Inform?cija par Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumu un Atbalsta diagnostikas platformu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598970 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? atbild?ts uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem (FAQ) par Microsoft autom?tisk?s probl?mu nov?r?anas pakalpojumu (MATS) un Atbalsta diagnostikas platformu (SDP). Microsoft atbalsts izmanto MATS, lai apkopotu diagnostikas inform?ciju no Windows b?zes datora un analiz?tu datus, kas ir sav?kti zin?majiem pamatc?lo?iem, un noteiktu pareizo risin?jumu atrastaj?m probl?m?m. Apkopot? inform?cija var ar? tikt izmantota autom?tiskai izplat?tu probl?mu nov?r?anas uzdevumu realiz?cijai vai autom?tiskai zin?mu probl?mu atrisin??anai j?su dator?. Apkopoto datu rezult?ti var tikt aug?upiel?d?ti Microsoft atbalstam.

Probl?mu nov?r?anai, l?dzu, dodieties uz sada?u probl?mu nov?r?ana ?aj? dokument?.

Papildindorm?cija

1. jaut?jums: K? palaist diagnostikas pakotnes?
2. jaut?jums: K? dator?, kuram nav interneta savienojuma, palaist SDP diagnostiku?
3. jaut?jums: Vai MATS/SDP diagnostika var main?t sist?mas konfigur?ciju?
4. jaut?jums: K?das oper?t?jsist?mas var palaist Microsoft atbalsta diagnostikas pakotnes?
5. jaut?jums: Vai ir k?das instal?cijas vides, kas nav atbalst?tas un uz kur?m t?d?? nevar palaist diagnostikas pakotnes?
6. jaut?jums: Vai ir k?di priek?noteikumi, lai palaistu diagnostikas pakotni?
7. jaut?jums: Ko dar?t, ja PowerShell nevar tikt instal?ta dator? diagnostic??anai?
8. jaut?jums: Kuras sast?vda?as un faili paliek dator? p?c tam, kad MATS aug?upiel?d? failus Microsoft?
9. jaut?jums: Vai diagnostikas paketes var izmain?t PowerShell izpildes politiku?
10. jaut?jums: K? j?s start?jat diagnostikas pakotni Windows Server 2008 R2 Server Core instal?cij??
11. jaut?jums: K?p?c logs ?Atsvaidzina sist?mas inform?ciju...? tiek par?d?ts, palai?ot noteiktas diagnostikas pakotnes?
12. jaut?jums: K? palaist diagnostiku uz Windows Server b?z?ta datora, kam ir iesp?jota Internet Explorer uzlabot?s dro??bas konfigur?cija (IESC)?
13. jaut?jums: Kuras URL j?konfigur? ugunsm?r?/starpniekserver?, lai palaistu diagnostikas pakotni?
14. jaut?jums: Mana vide ir ?oti sare???ta. K? izv?l?ties datorus, uz kuriem izpild?t diagnostiku?
15. jaut?jums: K? Microsoft atbalsts izmanto inform?ciju, ko aug?upiel?d? diagnostikas pakotne?

