Raksta ID: 2607607 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Valodu pakotnes ir pieejamas datoriem, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8 un Windows RT. Valodu pakotnes tiek instal?tas, izmantojot valodas vad?bas paneli, kas atrodas dator?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par valodu pakotn?m, p?rejiet uz ??du Microsoft vietni:
Valodas oper?t?jsist?m? Windows 8 un Windows RT

Papildindorm?cija

K? instal?t valodas pakotni un main?t Windows lietot?ja interfeisa valodu

Lai lejupiel?d?tu un instal?tu valodas pakotni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. 
 1. S?kuma lap? ievadiet tekstu valoda (language) un k? mekl??anas tv?rumu izv?lieties Iestat?jumi (Settings). (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).


  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 2. Rezult?tu panel? noklik??iniet uz vienuma Valoda vai pieskarieties tam. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 3. R?t? Valodas preferen?u mai?a (Change your language preferences) noklik??iniet uz vienuma Pievienot valodu (Add a language) vai pieskarieties tam. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 4. Atrodiet valodu, kuru v?laties instal?t.

  Piem?ram, atlasiet Katalonie?u (Catalan) un p?c tam noklik??iniet uz pogas Pievienot (Add) vai pieskarieties tai. Tagad katalonie?u valoda ir pievienota k? viena no j?su valod?m. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 5. R?t? Valodas preferen?u mai?a blakus pievienotajai valodai noklik??iniet uz vienuma Opcijas vai pieskarieties tam. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 6. Ja izv?l?t? valodas pakotne ir pieejama lejupiel?dei, noklik??iniet uz vienuma Lejupiel?d?t un instal?t valodas pakotni (Download and install language pack) vai pieskarieties tam. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 7. P?c valodas pakotnes instal??anas valoda tiks r?d?ta k? pieejama, lai to izmantotu k? sist?mas Windows lietot?ja interfeisa valodu. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 8. Lai ?o valodu lietotu k? interfeisa valodu, p?rvietojiet to uz valodu saraksta aug?da?u. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 9. Lai izmai?as st?tos sp?k?, atsakieties un p?c tam atk?rtoti piesakieties sist?m? Windows.
Piez?mes
 • Lai instal?tu valodas pakotni, ir nepiecie?amas administratora ties?bas.
 • Vair?ku papildu valodu pakot?u instal??ana aiz?em vietu disk? un ietekm? sist?mas veiktsp?ju. Vietu disk? un sist?mas veiktsp?ju ?pa?i ietekm? apkopes darb?bas, piem?ram, servisa pakot?u instal??ana. ?? iemesla d?? valodas pakotni datoram ir ieteicams pievienot tikai gad?jum?, ja to lietosit.
 • Izmantojot valodu pakotnes, vair?ki lietot?ji, kuri koplieto vienu datoru, var atlas?t at??ir?gas lietot?ja interfeisa valodas. Piem?ram, viens lietot?js var atlas?t dialoglodzi?u, izv???u un cita teksta r?d??anu jap??u valod?, savuk?rt cits lietot?js var izv?l?ties to pa?u saturu skat?t fran?u valod?.

K? atinstal?t valodas pakotni

Lai atinstal?tu valodas pakotni, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. S?kuma lap? ievadiet tekstu valoda (language) un k? mekl??anas tv?rumu izv?lieties Iestat?jumi (Settings). (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 2. Rezult?tu panel? noklik??iniet uz vienuma Valoda vai pieskarieties tam. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 3. R?t? Valodas preferen?u mai?a blakus main?majai valodai noklik??iniet uz vienuma Opcijas vai pieskarieties tam. Noteikti p?rbaudiet, vai valodas pakotne, kuru v?laties no?emt, pa?laik netiek izmantota. ?emiet v?r?, ka sist?mas Windows s?kotn?j?s instal?cijas valodu no?emt nevar. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 4. Ja valodas pakotni var atinstal?t, tiek r?d?ta valodas pakotnes atinstal??anas saite. Noklik??iniet uz vienuma Atinstal?t valodas pakotni (Uninstall language pack) vai pieskarieties tam. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums

 5. Izpildiet nor?d?jumus, lai atinstal?tu valodu.

Piez?mes
 • Lai atinstal?tu valodas pakotni, ir nepiecie?amas administratora ties?bas.
 • Valodu pakotnes, kuras ir instal?tas, izmantojot valodu vad?bas paneli, var atinstal?t, ja t?s pa?reiz netiek lietotas.
 • P?c valodas pakotnes atinstal??anas to nevar?s izmantot ar? citi t? pa?a datora lietot?ji.

Restarta nepiecie?am?ba

P?c valodas pakotnes instal??anas vai atinstal??anas, iesp?jams, b?s j?restart? dators.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2607607 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 25. marts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com