Mt Muc trong Danh sach Chuyn lnh khng c hin thi trong Windows 7 hoc trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2607576 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, Danh sach Chuyn lnh cua ng dung co th bin mt vinh vin khi ban s dung ng dung m hoc lu mt muc mi. S c nay xay ra khi a co 999 muc trong Danh sach Chuyn lnh.

Cai t ban cp nht nay se giai quyt c s c va cho phep cac muc hin thi trong cac Danh sach Chuyn lnh.


Danh sch chuyn lnh l g??
Danh sach Chuyn lnh mi co Windows 7 - la danh sach cac muc mi c m gn y, chng han nh cac tp, th muc hoc trang web, c sp xp bi chng trinh ma ban s dung m chung. Ban co th s dung mt Danh sach Chuyn lnh m cac muc, va ban cung co th ghim cac muc a thich vao mt Danh sach Chuyn lnh, nh o ban co th truy cp nhanh vao cac muc ma ban s dung hang ngay. Xem danh sch Chuyn lnh ?c ch?n trong h?nh d?i y:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2679253

bit thm thng tin v cach s dung cac Danh sach Chuyn lnh, xem bai vit sau y:
S? d?ng Danh sch Chuyn lnh ? m? cc chng tr?nh v cc muc

Chu y: Trong Windows 7 hoc trong Windows Server 2008 R2, Danh sach Chuyn lnh chi co th hin thi ti a 999 muc, bt k thc s danh sach o co bao nhiu muc.

Chu y: Theo mc inh, Danh sach Chuyn lnh hin thi 10 muc cho mi ng dung. cu hinh s muc c hin thi trong mt Danh sach Chuyn lnh, hay lam theo cac bc sau: Bm vao y xem hoc n hng dn tng bc bng hinh anh

THNG TIN THM

Thng tin v ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch l?y cc t?p h? tr? Microsoft t dich vu trc tuy?n (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach tai xung goi dich vu cua Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Bm vo y ? xem ho?c ?n thng tin chi ti?t

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2607576 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Ba 2012 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? kha:
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2607576

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com