T1: Palai?ot diagnostiku, opcija ??is dators? tiek r?d?ta b?la un diagnostiku nevar palaist
T2: Palai?ot diagnostikas pakotni, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Nebija iesp?jams lejupiel?d?t nepiecie?amos komponentus no m?su servera. L?dzu, m??iniet v?l?k? un programma tiek aizv?rta
T3: P?rs?tot failus uz Microsoft atbalsta sist?mu, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Lietojumprogramma nesp?ja sazin?ties ar diagnostikas serveri. L?dzu, p?rliecinieties, ka jums ir izveidots savienojums ar internetu, un p?c tam m??iniet v?lreiz?
T4: Palai?ot portat?vo diagnostikas pakotni (?Portable_Diagnostic.exe?), j?s sa?emat k??das zi?ojumu ??o lietojumprogrammu neatbalsta ?? oper?t?jsist?ma? vai ??is diagnostikas r?ks neatbalsta j?su datora konfigur?ciju? un programma tiek aizv?rta
T5: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ??is trauc?jummekl?t?js neattiecas uz ?o datoru? (k??da Nr. 0x80005005) vai ??is trauc?jummekl?t?js neattiecas uz j?su sist?mu? un programma tiek aizv?rta
T6: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Diem??l j?su piek?uves atsl?ga ?im diagnostikas r?kam ir novecojusi vai tai beidzies der?guma termi??? un j?s nevarat palaist diagnostiku
T7: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Diem??l programm?, m??inot sazin?ties ar serveri, rad?s k??da. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz. [Kods 80072EE7]?
T8: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Rezult?tu faili ir p?r?k lieli, lai tos s?t?tu uz Microsoft...?
T9: Palai?ot diagnostiku uz Windows XP vai Windows Server 2003 datora, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Nebija iesp?jams atrast izpildlaika versiju ??s lietojumprogrammas palai?anai?
T10: P?c noklik??in??anas uz pogas ?Izpild?t?, lai palaistu diagnostiku uz Windows Server datora, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?J?su pa?reiz?jie dro??bas iestat?jumi neat?auj ?? faila lejupiel?d??anu? un diagnostika netiek izpild?ta
T11: Kad j?s noklik??in?t uz pogas ?Izpild?t?, lai palaistu diagnostiku Windows servera dator?, pieejamas ir tikai opcijas ?Saglab?t? un ?Atcelt?
T12: Kad j?s noklik??in?t uz pogas ?Izpild?t?, lai palaistu diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Diem??l rad?s k??da: Vai nu j?su p?rl?kprogramm? nav iesp?joti S?kfaili, vai ar? tie ir izdz?sti?

1. jaut?jums: K? palaist diagnostikas pakotnes?

 • Datoros, kuriem ir interneta piesl?gums:
  1. Noklik??iniet uz URL, ko Microsoft ir jums izsniedzis, vai nokop?jiet URL un iel?m?jiet to savas t?mek?a p?rl?kprogrammas adreses josl?.
  2. Kad lapa iel?d?jas, noklik??iniet uz liel?s pogas ?Izpild?t? pogas, kas tiek par?d?ta lap?, un noteikti atlasiet ?Izpild?t? (vai ?Atv?rt?) dialoglodzi?a uzvedni, kad tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu.
  3. Iesp?jams, ka jums tiks pied?v?ts Lietot?ja konta kontroles (UAC) dialoglodzi??, kur? tiks vaic?ts, vai v?laties, lai MATS izmaina j?su datoru. Noklik??iniet uz pogas ?J??.
  4. Izpildiet nor?d?jumus, lai palaistu un p?c tam aug?upiel?d?tu datus, ko ?ener?jusi diagnostika.
 • Datoros, kuriem nav interneta piesl?guma: l?dzu, skatiet 2. jaut?jumu ?aj? rakst?. 

2. jaut?jums: K? dator?, kuram nav interneta savienojuma, palaist SDP diagnostiku?

