M?t hotfix có s?n cho ASP.Tr?nh duy?t NET đ?nh ngh?a t?p tin trong các.NET Framework 3.5.1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2608565 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t hotfix cho ASP.Tr?nh duy?t NET đ?nh ngh?a t?p tin đư?c bao g?m trong Microsoft.NET Framework 3.5.1.

Chú ý ASP.Tr?nh duy?t NET t?p đ?nh ngh?a là m?t ph?n c?a Microsoft.NET Framework 3.5.1 đư?c bao g?m trong b?n phát hành đ? s?n xu?t (RTM) Phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này gi?i thi?u C?p Nh?t đ?nh ngh?a trong t?p tin đ?nh ngh?a tr?nh duy?t cho Internet Explorer. T?p đ?nh ngh?a tr?nh duy?t đư?c lưu tr? trong m?t trong các thư m?c sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework:
  • Đ?i v?i các phiên b?n 32-bit c?a các.NET Framework 3.5.1

    %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\Browsers
  • Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a các.NET Framework 3.5.1

    %WinDir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Browsers
Theo m?c đ?nh, ASP.NET s? d?ng công ngh? sniffing cho ngư?i s? d?ng đ?i l? chu?i đ? phát hi?n các tr?nh duy?t. Tr?nh duy?t các t?p tin đ?nh ngh?a bao g?m m?t lo?t các phiên b?n tr?nh duy?t. Tuy nhiên, như là tăng s? lư?ng Phiên b?n, ASP.NET có th? không nh?n ra các phiên b?n m?i c?a tr?nh duy?t b?ng cách s? d?ng ngư?i s? d?ng đ?i l? chu?i. Trong trư?ng h?p này, ASP.NET có th? x? l? nh?ng phiên b?n này như là m?t tr?nh duy?t không r?. Ví d?, ASP.NET không th? nh?n ra Windows Internet Explorer 10 có ngư?i s? d?ng đ?i l? chu?i sau đây:

Mozilla/5,0 (tương thích; MSIE 10,0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 3.5.1 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng khi b?n cài đ?t hotfix này.

Đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính, đóng c?a t?t c? các ?ng d?ng máy ch? web cho ASP.NET trang web trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a các.NET Framework 3.5.1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
IE.BrowserKhông áp d?ng18,41131-Tháng tám-201100: 17Không áp d?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.569230,54431-Tháng tám-201100: 17x86
Webengine.dll2.0.50727.5692436,04831-Tháng tám-201100: 17x86
System.web.dll2.0.50727.56925,251,07231-Tháng tám-201100: 17x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a các.NET Framework 3.5.1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
IE.BrowserKhông áp d?ng18,41131-Tháng tám-201100: 16Không áp d?ng
Aspnet_wp.exe2.0.50727.569242,32031-Tháng tám-201100: 16x64
Webengine.dll2.0.50727.5692745,29631-Tháng tám-201100: 16x64
System.web.dll2.0.50727.56925,259,26431-Tháng tám-201100: 16x64
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, hotfix này c?ng có th? ch?a các t?p tin khác.

V?n đ? thư?ng x?y ra mà không có hotfix này

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n s? d?ng Windows Internet Explorer 10 đ? truy c?p vào m?t ASP.NET d?a trên trang web.
  • Trang web b?t đ?u m?t postback.

Trong trư?ng h?p này, postback không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
G?p l?i Script ph?i","'__doPostBack' là undefined

Chú ý Trang web có th? b?t đ?u m?t postback trong nhi?u cách khác nhau. Ví d?, m?t LinkButton ki?m soát có th? b?t đ?u m?t postback.

THAM KH?O

Hotfix áp d?ng cho ASP.NET t?p tin trong Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) và trong Microsoft.NET Framework 3,5 Service Pack 1 (SP1) là hotfix 2600100.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2600100 M?t hotfix có s?n cho ASP.Tr?nh duy?t NET đ?nh ngh?a t?p tin trong các.NET Framework 2.0 SP2 và trong các.NET Framework 3,5 SP1
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gi?n đ? t?p tin đ?nh ngh?a c?a tr?nh duy?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? gi?n đ? t?p tin đ?nh ngh?a c?a tr?nh duy?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chu?i đ?i l? ngư?i s? d?ng Internet Explorer 10, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? chu?i đ?i l? ngư?i s? d?ng Internet Explorer 10
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? phát hi?n Internet Explorer có hi?u qu? hơn, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? phát hi?n Internet Explorer có hi?u qu? hơn

Thu?c tính

ID c?a bài: 2608565 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft ASP.NET 3.5
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2608565 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2608565

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com