Làm th? nào đ? phát hi?n và g? r?i các thay đ?i c?u h?nh thư?ng xuyên trong qu?n l? ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2603913 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Thông tin thêm

T?ng quan v? c?u h?nh

b?n ghi d?ch v? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm qu?n l? ch?u trách nhi?m cho tính c?u h?nh c?a m?i b?n ghi d?ch v? y t? trong ho?t đ?ng qu?n l? qu?n l? nhóm. C?u h?nh c?a m?t b?n ghi d?ch v? y t? bao g?m các quy t?c, màn h?nh, khám phá và nhi?m v? cho các b?n ghi d?ch v? y t? và cho t?t c? các trư?ng h?p mà theo d?i các b?n ghi d?ch v? y t?.

Đ? tính toán t?t c? các c?u h?nh yêu c?u cho m?i b?n ghi d?ch v? y t?, b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh ph?i có m?t danh sách các m?c sau đây:
 • T?t c? các trư?ng h?p c?a t?t c? các giám sát các l?p h?c
 • Lưu tr? các m?i quan h? gi?a trư?ng h?p
 • Các quy t?c, màn h?nh, phát hi?n và các công vi?c đư?c giao cho các l?p h?c giám sát
 • Các b?n ghi d?ch v? y t? có trách nhi?m giám sát các trư?ng h?p
Ngoài ra, các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh ph?i có kh? năng đ?c các thành viên c?a t?t c? các trư?ng h?p nhóm trong nhóm qu?n l?. b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh c?ng ph?i áp d?ng b?t k? ghi đè cho quy t?c và màn h?nh đư?c nh?m m?c tiêu vào các nhóm, các l?p h?c ho?c trư?ng h?p cá nhân.

Các đ?i tư?ng trong m?t nhóm qu?n l? s? đư?c đ?nh ngh?a là trư?ng h?p c?a các l?p h?c theo d?i d?a trên d? li?u phát hi?n đư?c g?i b?i phát hi?n công vi?c. N?u m?t tài s?n quan tr?ng c?a m?t đ?i tư?ng thay đ?i, đ?i tư?ng có th? đư?c thêm vào như là m?t trư?ng h?p m?i c?a m?t l?p h?c giám sát. N?u không, đ?i tư?ng đó không c?n đư?c coi là m?t th? hi?n c?a l?p đó.

Như danh sách các thay đ?i cho các l?p h?c mà các đ?i tư?ng là m?t thành viên c?a, các c?u h?nh c?ng thay đ?i cho b?n ghi d?ch v? y t? theo d?i đ?i tư?ng đó. Nh?ng thay đ?i này x?y ra như quy đ?nh, màn h?nh, khám phá, nhi?m v?, và ghi đè đư?c thêm vào ho?c g? b? t? các c?u h?nh trư?c.

C?u h?nh khu?y

Các đ?i l? có th? không nh?n đư?c m?t c?u h?nh ?n đ?nh trong các k?ch b?n sau đây:
 • M?t lư?ng l?n d? li?u phát hi?n đư?c g?i đ?n các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh.
 • Khám phá d? li?u đư?c g?i quá nhanh cho các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh đ? x? l? trư?c khi nhi?u khám phá d? li?u đư?c g?i. K?ch b?n này x?y ra b?i v? các d? li?u s? luôn luôn trong quá tr?nh đang đư?c tính toán.
Tr?nh khám phá d? li?u, c?ng đư?c g?i là "c?u h?nh khu?y,", thư?ng xuyên có th? gây ra m?t s? b?n ghi d?ch v? y t? đ? ch?y theo c?u h?nh c? ho?c gây ra các c?u h?nh máy ch? qu?n l? đ? tr? thành Cu. Hành vi này sau đó gây ra m?t s? y t? b?n ghi d?ch v? xu?t hi?n m? đi (không s?n dùng) trong giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng.

