Làm th? nào đ? tích h?p Exchange Server 2013 Lync Server 2013, Lync tr?c tuy?n ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2614242 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các bư?c c?u h?nh và yêu c?u tích h?p tri?n khai k?t h?p Microsoft Exchange Server 2013 ho?c Exchange Server 2013 Microsoft Lync Server 2013, Microsoft Lync Online trong Office 365 ho?c k?t h?p k?t h?p c? hai. C?u h?nh ngư?i dùng sau đư?c coi là trong bài vi?t này:
 1. H?p thư ngư?i dùng Microsoft Exchange Server 2013 t?i ch? tích h?p v?i Microsoft Lync Server 2013.
 2. H?p thư ngư?i dùng Exchange Server 2013 t?i ch? tích h?p v?i Microsoft Lync Online.
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đư?c yêu c?u.
  • C?u h?nh này m?t ph?n h? tr?. Xem ph?n "Thông tin"ph?n.
 3. H?p thư ngư?i dùng Exchange Server 2013 t?i ch? tích h?p v?i Lync tr?c tuy?n thông qua vi?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013.
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại và kí nh?p m?t l?n (SSO) đư?c yêu c?u, như là m?t ph?n thi?t l?p khai Lync k?t h?p.
Thông qua tích h?p v?i Exchange Server 2013, b?n có th? cung c?p các tính năng cho ngư?i dùng Lync. Tuy nhiên, m?t s? tính năng ph? thu?c vào các bư?c đư?c th?c hi?n và do đó s? không làm vi?c cho đ?n khi t?t c? các bư?c đư?c hoàn t?t. Bài vi?t n?i b?t các tính năng s? có s?n sau khi hoàn thành bư?c đó.
 • K?t n?i v?i Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange (EWS) cung c?p các ch?c năng sau:
  • Tích h?p Outlook
  • R?nh/b?n
  • OOF thông báo
  • L?ch s? h?i tho?i
  • Đ? phân gi?i cao h?nh ?nh liên h?
  • Lưu tr? liên h? th?ng nh?t
 • Outlook Web App ngay l?p t?c thư thoại tin t?c th?i (IM) và s? hi?n di?n.
 • Outlook Web App tr?c tuy?n cu?c h?p lên l?ch.

TRI?N KHAI

 1. Đ?m b?o r?ng các b?n ghi H? th?ng Tên Mi?n (DNS) cho Lync liên k?t và Lync khách khám phá luôn có đư?c c?u h?nh đ? Microsoft Outlook Web App có th? xác đ?nh ngư?i dùng Lync server n?m ? đâu.
  V?i tr?c tuy?n Lync
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Đ?m b?o r?ng DNS ghi l?i t?t c? các đi?m Lync Online. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  • 2566790 Kh?c ph?c s? c? DNS tr?c tuy?n Lync c?u h?nh trong Office 365
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  Lync Server 2013 ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Đ?m b?o r?ng DNS ghi l?i t?t c? các đi?m đ?n t?i ch?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 2. Đ?m b?o r?ng Exchange Online có quy?n truy c?p c?a ngư?i dùng Lync SIP đ?a ch?. Exchange s? d?ng thu?c tính Thư mục Họat độngProxyAddresses đ? xác đ?nh đ?a ch? giao th?c kh?i t?o phiên h?p (SIP) c?a ngư?i dùng. N?u máy tính không có đ?a ch? SIP c?a ngư?i dùng, Outlook Web App s? không th? k?t n?i.
  V?i Lync Server 2013 ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Không có Hành đ?ng b? sung đư?c yêu c?u.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i tr?c tuy?n Lync
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đư?c yêu c?u cho các t?nh hu?ng này.
  • K?t n?i Trung tâm qu?n tr? Exchange (EAC), và sau đó thêm đ?a ch? SIP c?a ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet đ? bi?t hư?ng d?n:
   Thêm ho?c xoá địa chỉ email cho h?p thư
   Lưu ? Đ?m b?o r?ng đ?a ch? SIP đư?c thêm vào b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng chính xác (ví d?: sip:user@contoso.com, trong đó user@contoso.com đ?i di?n cho địa chỉ email c?a ngư?i dùng).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync Online t?n t?i v?i Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đư?c yêu c?u cho các t?nh hu?ng này.
  • Không có c?n không th?c hi?n DirSync. Thu?c tính msRTCSIP PrimaryUserAddress đư?c đ?t t?i ch? và hoàn toàn dành cho Exchange Server 2013.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 3. Đ?m b?o r?ng Lync có quy?n truy c?p vào địa chỉ email c?a ngư?i dùng Exchange. Sau khi b?n xác nh?n các bư?c này, k?t n?i v?i EWS s? B?t đ?u làm vi?c.
  V?i Lync Server 2013 ch?
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Không có Hành đ?ng b? sung c?n thi?t. CácTHƯthu?c tính đư?c đ?t t?i ch? và có đ?y đ? Lync Server 2013.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i tr?c tuy?n Lync
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đư?c yêu c?u cho các t?nh hu?ng này. B?i v? ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n không có h?p thư trong ?o, không có cách nào đ? ch? đ?nh th? công các thu?c tínhthư .
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  V?i Lync Online t?n t?i v?i Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đư?c yêu c?u cho các t?nh hu?ng này. B?i v? ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n không có h?p thư trong ?o, không có cách nào đ? ch? đ?nh th? công các thu?c tínhthư .
  • Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đ? có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 4. Thêm ứng dụng tin cậy.

