicable
File size47,100
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..ces-tsv-vmhostagent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_bc036d7c92dcf985.manifest
File versionNot Applicable
File size47,100
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_0182786224059582.manifest
File versionNot Applicable
File size27,057
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_01c33cd33d597b03.manifest
File versionNot Applicable
File size27,057
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_035c04e82135eab1.manifest
File versionNot Applicable
File size27,173
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_03ca33613a675d01.manifest
File versionNot Applicable
File size27,173
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_391d9b05e57bcbf0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_395e5f76fecfb171.manifest
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_3af7278be2ac211f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_3b655604fbdd936f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_12bc4243b5d01ba0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,086
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_12fd06b4cf240121.manifest
File versionNot Applicable
File size7,086
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_1495cec9b30070cf.manifest
File versionNot Applicable
File size7,086
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1503fd42cc31e31f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,086
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_c4363180f0ec57ad.manifest
File versionNot Applicable
File size10,741
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c4a4381c0a1dfd3f.manifest
File versionNot Applicable
File size10,741
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_c61d8ed0ee11dcf0.manifest
File versionNot Applicable
File size10,741
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c6ab2eaa072bdf3d.manifest
File versionNot Applicable
File size10,741
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size5,627
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size5,737
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_fa22f90aa449708d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_fa90ffa5bd7b161f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_fc0a565aa16ef5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_fc97f633ba88f81d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_8d678c1d0291f879.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_8dd592b81bc39e0b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_8f4ee96cffb77dbc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_8fdc894618d18009.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1d10ec95ea30dd9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1d51b1070384c31c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_1eea791be76132ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1f58a7950092a51a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_ce8adbd3254d19a8.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cef8e26e3e7ebf3a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_d072392322729eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_d0ffd8fc3b8ca138.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa3bde9dd0fa7ea.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b11c484f6414d7c.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8b1b39da352d2d.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d18bb12f34f2f7a.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dcfeff822d1e5aba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd3fc3f34672403b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ded88c082a4eafe9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df46ba8143802239.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_744f393a6357835d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74bd3fd57c8928ef.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17641_none_764166766074ecaf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)24-Jun-2011
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_76c4366379970aed.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_93b1572ab7894658.manifest
File versionNot Applicable
File size4,914
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_941f5dc5d0baebea.manifest
File versionNot Applicable
File size4,914
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_9598b47ab4aecb9b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,914
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_96265453cdc8cde8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,914
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_26f5ea3d15d1ce44.manifest
File versionNot Applicable
File size2,736
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_2763f0d82f0373d6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,736
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_28dd478d12f75387.manifest
File versionNot Applicable
File size2,736
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_296ae7662c1155d4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,736
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa561dfdd0db0e6.manifest
File versionNot Applicable
File size23,876
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b13687af63f5678.manifest
File versionNot Applicable
File size23,876
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8cbf2fda333629.manifest
File versionNot Applicable
File size23,876
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d1a5f08f34d3876.manifest
File versionNot Applicable
File size23,876
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a56580d46ba62d48.manifest
File versionNot Applicable
File size27,054
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_a5a6454584fa12c9.manifest
File versionNot Applicable
File size27,054
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_a73f0d5a68d68277.manifest
File versionNot Applicable
File size27,170
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..localsessionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_a7ad3bd38207f4c7.manifest
File versionNot Applicable
File size27,170
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dd00a3782d1c63b6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,960
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd4167e946704937.manifest
File versionNot Applicable
File size2,960
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_deda2ffe2a4cb8e5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,960
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df485e77437e2b35.manifest
File versionNot Applicable
File size2,960
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_b69f4ab5fd70b366.manifest
File versionNot Applicable
File size7,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_b6e00f2716c498e7.manifest
File versionNot Applicable
File size7,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_b878d73bfaa10895.manifest
File versionNot Applicable
File size7,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_b8e705b513d27ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size7,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_681939f3388cef73.manifest
File versionNot Applicable
File size12,714
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_6887408e51be9505.manifest
File versionNot Applicable
File size12,714
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_6a00974335b274b6.manifest
File versionNot Applicable
File size12,714
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6a8e371c4ecc7703.manifest
File versionNot Applicable
File size12,714
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,357
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)15:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_fa22f90aa449708d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_fa90ffa5bd7b161f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_fc0a565aa16ef5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_fc97f633ba88f81d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,653
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_8d678c1d0291f879.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_8dd592b81bc39e0b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_8f4ee96cffb77dbc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_8fdc894618d18009.manifest
File versionNot Applicable
File size2,746
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1d10ec95ea30dd9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1d51b1070384c31c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_1eea791be76132ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-winsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_1f58a7950092a51a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,300
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_ce8adbd3254d19a8.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cef8e26e3e7ebf3a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_d072392322729eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_d0ffd8fc3b8ca138.manifest
File versionNot Applicable
File size12,084
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16850_none_0aa3bde9dd0fa7ea.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_0b11c484f6414d7c.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17651_none_0c8b1b39da352d2d.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)16-Jul-2011
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-minkernelapinamespace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_0d18bb12f34f2f7a.manifest
File versionNot Applicable
File size23,875
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_dcfeff822d1e5aba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_dd3fc3f34672403b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ded88c082a4eafe9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-t..nalservices-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_df46ba8143802239.manifest
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable

Rekviz?ti

Raksta ID: 2615701 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsafemod KB2615701

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com