 1. Dator?, kuram ir interneta savienojums:
  1. Noklik??iniet uz URL, ko Microsoft ir jums izsniedzis, vai iel?m?jiet URL savas t?mek?a p?rl?kprogrammas adreses josl?.
  2. Kad lapa iel?d?jas, noklik??iniet uz liel?s pogas ?Izpild?t? un noteikti atlasiet ?Izpild?t? (vai ?Atv?rt?) dialoglodzi?a uzvedni, kad tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu.
  3. Iesp?jams, ka jums tiks pied?v?ts UAC dialoglodzi??, kur? tiks vaic?ts, vai v?laties, lai MATS izmaina j?su datoru. Noklik??iniet uz pogas ?J??.
  4. P?c MATS start??anas noklik??iniet uz pogas ?Piekr?tu?.
  5. Atlasiet ?Cits dators? un p?c tam noklik??iniet uz pogas ?T?l?k?.
   Piez?me: ja m?r?a datoram jau ir instal?ts PowerShell vai datoram ir uzst?d?ts Windows 7 vai Server 2008 R2, j?s varat atlas?t opciju ?Dator? jau ir instal?ts Windows PowerShell?, noklik??inot uz izv?les r?ti?as.
  6. Noklik??iniet uz pogas ?S?kt?.
  7. Saglab?t diagnostiku USB disk? vai t?kla koplietojum?. Tiks izveidots fails ar nosaukumu ?Portable_Diagnostic.exe?.
 2. Dator? tiks diagnostic?ts:
  1. Palaidiet failu ?Portable_Diagnostic.exe? (tas ir fails, kur? tika izveidots dator?, kuram ir interneta piesl?gums). Diagnostika s?kas.
  2. Noklik??iniet uz pogas ?Piekr?tu? un iev?rojiet nor?d?jumus, lai palaistu diagnostiku.
  3. P?c diagnostikas pabeig?anas tiek pras?ts p?rskat?t un saglab?t aug?upiel?d?tos rezult?tus. Saglab?t diagnostikas rezult?tus USB disk? vai t?kla koplietojum?. Apak?mape, kuras nosaukums s?kas ar v?rdiem ?Aug?upiel?des rezult?ti?, tiks izveidota viet?, ko izv?l?j?ties, lai saglab?tu rezult?tus.
 3. Dator?, kuram ir interneta savienojums:
  1. atrodiet saglab?tos rezult?tus map? Aug?upiel?des rezult?ti (no so?a ?2c? iepriek? ?aj? rakst?) un palaidiet failu ?Upload_results.exe?;
  2. noklik??iniet uz pogas ?S?t?t?, lai aug?upiel?d?tu rezult?tus atpaka? Microsoft atbalsta sist?m?.

3. jaut?jums: Vai MATS/SDP diagnostika var izmain?t manu sist?mas konfigur?ciju?

J?, MATS/SDP diagnostika var main?t datora konfigur?ciju. Piem?ram, diagnostika var iesp?jot ar atk??do?anu saist?tu pieteik?anos un p?c tam jums piepras?t rad?t past?vo?o probl?mu. Da?a no pieteik?an?s probl?m?m var b?t iesp?jotas un uztur?tas, l?dz diagnostikas pakotne aug?upiel?d?s probl?mu nov?r?anas inform?ciju Microsoft atbalsta pakalpojum?.

MATS var ar? instal?t izpildlaika pakotnes, piem?ram, PowerShell, lai palaistu diagnostikas pakotnes. Ne visas konfigur?cijas izmai?as, kas veiktas ar MATS, tiks p?rv?rstas p?c tam, kad diagnostikas pakotne pabeigs darb?bu. ?pa?i, uzinstal?jot PowerShell, tas netiks autom?tiski no?emts no datora.

Turkl?t da?as diagnostikas ar? var noteikt ?pa?as probl?mas. Ja diagnostika var?s autom?tiski atrast un nov?rst probl?mas, jums tiks dota iesp?ja piem?rot labojumus. Ja j?s izlemjat piem?rot labojumus, tad izmai?as, ko veicis ?is labojums, turpin?s past?v?t p?c diagnostikas beig?m.

4. jaut?jums: K?das oper?t?jsist?mas var palaist Microsoft atbalsta diagnostikas pakotnes?

 • Windows XP (x86 un x64 bitu versija)
 • Windows Server 2003 (x86 un x64 bitu versija)
 • Windows Vista (x86 un x64 bitu versija)
 • Windows Server 2008 (x86 un x64 bitu versija)
 • Windows 7 (x86 un x64 bitu versija)
 • Windows Server 2008 R2 (x64 bitu versija)
 • Windows 8 (x86 un x64 bitu versija)
 • Windows Server 2012

5. jaut?jums: Vai ir k?das instal?cijas vides, kas nav atbalst?tas un uz kur?m t?d?? nevar palaist diagnostikas pakotnes?