Khám phá d? li?u đư?c g?i b?i m?t b?n ghi d?ch v? y t? khi công vi?c phát hi?n ra m?t ch?y. Gi?i thi?u c?a m?t m?i qu?n l? gói đ? qu?n l? m?t nhóm có th? gây ra m?t s? phát hi?n công vi?c đ? ch?y trên m?i đ?i l?. Và, như trư?ng h?p m?i đư?c phát hi?n, khám phá thêm có th? đư?c ch?y trên m?t s? đ?i l?. Thay đ?i đ?i v?i các nhóm, ghi đè và công vi?c khác có th? gây phát hi?n công vi?c đ? ch?y trên các đ?i l?. Và, gi?i thi?u m?i đ?i l? c?ng có th? gây ra các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh đ? c?p nh?t các không gian ví d? b?ng cách s? d?ng các đ?i l? m?i c?a c?u h?nh.

b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh bu?c ph?i tính toán l?i các c?u h?nh b?n ghi d?ch v? y t? thư?ng xuyên trong các k?ch b?n sau đây:
 • M?t công vi?c phát hi?n đư?c c?u h?nh đ? ch?y quá thư?ng xuyên.
 • Các thu?c tính đư?c phát hi?n b?i các công vi?c thay đ?i m?i th?i gian mà công vi?c phát hi?n ra ch?y.
N?u nh?ng t?nh hu?ng x?y ra cho nhi?u đ?i l?, ho?c qu?n l? máy ch? đang theo m?t kh?i lư?ng công vi?c n?ng, qu?n l? c?u h?nh b?n ghi d?ch v? có th? không th? theo k?p v?i t?c đ? thay đ?i, và c?u h?nh khu?y có th? x?y ra.

Xác đ?nh c?u h?nh khu?y b?ng cách s? d?ng MS s? k? s?

M?t s? ki?n tương t? như sau trong s? ghi s? ki?n Operations Manager trên máy ch? qu?n l? ch? ra r?ng nhóm qu?n l? c?u h?nh đ? thay đ?i v? m?i khám phá d? li?u.

Tên đăng nh?p: Operations Manager
Ngu?n: OpsMgr n?i
T? ch?c s? ki?n ID: 21024
M?c đ?: thông tin
Máy tính: <MS name=""></MS>
Mô t?:
C?u h?nh c?a OpsMgr có th? out-of-date cho nhóm qu?n l? <ManagementGroupName></ManagementGroupName>, và đ? yêu c?u C?p Nh?t c?u h?nh t? c?u h?nh b?n ghi d?ch v?. Current(out-of-date) bang cookie là "3A B0 1E 5C 81 F3 12 F5 56 B7 8A EF F8 01 BA 09 86 55 06 48"


M?t s? ki?n tương t? như dư?i đây ch? ra r?ng các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh đ? hoàn t?t x? lí d? li?u phát hi?n m?i và tính toán b?t k? thay đ?i nào đư?c yêu c?u đ? c?u h?nh qu?n l? nhóm, d?a trên các d? li?u m?i.

Tên đăng nh?p: Operations Manager
Ngu?n: OpsMgr n?i
T? ch?c s? ki?n ID: 21025
M?c đ?: thông tin
Máy tính: <MS name=""></MS>
Mô t?:
OpsMgr đ? nh?n c?u h?nh m?i cho qu?n l? nhóm <ManagementGroupName>t? b?n ghi d?ch v? c?u h?nh. Cookie nhà nư?c m?i là "34 FA 11 61 4D B8 03 59 3D 1D 66 B7 83 F3 C0 AA 7A 6F 1A 3B"</ManagementGroupName>


Trong m?t môi trư?ng đi?n h?nh, m?i 21024 nên đư?c theo sau b?i m?t 21025. N?u d? li?u phát hi?n đ? không gây ra b?t k? d? li?u c?u h?nh đ? thay đ?i, t? ch?c s? ki?n ID s? là 21026 đ? thay th?. Trong m?t nhóm l?n các qu?n l?, c?p c?a các s? ki?n 21024 và 21025 hay 21026 nên đư?c d? ki?n s? x?y ra vài l?n m?i gi?. Chu?i dài c?a các s? ki?n 21024 mà không có m?t 21025 tương ?ng ho?c 21026 s? ki?n là m?t d?u ki?m hi?u c?a c?u h?nh khu?y. Ngoài ra, s? ki?n kí nh?p có th? hi?n th? các s? ki?n sau đây ch? ra r?ng khu?y đư?c phát hi?n.

