B?n không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync v? ch?ng ch? không th? mua ho?c xác nh?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2604176 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Khi ngư?i dùng Office 365 c? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync 2010 ho?c Lync 2013, ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đ? x?y ra s? c? đư?c yêu c?u kí nh?p ch?ng ch? cá nhân. N?u s? c? v?n ti?p di?n, h?y liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
Ngoài ra, khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync sau khi m?t m?ng ho?c h?ng hóc b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? kí nh?p vào Lync. Đ? x?y ra s? c? xác minh ch?ng ch? c?a máy ch?.

NGUYÊN NHÂN

S? c? này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • Ph?n m?m b? l?i th?i.
  • ?ng d?ng khách Lync là l?i th?i.
  • Online Services Sign In h? tr? c?a Microsoft là l?i th?i.
 • Ch?ng ch? không th? mua ho?c xác nh?n.
  • Ch?ng ch? cá nhân tr?c tuy?n Lync lưu tr? thông tin b? h?ng ho?c đ? l?i th?i.
  • Chu?i ch?ng ch? là không đáng tin c?y và Chu?i ch?ng ch? xác th?c không thành công.

GI?I PHÁP

Gi?i pháp cho Lync 2013

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Xoá các thông tin kí nh?p

Trong quá tr?nh kí nh?p quá tr?nh, Lync 2013 lưu tr? thông tin kí nh?p c?a b?n và thông tin v? k?t n?i Lync Online. N?u b?n g?p s? c? khi kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n, b?m xóa thông tin kí nh?p c?a tôi và Lync 2013 s? t? đ?ng lo?i b? b?t k? m?t kh?u đ? lưu, ch?ng ch? và cài đ?t chuyên bi?t k?t n?i tài kho?n ngư?i dùng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a Lync 2013 kí nh?p trang


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Gi?i pháp cho Lync 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. C?p Nh?t máy tính khách Lync v?i phiên b?n m?i nh?t có s?n trên trang t?i xu?ng c?ng Office 365.
 2. C?p Nh?t b?n Microsoft Online Services Sign-In Assistant phiên b?n m?i nh?t.
 3. Xoá lưu tr? ch?ng ch?, thông tin kí nh?p và k?t n?i c?a b?n. Đ? usdo này cho b?n, h?y đi t?i ph?n "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"ph?n. N?u b?n th?c hi?n vi?c này theo cách th? công, h?y đi t?i ph?n "B? sung kh?c ph?c s? c? bư?c Lync 2013 và Lync 2010"ph?n. Đánh d?u: FixItForMeAlways

Kh?c ph?c s? c? cho tôi

Đ? kh?c ph?c s? c?, h?y b?m vào kh?c ph?c s? c? nút ch?n m?t ho?c liên k?t. Sau đó b?m Ch?y trong hộp thoại T?i t?p xu?ng và làm theo các bư?c trong thu?t s? Kh?c ph?c s? c? .

Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 20045
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2Đ?i v?i Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2003


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50935
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Lưu ?:
 • Thu?t s? này có th? ch? b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không s? d?ng máy tính có s? c?, h?y lưu kh?c ph?c các gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.
Sau đó, h?y đi t?i ph?n "Phiên b?n này có kh?c ph?c s? c? không?"ph?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

B? sung kh?c ph?c s? c? bư?c Lync 2013 và Lync 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
b?n c?p nh?t Quan tr?ng Làm theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng. Trư?c khi b?n s?a đ?isao lưu s? ki?m nh?p đ? khôi ph?ctrong trư?ng h?p x?y ra s? c?.

N?u các bư?c trư?c đó trong bài vi?t này không gi?i quy?t s? c?, h?y th? các phương pháp sau, tu? theo trư?ng h?p c?a b?n:
 • Khi Lync k?t n?i v?i máy ch? ch?y phía ngoài c? th?, nó lưu tr? đó đi?m cu?i cho quá tr?nh kí nh?p nhanh hơn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi đi?m cu?i có th? thay đ?i và có th? gây ra kí nh?p không thành công. Đ? xoá b? nh? cache c?a đi?m cu?i, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác đ?nh m?c tin thư thoại d? li?u c?c b? ?ng d?ng:
   • Windows Vista, Windows 7 và Windows 8 (không bao g?m Windows 8 RT):

    %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\ 
   • Windows XP:

    %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<sip_address@contoso.com>\
  2. Xoá m?c tin thư thoại liên quan đ?n đ?a ch? kí nh?p c?a b?n.
  3. Kh?i đ?ng l?i Lync, và sau đó kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n.
 • N?u b?n đang s? d?ng Lync 2010, xoá ch?ng ch? cá nhân tr?c tuy?n Lync và sau đó t?i xu?ng m?i. Xin lưu ? r?ng khi ngư?i dùng nh?p Lưu m?t kh?u vào Lync 2010, thao tác này c?ng lưu ch?ng ch? trong qu?n l? ch?ng ch? Windows.