Jaun?kas diagnostikas pakotnes never palaist ar:
 • Itanium (IA-64)
 • Windows Server 2008 (iz?emot R2) Server Core instal?cijas opcija
Ja m?r?a dators darbojas ar k?du no ??m vid?m, j?s, iesp?jams, var?sit palaist vec?ku samazin?tas funkcionalit?tes diagnostikas pakotni, ja t?da pieejama. Papildu inform?cijai skatiet 7. jaut?jumu.

Ja samazin?tas funkcionalit?tes pakotne nav pieejama diagnostikas t?mek?a vietn?, varat l?gt savam atbalsta speci?listam nos?t?t jums samazin?tas funkcionalit?tes diagnostikas pakotni, kas savietojama ar Itanium (IA-64) vai Windows Server 2008 Server Core instal??anas opcija.

6. jaut?jums: Vai ir k?di priek?noteikumi, lai palaistu diagnostikas pakotni?

Ir da??di priek?noteikumi, lai palaistu diagnostikas pakotnes, atkar?b? no oper?t?jsist?mas m?r?a dator?. Diagnostika autom?tiski p?rbaud?s, vai j?su dators izpilda ?os priek?noteikumus, un s?ks tos izpild?t, ja tie jau ir instal?ti, vai pied?v?s tos instal?t, ja tie jau nav pieejami dator?.

Piez?me Noteikt?m diagnostikas pakotn?m, iesp?jams, ir nepiecie?ams ar? PowerShell 2.0, kura instal??anu MATS neveic autom?tiski. J?s varat lejupiel?d?t PowerShell 2.0, izmantojot saites, kas nor?d?tas ?aj? rakst?. Ar? diagnostikas pakotnei var b?t citi ?pa?i probl?mu nov?r?anas priek?noteikumi. Piem?ram, diagnostikas pakotnei, kas ir paredz?ta Exchange Server komponentu probl?mu nov?r?anai, var b?t nepiecie?ams, lai uz datora ir instal?ts Exchange Server.

Minim?l?s pras?bas, lai palaistu diagnostiku ??d?s oper?t?jsist?m?s

Windows XP vai Windows Server 2003
 • Windows XP (32 bitu) nepiecie?ama 3. servisa pakotne vai jaun?ka versija
 • Gan Windows XP 64 bitu versijai, gan Windows Server 2003 nepiecie?ama 2. servisa pakotne vai jaun?ka versija
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • .NET Framework 2.0, 3.0 vai 3.5 (instal?jot .NET Framework 4.0 vai jaun?ku versiju, netiek instal?ta t?l?k min?taj?m Windows versij?m nepiecie?am? konfigur?cija)
 • Windows PowerShell 1.0 vai 2.0 (Windows PowerShell 2.0 ir da?a no Windows Management Framework)

  Piez?me. Diagnostikas laik? tiks autom?tiski instal?ta ?aula PowerShell 1.0. Tom?r, ja nepiecie?ams 2.0, jums tas manu?li j?instal?.
Windows Vista vai Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 vai 2.0 (Windows PowerShell 2.0 ir da?a no Windows Management Framework)

  Piez?me. Diagnostikas laik? tiks autom?tiski instal?ta ?aula PowerShell 1.0. Tom?r, ja nepiecie?ams 2.0, jums tas manu?li j?instal?.
Windows 7 vai Windows Server 2008 R2
 • Visas minim?l?s pras?bas ir izpild?tas.
Windows 8 vai Windows Server 2012
 • Visas minim?l?s pras?bas ir izpild?tas.

  Piez?me. Oper?t?jsist?m? Windows 8 da??m diagnostikas pakotn?m var b?t nepiecie?ams instal?t .NET Framework 3.5.1. ?? instal?cija tiks autom?tiski start?ta tad, kad pirmo reizi tiks palaista diagnostikas pakotne.