Tên đăng nh?p: Operations Manager
Ngu?n: OpsMgr c?u h?nh b?n ghi d?ch v?
T? ch?c s? ki?n ID: 29202
M?c đ?: c?nh báo
Máy tính: <MS name=""></MS>
Mô t?:
OpsMgr c?u h?nh b?n ghi d?ch v? không th? l?y m?t nhà nư?c th?ng nh?t t? b? máy cơ s? d? li?u OpsMgr do s? thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u quá thư?ng xuyên.
Đi?u này có th? do m?t tăng b?nh thư?ng và t?m th?i c?a khám phá d? li?u; Tuy nhiên, ki?m tra các thay đ?i g?n đây nh?t đ? xác đ?nh n?u s? gia tăng này là b?t ng?.
Nh?ng s? thay đ?i c?a đ?i tư?ng giám sát g?n đây nh?t:
Ví d? = %1
L?p = %2
L?n th?i gian = %3
Thay đ?i g?n đây nh?t giám sát m?i quan h?:
M?i quan h? th?m = %4
Ví d? m? ngu?n = phi?u
M?c tiêu d? = %6
RelationshipClass = %7
L?n th?i gian = %8

T?ng quy?n truy c?p d? li?u ph?i đ?c nhi?u b?ng khi t?ng quy?n truy c?p d? li?u truy v?n đ? thay đ?i. N?u m?t trong các b?ng l?n sau khi nó đư?c đ?c nhưng trư?c khi t?t c? các b?ng đ? đư?c đ?c, t?ng quy?n truy c?p d? li?u nh?t k? trư?c s? ki?n ID 29202 và th? l?i. N?u m?t thể hiện thực thể ho?c m?i quan h? đư?c đ?c trong th?i gian này, thông tin v? nh?ng trư?ng h?p đư?c bao g?m trong các l?nh v?c s? ki?n. N?u không, các trư?ng này là trái có s?n ph?m nào.

Ti?m năng xác đ?nh nguyên nhân c?a c?u h?nh khu?y b?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng qu?n l? Datawarehouse

Trong qu?n l? các nhóm mà trong đó các thành ph?n ho?t đ?ng qu?n l? báo cáo đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m?t s? truy v?n SQL có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh các công vi?c đang g?i thay đ?i thư?ng xuyên. Các truy v?n này nên đư?c ch?y trong SQL qu?n l? Studio đ?i v?i trư?ng h?p Datawarehouse.

