Encarta, MapPoint, ho?c đư?ng ph? và các chuy?n đi có th? ng?ng đáp ?ng lúc m? màn h?nh khi b?n ch?y chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 261157 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t chương tr?nh đư?c li?t kê trong các "Áp d?ng cho" ph?n, chương tr?nh có th? ng?ng đáp ?ng (treo) t?i m? màn h?nh.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Máy tính đ? mismatched ho?c l?i th?i h? th?ng và MDAC t?p tin.
 • Máy tính đ? l?i th?i ho?c h?ng video tr?nh đi?u khi?n.
 • Máy tính là có khó khăn khi đ?c các CD.

GI?I PHÁP

Windows Vista

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p.

Máy tính đư?c k?t n?i v?i Internet

Xem ch? đ? "G? r?i các v?n đ? tr? chơi" trên c?a s? tr? giúp tr?c tuy?n và h? tr? Web site sau c?a:
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-us/help/d4753757-3365-475c-86a1-ccfa2f6cba161033.mspx

Máy tính chưa đư?c k?t n?i t?i Internet

Xem ch? đ? "Kh?c ph?c v?n đ? tr? chơi" trong Windows giúp và h? tr? trên đ?a c?ng c?a máy tính b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Tr? giúp và h? tr?.
 2. Trong các T?m ki?m tr? giúp h?p ho?c trong các T?m ki?m tr? giúp tr?c tuy?n h?p, lo?i G? r?i các v?n đ? tr? chơi , và sau đó nh?p vào T?m ki?m tr? giúp.
 3. Trong danh sách các ch? đ?, nh?p vào G? r?i các v?n đ? tr? chơi .
 4. Nh?p vào liên k?t mà t?t nh?t mô t? v?n đ? mà b?n đang g?p.
 5. Làm theo các đ? xu?t đ? g? r?i các v?n đ? mà b?n đang g?p.

Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước này.

Cài đ?t l?i các thành ph?n MDAC

Chú ý Encarta không s? d?ng MDAC. V? v?y, n?u b?n đang g?p v?n đ? này v?i Encarta, b? qua phương pháp này.

Chú ý S? d?ng phương pháp này n?u b?n có chuy?n Microsoft đư?ng ph? & đi ho?c Microsoft MapPoint cài đ?t đ?a (đ?a 1).
 1. B?m và gi? phím SHIFT đ? vô hi?u hóa Autoplay và chèn đư?ng ph? & Trips Setup CD c?a b?n trong ? đ?a CD ho?c DVD ? đ?a.
 2. B?m đúp Máy tính của tôi.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD c?a b?n và sau đó Nh?p vào Khám phá.
 4. Trong thư m?c \Support, xác đ?nh v? trí và kích chu?t ph?i vàoMdac_typ.exe, và sau đó nh?p vào Sao.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng trên bàn làm vi?c, và sau đó nh?p vàoDán.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn.
 7. B?m đúp Mdac_type.exe ngày c?a b?n máy tính đ? bàn.
 8. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? hoàn thành các ti?n tr?nh cài đ?t.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? b?nh thư?ng.
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? C?p Nh?t MDAC các thành ph?n, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318251B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng tính năng t?m ho?c khi b?n c? g?ng nh?p d? li?u trong MapPoint ho?c đư?ng ph? & chuy?n bay
N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ? này, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n Video

Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng đ? có thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n video m?i nh?t có s?n cho video c?a b?n v?.

Cho bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.
Đ? có thêm thông tin v? các v?n đ? video, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
248326Máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n b?t đ?u đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint
N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ? này, đi đ?n các phương pháp ti?p theo.

G? r?i các đ?a CD

Làm s?ch đ?a CD chương tr?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t đ?a CD làm s?ch kit, ho?c nh? nhàng lau bên CD v?i m?t bông m?m, lint-mi?n phí, b?c v?i t? trung tâm c?a đ?a CD ra nư?c ngoài.

Chú ý Không sử dụng khăn giấy. Gi?y v?i có th? cào nh?a và đ? l?i v?t. Không s? d?ng m?t chuy?n đ?ng tr?n khi b?n lau đ?a CD.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, làm s?ch đ?a CD v?i m?t mi?ng v?i ?m ho?c m?t đ?a CD thương m?i làm s?ch gi?i pháp. Khô CD k? lư?ng trư?c khi b?n H?y đưa nó vào ? đ?a CD.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? g? r?i các đ?a CD-ROM các v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
218617Làm th? nào đ? g? r?i các đ?a CD-ROM hay DVD-ROM đ?c các v?n đ?
N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y vào các phương pháp ti?p theo.

S? d?ng cài đ?t hành chính

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?o ra m?t v? trí cài đ?t hành chính:
 1. Chèn Microsoft MapPoint ho?c đư?ng ph? Microsoft & Chuy?n đi CD vào máy tính c?a b?n đ?a CD ho?c ? đ?a DVD.

  Gi? phím SHIFT đ? ngăn ch?n vi?c cài đ?t t? t? đ?ng b?t đ?u.
 2. G? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó H?y b?m ENTER đ? kh?i đ?ng thu?t s? cài đ?t hành chính:
  msiexec /a ? đ?a: \msmap\data.msi
  Trong ví d? này, ? đ?a là lá thư c?a b?n Đ?a CD ho?c ? đ?a DVD.
 3. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Ch?n v? trí m?ng cho các hành chính cài đ?t location--ví d?, ch?n\\machine\share\MapPoint.
 5. Theo các ch? d?n thu?t s? cài đ?t hành chính mà xu?t hi?n trên màn h?nh.
Sau khi b?n t?o v? trí cài đ?t hành chính, ngư?i dùng có th? cài đ?t MapPoint. Đ? làm đi?u này, ngư?i dùng có th? s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp:
 • S? d?ng m?t qu?ng cáo.
 • Đ?nh v? v? trí cài đ?t hành chính, và sau đó b?m đúp Setup.exe.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? video, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
951632Các chuy?n đi đư?ng ph? & không b?t đ?u khi b?n b?m đúp vào bi?u tư?ng chương tr?nh, ho?c b?n nh?n đư?c m?t "?ng d?ng kh?i lư?ng gi?y phép nhà nư?c là không h?p l?" khi b?n b?t đ?u đư?ng ph? và các chuy?n đi ho?c MapPoint

Thu?c tính

ID c?a bài: 261157 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Expedia Streets & Trips 2000
 • Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2001
 • Microsoft Encarta Premium 2009
 • Microsoft Encarta 2008 Standard
 • Microsoft Encarta Premium 2008
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Microsoft Encarta 2007 Standard
 • Microsoft Encarta 2006
 • Microsoft Encarta Reference Library Premium 2005
 • Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2005
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Reference Library 2004
 • Microsoft Encarta Reference Library 2003
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2001 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Streets & Trips 2005 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2004 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2003 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2001 Standard Edition
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2009
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2008 Student with Encarta Premium
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2006 with GPS Locator
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB261157 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:261157

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com