Lejupiel?des atra?an?s vietas minim?laj?m pras?b?m

 • Programma .NET Framework (atlasiet, lai instal?tu k?du no zem?k nor?d?taj?m, ja t?s jau nav dator?, uz kura v?laties palaist diagnostikas pakotni):
  • 2.0 - 64 bitu (x64)
  • 3.5 ? 32 un 64 bitu
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows PowerShell 1.0 (ja t?s jau nav dator?, uz kura v?laties palaist diagnostikas pakotni, diagnostika jums to autom?tiski instal?s)
 • Windows PowerShell 2.0 (Windows PowerShell 2.0 ir da?a no Windows Management Framework)

Restart??anas pras?bas

Parasti minim?lo priek?nosac?jumu instal??anai nav restart??anas pras?bu. Tom?r b?s da?as situ?cijas, kad restart??ana b?s nepiecie?ama. Piem?ram, j?su datoram ir instal?ts PowerShell 1.0 un j?s atjauniniet uz PowerShell 2.0 vai j?su dator? nesen ir instal?ts atjaunin?jums un tiek sagaid?ta restart??ana.

7. jaut?jums: Ko dar?t, ja PowerShell nevar instal?t uz diagnostic?jam? datora?

Ja m?r?a dators darbojas ar Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, vai Windows Server 2008 un j?s nevarat instal?t PowerShell, j?s, iesp?jams, var?sit palaist diagnostikas pakotnes samazin?tas funkcionalit?tes versiju. Tom?r katrai diagnostikai, iesp?jams, var neb?t pieejama l?dzv?rt?ga ?samazin?tas funkcionalit?tes? pakotne. Turkl?t samazin?tas funkcionalit?tes pakotnes var neiev?kt pilnu datu komplektu, ko iev?c standarta pakotne (t?, iesp?jams, var iev?kt tikai apak?kopu).

Lai noteiktu, vai varat palaist samazin?tas funkcionalit?tes pakotni, kurai nav nepiecie?ama minim?lo priek?nosac?jumu (nor?d?ti 6.jaut?jum?) instal??ana, l?dzu, atveriet Microsoft e-pasta zi?ojum? ietverto URL un izv?rsiet sada?u ?Papildu metodes diagnostikas pakotnes palai?anai?. Ja j?s redzat tekstu ?Ar Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, or Windows Server 2008?, tas noz?m?, ka pakotnes samazin?tas funkcionalit?tes versija var tikt palaista uz datora. ?aj? gad?jum? varat izv?rst sada?u un p?c tam noklik??in?t uz saites ?Palaist diagnostiku?. T?l?k nor?d?tais raksts satur pla??ku inform?ciju par to, k? palaist samazin?tas funkcionalit?tes pakotnes:

8. jaut?jums: Kuri komponenti un faili netiek no?emti no datora p?c tam, kad MATS aug?upiel?d? failus korpor?cijai Microsoft?

K? aprakst?ts 3. jaut?jum?, da?a iestat?jumu vai izpildlaika komponentu var netikt no?emti no datora. Piem?ram, ja ?aula PowerShell tika instal?ta diagnostikas pakotnes izpildes laik?, t? netiks no?emta no datora.

Datu iev?k?anas laik? MATS diagnostikas inform?cija tiek uz laiku uzglab?ta map? %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (kur GUID ir nejau?i ?ener?ts GUID, kas apz?m? unik?lu diagnostikas izpildes instanci), %TEMP%\msdtadmin un/vai %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. ??s mapes tiek dz?stas p?c diagnostikas pakotnes darba izpildes pabeig?anas.

9. jaut?jums: Vai diagnostikas pakotnes var izmain?t PowerShell izpildes politiku?

Vairums diagnostikas pakot?u neizdara nek?das izmai?as PowerShell izpildes politik?. Tom?r da?as diagnostikas pakotnes, kas apkopo inform?ciju no att?lin?tiem datoriem, var ?slaic?gi izmain?t PowerShell izpildes politiku uz ?RemoteSigned?.