  Lưu ? Bư?c này áp d?ng cho Exchange Server 2013 ho?c trao đ?i k?t h?p khách hàng đang tích h?p v?i Lync Server 2013 ho?c Lync k?t h?p tri?n khai.
  V?i tr?c tuy?n Lync
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Bư?c này không th? v?i Lync tr?c tuy?n. Đó là l? do t?i sao m?t s? nâng cao Exchange và Lync tích h?p tính năng không kh? d?ng trong trư?ng h?p này.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  Lync Server 2013 ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Lync Server 2013 và Exchange Server 2013 ph?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng OAuth ch? đ? xác th?c. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft TechNet:
  Lync và Exchange ph?i đư?c thêm vào như đ?i tác ?ng d?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách đ?t c?u h?nh Exchange Server 2013 và Lync Server 2013 đ?i tác ?ng d?ng, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft TechNet:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 5. C?u h?nh các m?c tin thư thoại ?o Outlook Web App trên cơ s?. C?u h?nh có tên máy (ứng dụng) phục vụ IM và IM lo?i. Sau khi hoàn thành bư?c này, IM và h?nh ?nh s? B?t đ?u làm vi?c trong Exchange Server 2013 Outlook Web App.
  V?i tr?c tuy?n Lync
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Bư?c này không th? v?i Lync tr?c tuy?n. Đó là l? do t?i sao m?t s? nâng cao Exchange và Lync tích h?p tính năng không kh? d?ng trong trư?ng h?p này.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  Lync Server 2013 ho?c tri?n khai k?t h?p Lync Server 2013
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Outlook Web App đ? đư?c thêm vào như m?t ứng dụng tin cậy Lync và m?c tin thư thoại ?o Exchange Server cho Outlook Web App ph?i đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các thi?t đ?t đúng đ? làm vi?c v?i Lync. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
 6. Lync t?n t?i, đ?m b?o r?ng ch? Lync Server tin b?n ghi d?ch v? xác th?c Office 365.
  V?i tr?c tuy?n Lync
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Bư?c này không th? v?i Lync tr?c tuy?n. Đó là l? do t?i sao m?t s? nâng cao Exchange và Lync tích h?p tính năng không kh? d?ng trong trư?ng h?p này.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed
  Tri?n khai k?t h?p c?a Lync Server 2013 (không b?t bu?c đ? tri?n khai Lync Server 2013 ch?)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding start collapsed
  Tin b?n ghi d?ch v? Office 365 xác th?c cho phép Lync Server tin c? g?ng k?t n?i t? Exchange Online. Sau khi hoàn thành bư?c cu?i cùng này, Outlook Web App trong Exchange Server 2013 s? hi?n th? k?t Cu?c h?p tr?c tuy?nkhi l?p k? ho?ch cu?c h?p trong OWA. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c này, h?y truy c?p bài vi?t sau đây c?a Microsoft TechNet:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  assets folding end collapsed