  Đ? xoá m?t ch?ng ch? cá nhân, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xoá ch?ng ch? trong qu?n l? ch?ng ch? Windows. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M? c?a s? qu?n l? ch?ng ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?m Windows + R, g? certmgr.msc, sau đó b?m OK.
   2. M? r?ng cá nhân, và sau đó m? r?ng ch?ng ch?.
   3. S?p x?p theo C?p b?ng c?t, và sau đó t?m m?t ch?ng ch? đư?c cung c?p thông tin máy ch?.
   4. Xác minh r?ng ch?ng ch? có và nó không h?t h?n.
   5. Xoá ch?ng ch? và c? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n. N?u b?n không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync, đi t?i bư?c 2.
  2. N?u b?n đang ch?y Windows 7, lo?i b? thông tin kí nh?p c?a ngư?i dùng đư?c lưu tr? trong tr?nh qu?n l? thông tin kí nh?p Windows. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. M? Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào Tr?nh qu?n l? thông tin kí nh?p.
   2. T?m nhóm thông tin kí nh?p đư?c s? d?ng đ? k?t n?i Lync Online.
   3. M? r?ng b? thông tin kí nh?p và ch?n xoá t? tín li?u.
   4. C? g?ng kí nh?p l?i vào Lync tr?c tuy?n, và sau đó g? thi?t l?p m?i c?a b?n thông tin kí nh?p.

    Lưu ? Các bư?c không c?n thi?t trong Lync 2013 v? ch?ng ch? lo?i b? các bư?c đư?c đ? c?p trư?c đó xoá thông tin kí nh?p t? đ?ng.
 • Xoá b? nh? cache DNS. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m Windows + R, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:

   Ipconfig/flushdns
 • C?nh báoV?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng b?ng cách s? d?ng Registry Editor ho?c b?ng cách s? d?ng phương pháp khác. Các s? c? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i s? ki?m nh?p r?i ro c?a riêng b?n.

  Trên máy tính b? ?nh hư?ng, ki?m tra khoá ki?m nh?p sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\MachineGuid


  N?u giá tr? c?a MachineGuidcó thanh xung quanh GUID (ví d?: {c1cbd94c-0d35-414c-89ef-dd092b984883}), sau đó xoá ngo?c, kh?i đ?ng l?i Lync, và sau đó c? g?ng kí nh?p m?t l?n n?a.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Gi?i pháp cho qu?n tr? viên tr?c tuy?n Lync: Chu?i ch?ng ch? xác th?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
ngư?i dùng cùng có th? nh?n đư?c m?t l?i nói r?ng không th? đư?c xác th?c ch?ng ch?, và đi?u này thư?ng x?y ra do m?t ch?ng ch? trong chu?i là không đáng tin c?y và không th? đư?c xác nh?n. Đi?u này thư?ng x?y ra cho các khách hàng s? d?ng đăng nhập đơn Office 365 ho?c cho các khách hàng ph?i tri?n khai k?t h?p Lync.

Đ? bi?t thêm thông tin v? ch?ng ch? xác th?c v?i Lync, h?y truy c?p bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

Lưu ? M?c dù bài vi?t này đư?c vi?t cho thi?t b? di đ?ng, các khái ni?m tương t? áp d?ng cho máy tính khách Lync.
2965499 điện thoại di động Lync ngư?i dùng không th? kí nh?p sau khi h? c?p nh?t lên phiên b?n máy tính khách 5.4
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

THÔNG TIN

N?u s? c? v?n c?n sau khi b?n th?c hi?n các bư?c kh?c ph?c s? c?, h?y liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr? k? thu?t ho?c các di?n đàn c?ng đ?ng Microsoft Office 365. Trong m?t s? trư?ng h?p, tài kho?n ngư?i dùng b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t có th? không đ?y đ? ho?c b? h?ng. Do đó, Lync tr?c tuy?n không th? t?o ch?ng ch? cá nhân. Này có th? ?nh hư?ng đ?n t?t c? các tài kho?n c?a ngư?i thuê do tác d?ng ph? thu?c vào trạm đậu c?a máy ch? khi tài kho?n ngư?i dùng đư?c t?o ra.

Đ? thu h?p s? c?, xác đ?nh xem s? c? x?y ra nhi?u tài kho?n ngư?i dùng trên cùng m?t máy tính. Sau đó, c? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n t? cùng m?t máy tính b?ng cách s? d?ng nhi?u tài kho?n ngư?i dùng. Quá tr?nh này ch? ra cho dù v?n đ? liên quan đ?n c?u h?nh máy tính ho?c s? c? v?i tài kho?n ngư?i dùng Lync Online.

Phiên b?n này có kh?c ph?c s? c? không?
 • Ki?m tra xem s? c? có đư?c kh?c ph?c không.
  • N?u v?n đ? đư?c kh?c ph?c, b?n đ? hoàn t?t các bư?c.
  • N?u s? c? không kh?c ph?c, h?y đi t?i ph?n C?ng đ?ng Office 365 web site, ho?c liên h? b? ph?n h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, h?y đ? l?i nh?n xét trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail cho chúng tôi.

B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2604176 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 22.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a kbfixme kbmsifixme o365p o365m kbgraphxlink o365e o365022013 kbgraphic kbmt KB2604176 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2604176

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com