Lietot?jam vai administratoram Aizmirs?t paroli Office 365, Azure vai Intune

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2606983 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Lietot?ja vai administratora aizmirsis savu paroli un nevarat pierakst?ties Office 365, Microsoft Azure vai Microsoft Intune.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet k?du no ??m darb?b?m:
 • Ja esat lietot?js, apmekl?jiet paroles atiestat??anas veidlapa https://PasswordReset.microsoftonline.com.

  Ja administratora iesl?gts iesp?ja ?auj atiestat?t savu paroli, var atiestat?t savu paroli. Pret?j? gad?jum? formas paroles atiestat??anas sniedz iesp?ju sazinieties ar administratoru.
 • Ja esat administrators, j?iesp?jo paroles atiestat??anas lietot?jiem skat?tpatst?v?gi izmantojams pakalpojums paroles atiestat??anas lietot?jiem.
 • Ja esat administrators, varat atiestat?t savu paroli, ja ir iestat?ta alternat?v? e-pasta adrese un mobil? t?lru?a numuru.
  • Skatiet papildinform?ciju par to, k? atiestat?t paro?u administrators pakalpojum? Office 365 Paroles atiestat??anas administratorus.
  • Papildinform?ciju par to, k? atiestat?t Azure vai Intune j?su uz??muma administratora konta paroli, skatietAdministratora paroles atiestat??ana.
 • Ja esat administrators, uz??mumam ir vair?k nek? viena administratora l?gt citu administratora paroles atiestat??anai.
 • Ja j?s tikai administrators uz??mum? vai nav citu administratorus uz??mum? ir pieejami, sazinieties ar Atbalsts lai atiestat?tu paroli.

  Piez?me Nos?tot j?su atbalsta piepras?jumu, ir j?su v?rds, t?lru?a numurs un e-pasta adrese, lai atbalsta zina, k? sazin?ties ar jums.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atiestat?t lietot?ja paroli, skatietLietot?ja paroles atiestat??ana.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uzOffice 365 Kopiena vietnes vai Azure Active Directory Forums t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2606983 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 17. decembris - P?rskat??ana: 21.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Azure cloud services
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2606983 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2606983

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com