T?ng thay đ?i g?i b?i công vi?c phát hi?n ra trong 24 gi? qua:
select ManagedEntityTypeSystemName, DiscoverySystemName, count(*) As 'Changes' from (select distinct  MP.ManagementPackSystemName,  MET.ManagedEntityTypeSystemName,  PropertySystemName,  D.DiscoverySystemName,  D.DiscoveryDefaultName,  MET1.ManagedEntityTypeSystemName As 'TargetTypeSystemName',   MET1.ManagedEntityTypeDefaultName 'TargetTypeDefaultName',  ME.Path,  ME.Name, 
  C.OldValue,  C.NewValue,  C.ChangeDateTime from dbo.vManagedEntityPropertyChange C inner join dbo.vManagedEntity ME on ME.ManagedEntityRowId=C.ManagedEntityRowId inner join dbo.vManagedEntityTypeProperty METP on METP.PropertyGuid=C.PropertyGuid inner join dbo.vManagedEntityType MET on MET.ManagedEntityTypeRowId=ME.ManagedEntityTypeRowId inner join dbo.vManagementPack MP on MP.ManagementPackRowId=MET.ManagementPackRowId inner join dbo.vManagementPackVersion MPV on MPV.ManagementPackRowId=MP.ManagementPackRowId left join dbo.vDiscoveryManagementPackVersion DMP on DMP.ManagementPackVersionRowId=MPV.ManagementPackVersionRowId AND CAST(DefinitionXml.query('data(/Discovery/DiscoveryTypes/DiscoveryClass/@TypeID)') AS nvarchar(max)) like '%'+MET.ManagedEntityTypeSystemName+'%' left join dbo.vManagedEntityType MET1 on MET1.ManagedEntityTypeRowId=DMP.TargetManagedEntityTypeRowId left join dbo.vDiscovery D on D.DiscoveryRowId=DMP.DiscoveryRowId where ChangeDateTime > dateadd(hh,-24,getutcdate()) ) As #T group by ManagedEntityTypeSystemName, DiscoverySystemName order by count(*) DESC
Truy v?n này t?o ra ba c?t. C?t đ?u tiên là l?p mà t?i đó các công vi?c đư?c nh?m m?c tiêu đ?i tư?ng. C?t th? hai cho th?y tên n?i b? c?a công vi?c phát hi?n ra. C?t th? ba cho th?y t?ng s? tài s?n thay đ?i cho t?t c? các phiên b?n c?a l?p này đ? đư?c g?i c?a các công vi?c trong 24 gi? qua. T?ng s? thay đ?i, cho t?t c? các l?p h?c, đ?i di?n cho s? l?n các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh ph?i tính toán l?i các c?u h?nh cho m?t đ?i l? b?n ghi d?ch v? y t?.

M?t s? thay đ?i cho m?t s? các l?p h?c c?a các đ?i tư?ng, ngay c? trong m?t môi trư?ng ?n đ?nh, có th? không bao gi? đ?t đư?c zero. B?t k? thay đ?i nào, ch?ng h?n như cách thêm ho?c lo?i b? m?t b?t đ?ng s?n, các đ?i l? mà vai tr? máy ch? nh?t ho?c gi?i gi?i, đư?c b? sung ho?c thay đ?i, và như v?y, đư?c ph?n ánh trong s? đó đư?c tr? v?. Trong môi trư?ng trong c?u h?nh mà khu?y là kinh nghi?m, m?t ho?c m?t s? công vi?c s? có kh? năng hi?n th? m?t giá tr? l?n hơn đáng k? so v?i công vi?c khác.

Thu?c tính thay đ?i trong 24 gi? qua:
select distinct  MP.ManagementPackSystemName,  MET.ManagedEntityTypeSystemName,  PropertySystemName,  D.DiscoverySystemName,  D.DiscoveryDefaultName,  MET1.ManagedEntityTypeSystemName As 'TargetTypeSystemName',  MET1.ManagedEntityTypeDefaultName 'TargetTypeDefaultName',  ME.Path,  ME.Name,  C.OldValue,  C.NewValue,  C.ChangeDateTime from dbo.vManagedEntityPropertyChange C inner join dbo.vManagedEntity ME on ME.ManagedEntityRowId=C.ManagedEntityRowId inner join dbo.vManagedEntityTypeProperty METP on METP.PropertyGuid=C.PropertyGuid inner join dbo.vManagedEntityType MET on MET.ManagedEntityTypeRowId=ME.ManagedEntityTypeRowId inner join dbo.vManagementPack MP on MP.ManagementPackRowId=MET.ManagementPackRowId inner join dbo.vManagementPackVersion MPV on MPV.ManagementPackRowId=MP.ManagementPackRowId left join dbo.vDiscoveryManagementPackVersion DMP on DMP.ManagementPackVersionRowId=MPV.ManagementPackVersionRowId   AND CAST(DefinitionXml.query('data(/Discovery/DiscoveryTypes/DiscoveryClass/@TypeID)') AS nvarchar(max)) like '%'+MET.ManagedEntityTypeSystemName+'%' left join dbo.vManagedEntityType MET1 on MET1.ManagedEntityTypeRowId=DMP.TargetManagedEntityTypeRowId left join dbo.vDiscovery D on D.DiscoveryRowId=DMP.DiscoveryRowId where ChangeDateTime > dateadd(hh,-24,getutcdate()) ORDER BY MP.ManagementPackSystemName, MET.ManagedEntityTypeSystemName
Truy v?n này có th? xác đ?nh mà tài s?n đ? thay đ?i trong 24 gi? qua. K?t h?p v?i truy v?n trư?c đó, truy v?n này có th? hi?n th? nh?ng g? các giá tr? c? và m?i cho b?t đ?ng s?n, các đ?i l? mà g?i thay đ?i, công vi?c ti?n hành khám phá, và qu?n l? gói trong đó nó đư?c bao g?m.

