K??das pazi?ojums, atverot dokumentu programm? Word "Programma Word nevar atv?rt ?o failu, jo t? lielums p?rsniedz 512 megabaitus"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2599449 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

M??inot atv?rt Word failu, tiek par?d?ts k??das:

Programma Word nevar atv?rt ?o failu, jo t? lielums p?rsniedz 512 megabaitus


Iemesls

Tas ir maksim?lais faila lielums, ko programma Word var atv?rt.

Piez?me. Maksim?lais faila lielums ir ierobe?ots l?dz 32MB tikai kop?j? dokumenta tekstu un neietver grafiku neatkar?gi no t?, k? ir grafiska att?la (saite uz fails, saglab?t dokumentu vai aplau?anas stils) ievietota dokument?. T?d??, ja fails satur att?lus, maksim?lais faila lielums var b?t liel?ki k? 32MB.

Risin?jums

Tur ir risin?jums, lai nov?rstu ?o probl?mu.

Profilakse so?i:
 1. P?rd?v?t failu Word Zip (. docx uz. zip).
 2. Atveriet programmu Windows Explorer, atrodiet un atveriet saglab?to saspiestu failu, kur? ir zip faila nosaukuma papla?in?jums.

  Piez?me. Var?tu main?t "docx" ' zip ' papla?in?jumu, jums ir iestat?tas r?d?t papla?in?jumi Windows Explorer opcijas. Pla??ku inform?ciju par r?d?t vai sl?pt failu papla?in?jumus, skatiet ?aj? rakst?:
  865219 K? r?d?t vai sl?pt failu papla?in?jumus Windows Explorer
 3. Atlasiet word mapi un p?c tam atveriet mapi Multivide , lai par?d?tu grafiskus att?lus.
 4. Dz?st (vai p?rvietotu uz jaunu mapi) da?i grafikas faila lieluma samazin??ana.
 5. Sa?siniet faila docx un atv?rt ar programmu Word. Ja programma Word par?da da?as k??das, jo da?us failus nevar atrast, noklik??iniet uz J? , lai atg?tu saturu.
 6. Tiks sv?trots vietturi (vai p?rvietot att?lus).
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz att?la vietturi, atlasiet Main?t att?lu un p?rl?kot mapes, kur? tiek saglab?ti att?li, lai izv?l?tos att?lu.
 8. Noklik??iniet uz bulti?as blakus pogai Iespraust un atz?m?jiet saiti uz failu.
 9. Saglab?jiet dokumentu.

Papildindorm?cija

Papildinform?ciju par citiem Word Windows lieto?anas ierobe?ojumus, noklik??iniet uz ?? raksta:
211489Ekspluat?cijas parametru ierobe?ojumus un specifik?ciju programm? Word

Rekviz?ti

Raksta ID: 2599449 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 6. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
consumeroff2010track kbenv kbFAQ kbinfo kbusage kbmt KB2599449 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2599449

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com