Identifikator ?lanka: 260897 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da trajno uklonite sadr?aj fascikle ?Privremene Internet datoteke? sa ra?unara.

DODATNE INFORMACIJE

Fasciklu ?Privremene Internet datoteke? (ili ke?) koristi Windows Internet Explorer i MSN Explorer za ?uvanje sadr?aja Veb stranice ?vrstom disku ra?unara za brzo prikazivanje. Ovaj ke? omogu?ava programima Internet Explorer ili MSN Explorer da preuzimaju samo sadr?aj koji je promenjen od poslednjeg prikazivanja Veb stranice umesto preuzimanja celog sadr?aja stranice svaki put kada se stranica prikazuje.

Da bismo izbrisali datoteke iz fascikle ?Temporary Internet Files? (Privremene Internet datoteke) umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da bismo izbrisali datoteke iz fascikle ?Temporary Internet Files? (Privremene Internet datoteke) umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski izbrisali datoteke iz fascikle ?Privremene Internet datoteke?, kliknite na dugme ili vezu Re?i ovaj problem, zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na Pokreni, a potom sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50472

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Kliknite da biste pogledali video zapis
Kliknite ovde da biste pogledali video zapis
Da biste sami izbrisali datoteke u fascikli ?Privremene Internet datoteke?, sledite korake za va?u verziju operativnog sistema Windows.
 • Windows 7 i Windows Vista
  1. Kliknite na Start 
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme Start
   , izaberite stavku Kontrolna tabla, zatim kliknite na Mre?a i Internet, a potom na Internet opcije.
  2. Izaberite karticu General (Op?te postavke), a zatim u okviru Browsing history (Istorija pregledanja) kliknite na dugme Delete (Izbri?i).
  3. Izaberite stavku Delete all (Izbri?i sve), kliknite na dugme Yes (Da) da biste potvrdili da ?elite da izbri?ete te informacije, a zatim na dugme OK (U redu).
 • Starije verzije operativnog sistema Windows
  1. Zatvorite Internet Explorer.
  2. Zatvorite sve instance programa Windows Explorer.
  3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim kliknite dvaput na opciju Internet Options (Internet opcije).
  4. Na kartici General (Op?ti podaci), pod opcijom Temporary Internet Files (Privremene Internet datoteke) kliknite na dugme Delete Files (Izbri?i datoteke).
  5. U dijalogu Brisanje datoteka potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i sadr?aj van mre?e.
  6. Dvaput kliknite na dugme U redu.
Napomene
 • Ako fascikla ?Privremene Internet datoteke? sadr?i veliku koli?inu sadr?aja Veb stranica, ovaj proces mo?e potrajati nekoliko minuta da bi se dovr?io.
 • Administrator je mo?da prilagodio postavke za fasciklu ?Privremene Internet datoteke? kako bi vas spre?io da promenite postavke. Na primer, administrator mo?e da ukloni karticu Op?te iz interfejsa u dijalogu Internet opcije. Ako ne mo?ete da pristupite dijalogu Internet Options (Internet opcije) ili kartici General (Op?ti podaci), obratite se administratoru za vi?e informacija.
 • Datoteke koje po?inju na re? ?Kola?i?i? mogu ostati u fascikli ?Privremene Internet datoteke? nakon ?to budete sledili ove korake. Ove datoteke su pokaziva?i za prave datoteke kola?i?a koje se nalaze u fascikli ?Kola?i?i?. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  158769 Pra?njenje fascikle ?Privremene Internet datoteke? ostavlja datoteke kola?i?a (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  Za dodatne informacije na?inu brisanja kola?i?a, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  278835 Brisanje datoteka kola?i?a u programu Internet Explorer
 • U nekim slu?ajevima, datoteke koje su preuzete sa Veb lokacije mogu ostati u fascikli ?Privremene Internet datoteke?, ali ne?e biti vidljive u programu Windows Explorer nakon ?to sledite ove korake.Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  301057 Privremene Internet datoteke koriste vi?e prostora na disku nego ?to je navedeno

REFERENCE

Za dodatne informacija o fascikli ?Privremene Internet datoteke?, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
155353 Kako da podesite veli?inu ke?a za privremene Internet datoteke (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
172949 Kako da promenite lokaciju privremenih Internet datoteka (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
263070 Kako postavke ke?a programa Internet Explorer uti?u na Veb pregledanje (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
175885 Nije mogu?e prikazati privremene Internet datoteke na deljenom ra?unaru (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 260897 - Poslednji pregled: 19. april 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent KB260897

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com