Làm th? nào đ? gi?m b?t c?u h?nh khu?y

Cu qu?n l? gói đ? gi?i thi?u công vi?c khám phá ra g?i tài s?n thay đ?i quá thư?ng xuyên. Phiên b?n hi?n t?i c?a h?u h?t qu?n l? gói đ? thay đ?i nh?ng công vi?c phát hi?n ra đ? g?i d? li?u ít thư?ng xuyên, ho?c qu?n l? gói không truy v?n thu?c tính d? bay hơi thư?ng xuyên thay đ?i. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n nâng c?p qu?n l? gói ch?a công vi?c thư?ng xuyên x?y ra trong truy v?n trư?c đó. Phiên b?n m?i c?a gói qu?n l? có th? đư?c t?i v? t? các c?a hàng qu?n l? gói:
http://systemcenter.pinpoint.Microsoft.com/en-US/Applications/Search/Operations-Manager-D11?q

N?u m?t phiên b?n m?i c?a qu?n l? gói là không có s?n, ho?c phiên b?n m?i không th? đư?c tri?n khai bây gi?, kho?ng th?i gian phát hi?n có th? đư?c đi?u ch?nh b?ng cách s? d?ng ghi đè ch?y ít thư?ng xuyên. Đôi khi, vi?c phát hi?n ra đó là ch?u trách nhi?m cho khu?y c?u h?nh có th? đư?c hoàn toàn vô hi?u hoá b?i ghi đè. N?u phát hi?n b? vô hi?u hóa trong vài tu?n, các đ?i tư?ng đư?c phát hi?n b?i các công vi?c có th? đư?c groomed ra kh?i b? máy cơ s? d? li?u. Tuy nhiên, vô hi?u hóa vi?c phát hi?n ra cung có th? c?p m?t workaround ng?n h?n đ? lo?i b? c?u h?nh khu?y, mi?n là m?t gi?i pháp lâu dài có th? đư?c th?c hi?n trư?c khi b?t k? đ?i tư?ng đư?c groomed t? b? máy cơ s? d? li?u. Công vi?c c?ng có th? đư?c kích ho?t cho ng?n kho?ng đ? tái khám phá các đ?i tư?ng trư?c khi h? đư?c groomed.

M?t s? công vi?c trong nh?ng gói qu?n l? c? đư?c th?o lu?n trong blog sau đây:
http://blogs.technet.com/b/kevinholman/Archive/2009/10/05/What-is-config-Churn.aspx
N?u công vi?c t? m?t khám phá tùy ch?nh m?c tiêu m?t tài s?n d? bay hơi, ch?ng h?n như không gian đ?a, phát hi?n nên đư?c vi?t l?i đ? cho nó không nh?m m?c tiêu m?t tài s?n đó thư?ng xuyên thay đ?i. Công vi?c phát hi?n ra không nên nh?m m?c tiêu trư?ng h?p có m?t cu?c đ?i ng?n (vài tu?n ho?c ít hơn). Công vi?c phát hi?n ra không nên thu th?p tài s?n c?a nh?ng trư?ng h?p mà thư?ng xuyên thay đ?i (m?t hay nhi?u l?n m?t tháng). D? bay hơi d? li?u không đư?c xem là thu?c tính c?u h?nh. Do đó, d? li?u d? bay hơi nên đư?c thu th?p b?i hi?u su?t quy đ?nh và không phát hi?n công vi?c.