THÔNG TIN

B?ng sau li?t kê các tính năng h? tr? và c?u h?nh cho Exchange Server 2013 (t?i ch?). Đ? bi?t thêm thông tin v? các trư?ng h?p k?t h?p Lync đư?c h? tr?, h?y làm website sau c?a Microsoft TechNet:
H? tr? Lync 2013 k?t c?u h?nh máy ch?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tính năng tích h?p Lync và ExchangeTích h?p Outlook (EWS, MAPI)Outlook Web App tích h?p (IM/P)Outlook Web App cu?c h?p tr?c tuy?n (l?p k? ho?ch)Lưu tr? liên h? th?ng nh?tĐ? phân gi?i cao h?nh ?nh liên h?
Lync Server 2013 ch?H? tr?H? tr?H? tr?H? tr?H? tr?
Tr?c tuy?n LyncH? tr?Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?Không đư?c h? tr?H? tr?
Tri?n khai Lync Server 2013 k?t h?p v?i Lync OnlineH? tr?H? tr?H? tr? *H? tr? *H? tr?
* H? tr? ch? dành cho ngư?i dùng Lync ngư?i homed t?i ch?.

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây s? giúp b?n kh?c ph?c các tính năng c? th? c?a Exchange và Lync tích h?p. N?u b?n v?n g?p s? c? v?i b?t k? tính năng c? th? sau khi b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này, h?y xem bài vi?t thích h?p trong ph?n này đ? bi?t thêm thông tin.

Tích h?p v?i Outlook và Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange

 • 2436962 "Đ? x?y ra s? c? k?t n?i v?i Microsoft Office Outlook. địa chỉ email đư?c s? d?ng trong h? sơ Outlook m?c đ?nh c?a b?n là khác nhau"thông báo l?i khi b?n kí nh?p vào Lync Online
 • 2787614 Exchange Server ho?c Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange thông báo l?i khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync Online
 • 2298541B?n liên t?c đư?c nh?c đ? trao đ?i thông tin kí nh?p sau khi b?n kí nh?p vào Lync

Lưu tr? liên h? th?ng nh?t Exchange và Lync vào danh sách liên h?

 • 2859882 Danh sách liên h? tr?c tuy?n Lync tr?ng ho?c không có s?n cho ngư?i dùng có h?p thư Exchange Online
 • 2435699 Liên h? trong Lync xu?t hi?n ?n ho?c không có th? tra c?u trong s? đ?a ch?
 • 2811654 danh sách liên hệ Lync tr?ng ho?c đ?c ch? sau khi ngư?i người dùng hộp thư Exchange đư?c k?t n?i, mức cấp phép ho?c di chuy?n
 • 2757458 Ngư?i dùng không th? s?a đ?i danh sách liên h? c?a h? trong Lync 2010 và Lync dành cho Mac 2011

Trao đ?i đ? phân gi?i cao h?nh ?nh liên h? trong Lync

 • 2497721 ?nh liên h? v?i ngư?i dùng Lync không hi?n th? đúng
 • 2860366 B?n không th? t?i lên m?t h?nh ?nh t? Lync 2013 Lync Online

thư thoại tin t?c th?i t?c th?i và l?p k? ho?ch cu?c h?p tr?c tuy?n trong Outlook Web App

 • 2565604 Không th? lên l?ch cu?c h?p tr?c tuy?n Lync, xem thông tin h?nh ?nh ho?c g?i IMs t? Outlook Web App trong Office 365

B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2614242 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365e o365a o365m o365022013 hybrid kbmt KB2614242 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2614242

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com