B?n đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p m?t l?n n?a khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t c?p m?ng trên m?t thi?t b? đang ch?y Samba t? m?t máy tính Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2601014 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên m?t Windows 7 Service Pack 1 (SP1)-d?a trên ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 d?a trên máy tính, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u trong nh?ng v?n đ? sau đây:
V?n đ? 1
Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t thi?t b? đang ch?y Samba và r?ng yêu c?u xác th?c văn b?n r? ràng chia s? – m?c b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n Samba.
 • B?n c? g?ng truy c?p vào m?t m?ng chia s? trên thi?t b? t? các máy tính trong m?t môi trư?ng m?ng.
 • B?n đư?c nh?c nh?p u? nhi?m xác th?c.
 • B?n nh?p vào các thông tin chính xác trong v?ng 10 giây.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? truy nh?p chia s? m?ng, và b?n đư?c nh?c nh?p u? nhi?m xác th?c m?t l?n n?a.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra n?u b?n có nhi?u hơn 10 giây đ? nh?p ?y nhi?m xác th?c.
V?n đ? 2
Máy tính tai n?n ng?u nhiên m?i tu?n khi máy tính th?c hi?n ho?t đ?ng máy ch? tin thư thoại ch?n (SMB).

Nguyên nhân

Nguyên nhân c?a v?n đ? 1
V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows reuses m? m?t m?c nh?p SMBCEDB_SESSION_ENTRY h?t h?n.
Nguyên nhân c?a v?n đ? 2
V?n đ? này gây ra b?i m?t NULL tr? t?nh h?nh.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22494223,74426 Tháng 10 năm 201300:59x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22494289,28026 Tháng 10 năm 201301:41x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mrxsmb10.sys6.1.7601.22494678,91226 Tháng 10 năm 201301:07IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinX86_61ed91cae09a8215f6ddefd5f408daf1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22494_none_5143ee57a5e687ce.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)19:59
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22494_none_8adef84bc30f6535.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,962
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:40
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_88a7513fa5c619c53d8baa349ed3d174_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22494_none_f4faf14f3c49ded2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)19:59
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22494_none_e6fd93cf7b6cd66b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,966
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:24
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d9697183df77b05b566be3656ee15a4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22494_none_5c9ef091ed4a7bb5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)19:59
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22494_none_8ae09c41c30d6e31.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.964 ngư?i
Ngày (UTC)26 Tháng 10 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:30

Thu?c tính

ID c?a bài: 2601014 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2601014 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2601014

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com