Đi?u ch?nh hi?u năng b? sung

Trong các nhóm qu?n l? l?n (l?n hơn 1.000 đ?i l?), RMS có th? tr? nên r?t b?n r?n v?i các ho?t đ?ng thư?ng không gây ra m?t v?n đ? trong các nhóm qu?n l? nh? hơn. Trong t?nh hu?ng này, th?m chí m?t t? l? nh? c?a nh?ng thay đ?i b?t đ?ng s?n có th? gây ra thư?ng xuyên khu?y v? chi?u dài c?a th?i gian đó là c?n thi?t đ? x? l? các thay đ?i. M?t s? thay đ?i c?u h?nh có th? đư?c s? d?ng đ? gi?m chi phí ho?t đ?ng c?a RMS và cho phép nó đ? x? l? m?t t? l? đi?n h?nh tài s?n thay đ?i đ? nhanh đ? tránh c?u h?nh khu?y. Nh?ng thay đ?i c?u h?nh đư?c th?o lu?n trong blog sau đây:
http://blogs.technet.com/b/mgoedtel/Archive/2010/08/24/Performance-Optimizations-for-Operations-Manager-2007-R2.aspx

Bu?c thay đ?i c?u h?nh cho các nhóm qu?n l?

N?u c?u h?nh khu?y cho nhóm qu?n l? m?t liên t?c, b?t k? thay đ?i nào đ? gi?m b?t t?n s? c?a các v?n đ? công vi?c ho?c vô hi?u hóa các v?n đ? công vi?c s? không bao gi? đư?c ph? bi?n cho các đ?i l?. Trong trư?ng h?p này, d?ng ch?y c?a các khám phá d? li?u ph?i đư?c b? ch?n cho phép các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm đ? tính toán m?t c?u h?nh hi?n t?i trong đó công vi?c s?n xu?t d? li?u này b? vô hi?u hóa ho?c ch?y ít thư?ng xuyên.

Khám phá d? li?u đư?c g?i đ?n b? máy cơ s? d? li?u OperationsManager thông qua các h? th?ng Trung tâm d? li?u truy c?p b?n ghi d?ch v? (DAS). D? li?u l?n đ?u tiên g?i đ?n các DAS b?n ghi d?ch v? qu?n l? trung tâm h? th?ng vào RMS. RMS l?y đư?c d? li?u này t? các đ?i l? ho?c t? các máy ch? qu?n l? khác. B?n có th? s? d?ng tư?ng l?a c?a Windows ho?c m?t s? m?ng khác có ngh?a là đ? ch?n các k?t n?i đ?n RMS trên c?ng 5723. Th? t?c ch?n này ngăn khám phá d? li?u đư?c g?i đ?n OperationsManager b? máy cơ s? d? li?u ch? đ? dài cho các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh đ? tính toán c?u h?nh hi?n t?i cho các đ?i l? đang g?i d? li?u.

h? th?ng qu?n lí trung tâm b?n ghi d?ch v? và các h? th?ng Trung tâm d? li?u truy c?p b?n ghi d?ch v? trên RMS nên không đư?c ng?ng ho?c vô hi?u hoá trong khi qu?n l? c?u h?nh b?n ghi d?ch v? tính c?u h?nh hi?n t?i. Qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm b?n ghi d?ch v? yêu c?u sau đây đ? hoàn thành các tính toán c?a các nhóm qu?n l? c?u h?nh:
 • b?n ghi d?ch v? qu?n l? trung tâm h? th?ng vào RMS ph?i ch?y và kh?e m?nh.
 • H? th?ng Trung tâm d? li?u truy c?p b?n ghi d?ch v? ph?i có kh? năng giao ti?p v?i b? máy cơ s? d? li?u.
Ngoài ra, m?t s? d? li?u có th? tr? nên backlogged trên các đ?i l? và trên các máy ch? qu?n l? khác trong khi qu?n l? c?u h?nh b?n ghi d?ch v? tính c?u h?nh hi?n t?i. V? v?y, lo?i tr? tư?ng l?a ho?c c?ng nên đư?c nâng lên ngay sau khi b?n Tr?nh xem s? ki?n ID 21025 trong s? ghi s? ki?n Operations Manager trên RMS. S? ki?n này ch? ra r?ng các b?n ghi d?ch v? qu?n l? c?u h?nh đ? tính toán các c?u h?nh m?i cho nhóm qu?n l? mà công vi?c bây gi? vô hi?u hoá ho?c s?a đ?i

