Raksta ID: 2607576 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, lietojumprogrammas sa???u saraksts var neatgriezeniski pazust, kad lietojumprogramm? tiek atv?rts vai saglab?ts jauns vienums. ?? probl?ma rodas tad, ja sa???u sarakst? jau ir 999 vienumi.

?? atjaunin?juma instal??ana atrisina min?to probl?mu rada iesp?ju vienumus r?d?t sa???u sarakstos.


K?di ir sa???u saraksti?
Sa???u saraksti ? jaunums programm? Windows 7 ? ir nesen atv?rto vienumu, piem?ram, failu, mapju vai viet?u saraksti, kurus organiz? programma, ko izmantojat, lai tos atv?rtu. Sa???u sarakstu var lietot, lai atv?rtu vienumus, k? ar? sa???u sarakstam var piespraust izlases, lai ?tri var?tu piek??t vienumiem, ko lietojat katru dienu. Skatiet atlas?to sa???u sarakstu zem?k att?l?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2688747

Papildinform?ciju par to, k? izmantot sa???u sarakstus, skatiet ?aj? rakst?:
Sa???u saraksta lieto?ana, lai atv?rtu programmas un vienumus

Piez?me. Oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 sa???u sarakst? var tikt r?d?ti ne vair?k k? 999 vienumi neatkar?gi no faktisk? vienumu skaita sarakst?.

Piez?me. P?c noklus?juma sa???u saraksts par?da 10 vien?bas katrai lietojumprogrammai. Lai konfigur?tu sa???u sarakst? r?d?to vienumu skaitu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tas instrukcijas ar att?liem

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par atjaunin?jumu

Atjaunin?juma ieg??ana

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x86 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin??anas pakotni t?l?t
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin??anas pakotni t?l?t
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin??anas pakotni t?l?t
Visas atbalst?t?s oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin??anas pakotni t?l?t
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izvieto?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

?o atjaunin?jumu var lietot tikai dator? ar k?du no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7;
 • Windows 7 ar 1. servisa pakotni (SP1);
 • Windows Server 2008 R2;
 • Windows Server 2008 R2 ar 1. servisa pakotni (SP1).
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
976932 Inform?cija par sist?mas Windows 7 1. servisa pakotni un sist?mas Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?aj? pakotn? ietverto atjaunin?jumu, nav nepiecie?ams veikt re?istra izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas ir j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

Ar ?o atjaunin?jumu netiek aizst?ti iepriek? izlaisti atjaunin?jumi.

Inform?cija par failiem

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2607576 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 12. marts - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2607576

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com