Sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 64 bitu versij? nav pareizas divu re?istra ierakstu 32 bitu versiju v?rt?bas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2603229 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator? ar sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 64 bitu versiju instal?taj?m 32 bitu lietojumprogramm?m var tikt r?d?ta nepareiza licences inform?cija.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka t?l?k nor?d?to re?istra ierakstu v?rt?bas nav pareizas.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOrganization
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOwner
Piez?me. ?o re?istra ierakstu 64 bitu versiju v?rt?bas ir pareizas.

PAPILDINDORM?CIJA

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas ?o divu re?istra ierakstu 32 bitu v?rt?bas tiek atjaunin?tas atbilst?gi t?l?k nor?d?to re?istru ierakstu 64 bitu versiju v?rt?b?m.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOrganization
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\currentversion\RegisteredOwner
Piez?me ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?jiem un sist?mu veidot?jiem

?o atjaunin?jumu nedr?kst iegult iepriek? konfigur?tos oper?t?jsist?mas att?los. ?is atjaunin?jums ir j?palai? p?c oper?t?jsist?mas instal??anas un pirm?s palai?anas programmas (OOBE) darb?bas pabeig?anas.

Inform?cija par atjaunin?jumu

Atjaunin?juma ieg??ana

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin??anas pakotni t?l?t
Visas atbalst?t?s oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 x64 bitu versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin??anas pakotni t?l?t
Visas atbalst?t?s oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin??anas pakotni t?l?t
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izvieto?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

?o atjaunin?jumu var lietot tikai dator? ar k?du no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7;
 • Windows 7 ar 1. servisa pakotni (SP1);
 • Windows Server 2008 R2;
 • Windows Server 2008 R2 ar 1. servisa pakotni (SP1).
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
976932 Inform?cija par sist?mas Windows 7 1. servisa pakotni un sist?mas Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Inform?cija par re?istru

Lai lietotu ?aj? pakotn? ietverto atjaunin?jumu, nav nepiecie?ams veikt re?istra izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas nav j?restart? dators.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

Ar ?o atjaunin?jumu netiek aizst?ti iepriek? izlaisti atjaunin?jumi.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumos lietoto terminolo?iju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos lietot?s standarta terminolo?ijas apraksts
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2603229 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload KB2603229

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com