Ti?m năng xác đ?nh nguyên nhân c?a c?u h?nh khu?y b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng qu?n l? báo cáo

Báo cáo m?i đ? đư?c gi?i thi?u v?i phiên b?n 6.1.7599.0 c?a Operations Manager 2007 R2 qu?n l? gói. Các báo cáo này cung c?p cái nh?n sâu s?c vào kh?i lư?ng t?ng th? c?a d? li?u mà nhóm qu?n l? quá tr?nh. Các báo cáo này có th? đư?c s? d?ng đ? thi?t l?p m?t tiêu chu?n đư?ng cơ s? và đ? xác đ?nh các cơ h?i đ? đi?u ch?nh công vi?c phát hi?n ra đ?i tư?ng. Ngay sau khi c?u h?nh khu?y xác đ?nh và gi?i quy?t, các báo cáo này có th? đư?c s? d?ng cho k? ho?ch dài h?n đ? ngăn ng?a tái phát c?a khu?y.

Đ? t?i v? các gói qu?n l?, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/Download/en/details.aspx?displaylang=en&ID=23081
 
 • D? li?u kh?i lư?ng c?a báo cáo qu?n l? gói

  Kh?i lư?ng d? li?u theo báo cáo qu?n l? gói biên d?ch thông tin v? kh?i lư?ng d? li?u mà t?o ra các gói qu?n l?. Báo cáo danh sách đánh s? l?n xu?t hi?n cho m?i qu?n l? gói cho các lo?i d? li?u sau đây:
  • Khám phá
  • C?nh báo
  • Hi?u su?t (s? trư?ng h?p đó đư?c g?i cho hi?u su?t qu?y và đó đư?c thu th?p b?i qu?n l? gói)
  • S? ki?n
  • Thay đ?i nhà nư?c
 • D? li?u kh?i lư?ng c?a công vi?c và trư?ng h?p báo cáo

  Kh?i lư?ng d? li?u c?a công vi?c và trư?ng h?p báo cáo biên d?ch thông tin v? kh?i lư?ng d? li?u đư?c t?o ra, t? ch?c b?i công vi?c (khám phá, quy t?c, màn h?nh, và do đó trên) và trư?ng h?p.

  Có hai cách đ? truy c?p vào báo cáo này:
  • Trong kh?i lư?ng d? li?u b?i qu?n l? gói báo cáo, b?m vào m?t trong các t? bào đ?m trong b?ng ? trên cùng c?a các báo cáo m? d? li?u kh?i lư?ng công vi?c và trư?ng h?p báo cáo cho các qu?n l? gói.
  • Ch?y các báo cáo tr?c ti?p t? các báo cáo ph?n trong giao di?n đi?u khi?n ho?t đ?ng. N?u b?n ch?y các kh?i lư?ng d? li?u theo quy tr?nh làm vi?c và trư?ng h?p báo cáo tr?c ti?p, b?n nên thi?t l?p các thông s? c?a các báo cáo tùy ch?nh các k?t qu?. Báo cáo này cung c?p thông tin chi ti?t đ? có thông tin trong kh?i lư?ng d? li?u b?i báo cáo qu?n l? gói. V? v?y, thi?t l?p tham s? m?c đ?nh có th? không cung c?p các thông tin mà b?n đang tra c?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2603913 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2012
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
T? khóa: 
kbtshoot kbmt KB2603913 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2603913

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com