Raksta ID: 260910 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Sist?mas Windows 2000 labojumi tiek izplat?ti servisa pakotn?s. Servisa pakotnes uztur produktu visjaun?kaj? st?vokl?. Servisa pakotn?s tiek iek?auti atjaunin?jumi, sist?mas administr??anas r?ki, draiveri un papildu komponenti. Lai nodro?in?tu vienk?r?u lejupiel?di, tos apvieno kop?s. Servisa pakotnes ir kumulat?vas; katr? n?kamaj? servisa pakotn? tiek iek?auti labojumi, kas bija iepriek??j?s servisa pakotn?s, k? ar? visi jaunie labojumi. Pirms jaun?k?s servisa pakotnes instal??anas iepriek??jo servisa pakot?u instal??ana nav nepiecie?ama. Piem?ram, pirms Windows 2000 4. servisa pakotnes (SP4) instal??anas nav j?instal? Windows 2000 3. servisa pakotne (SP3).

Sist?mas Windows 2000 servisa pakotnes ir paredz?tas oper?t?jsist?m?m Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server un Windows 2000 Advanced Server.

PAPILDINDORM?CIJA

Windows 2000 labojumfaili, atjaunin?jumi un dro??bas iel?pi, kas izlaisti v?l?k par 4. servisa pakotni

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu to Windows 2000 labojumfailu, atjaunin?jumu un dro??bas iel?pu sarakstu, kas izlaisti v?l?k par 4. servisa pakotni

Windows 2000 4. servisa pakotnes 1. atjaunin?jumu apkopojums

Izlaides datums: 2005. gada 28. j?nijs

K? to ieg?t

Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 4. servisa pakotnes 1. atjaunin?jumu apkopojumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
891861 Windows 2000 SP4 1. atjaunin?jumu apkopojums un zin?m?s probl?mas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Labojumu saraksts

Lai sa?emtu papildinform?ciju par probl?m?m, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 4. servisa pakotnes 1. atjaunin?jumu apkopojumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
900345 Labojumi, kas iek?auti Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotnes 1. atjaunin?jumu apkopojum?, kur? tika izlaists 2005. gada 28. j?nij? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Windows 2000 4. servisa pakotne

Izlaides datums: 2003. gada 26. j?nijs

K? to ieg?t

Lai ieg?tu Windows 2000 4. servisa pakotni (SP4), apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp4/default.mspx

Labojumu saraksts

Lai sa?emtu papildinform?ciju par probl?m?m, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 4. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
327194 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 4. servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Piez?mes par laidienu

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
813432 Piez?mes par Windows 2000 4. servisa pakotnes laidienu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Windows 2000 3. servisa pakotne

Izlaides datums: 2002. gada 1. augusts

K? to ieg?t

Lai ieg?tu Windows 2000 3. servisa pakotni (SP3), apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp3/default.mspx

Labojumu saraksts

Lai sa?emtu papildinform?ciju par probl?m?m, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 3. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
320853 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 3. servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Piez?mes par laidienu

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
321295 Piez?mes par Windows 2000 3. servisa pakotnes laidienu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Windows 2000 2. servisa pakotne

Izlaides datums: 2001. gada 16. maijs

K? to ieg?t

Lai ieg?tu Windows 2000 2. servisa pakotni (SP2), apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp2/default.mspx

Labojumu saraksts

Lai sa?emtu papildinform?ciju par probl?m?m, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 2. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
282522 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 2. servisa pakotni (1. saraksts no 4) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
282524 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 2. servisa pakotni (2. saraksts no 4) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
282525 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 2. servisa pakotni (3. saraksts no 4) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Windows 2000 1. servisa pakotne

Izlaides datums: 2000. gada 31. j?lijs

K? to ieg?t

Lai ieg?tu Windows 2000 1. servisa pakotni (SP1), apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp1/

Labojumu saraksts

Lai sa?emtu papildinform?ciju par probl?m?m, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 1. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
259524 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 1. servisa pakotni (1. saraksts no 3) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
269425 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 1. servisa pakotni (2. saraksts no 3) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
269428 To k??du saraksts, kas tiek labotas, izmantojot Windows 2000 1. servisa pakotni (3. saraksts no 3) (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 260910 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 26. oktobris - P?rskat??ana: 10.5
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows 2000 1. servisa pakotne
  • Microsoft Windows 2000 2. servisa pakotne
  • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
  • Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotne
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbgetsp kbproductlink KB260910

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com