Diagnostikas pakotne izmain?s konfigur?ciju atpaka? uz s?kotn?jo politiku, pirms t? pabeigs inform?cijas apkopo?anu. L?dzu, ?emiet v?r?, ka politika var palikt ?RemoteSigned?, atce?ot diagnostiku pirms pakotnes izpildes pabeig?anas.

10. jaut?jums: K? j?s s?kat diagnostikas pakotni Windows Server 2008 R2 Server Core instal?cij??

Windows Server 2008 R2 Server Core neatbalsta diagnostikas pakot?u izpild??anu tie?i dator?. Lai diagnostic?tu Windows Server 2008 R2 Server Core datoru, jums b?s j?sazin?s ar atbalsta speci?listu un j?pieprasa piek?uves atsl?ga, lai palaistu noteiktu diagnostikas pakotni, kas var tikt izmantota, lai apkopotu inform?ciju no Server Core R2 datora, izmantojot att?lin?to datoru.

11. jaut?jums: K?p?c tiek par?d?ts logs ?Atsvaidzina sist?mas inform?ciju...?, palai?ot noteiktas diagnostikas pakotnes?

?o zi?ojumu ?ener? util?ta ?Sist?mas inform?cija? (MSInfo32), kad t? v?c inform?ciju par datoru. Diagnostikas pakotne parasti fon? izpilda util?tu msinfo32, priek?pl?n? veicot citus diagnostikas uzdevumus, lai pa?trin?tu datu apkopo?anas procesu. ?is process tikai apkopo inform?ciju par sist?mu un neatjaunina iestat?jumus dator?.

12. jaut?jums: K? palaist diagnostiku uz Windows Server b?z?ta datora, kam ir iesp?jota Internet Explorer uzlabot?s dro??bas konfigur?cija (IESC)?

Jums ir divas iesp?jas:
 1. ?ener?jiet Portat?vo izpild?mo failu uz servera, kam ir atsp?jota ?Internet Explorer paaugstin?tas dro??bas konfigur?cija?, vai dator?, kas darbojas ar klienta oper?t?jsist?mu, piem?ram, Windows Vista vai Windows 7. P?c tam izpildiet portat?vo izpild?mo failu m?r?a dator?. Pla??ku inform?ciju par portat?vo izpild?mo failu ?ener??anu, l?dzu, skatiet 2. jaut?jum?.
 2. Pievienojiet ??das vietnes uzticamo viet?u sarakstam:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

13. jaut?jums: Kuras URL j?konfigur? ugunsm?r?/starpniekserver?, lai palaistu diagnostikas pakotni?

Izpildot diagnostikas pakotni, tiek piek??ts ??d?m URL:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

14. jaut?jums: Mana vide ir ?oti sare???ta. K? izv?l?ties datorus, uz kuriem izpild?t diagnostiku?

Ja neesat p?rliecin?ts, kur? dator? izpild?t diagnostikas pakotnes, l?dzu, p?rrun?jiet ?o probl?mu pla??k ar Microsoft atbalsta speci?listu.

15. jaut?jums: K? Microsoft atbalsts izmanto inform?ciju, ko aug?upiel?d? diagnostikas pakotne?

Dati, ko aug?upiel?d?jusi diagnostikas pakotne, tiek izmantoti probl?mu nov?r?anai. M?s neizpaud?sim rezult?tos iek?auto inform?ciju ?rpus Microsoft, t? kontrol?taj?m fili?l?m un saist?tajiem uz??mumiem bez j?su piekri?anas.

Microsoft ap?emas aizsarg?t j?su person?g?s inform?cijas dro??bu. M?s izmantojam daudzas da??das dro??bas tehnolo?ijas un proced?ras, lai pal?dz?tu jums aizsarg?t savu person?go inform?ciju no neautoriz?tas piek?uves, izmanto?anas vai izpau?anas. Piem?ram, m?s uzglab?jam apkopoto person?go inform?ciju datorsist?m?s ar ierobe?otu pieeju, kas atrodas kontrol?t?s iest?d?s. P?rs?tot augst?k?s pak?pes konfidenci?lu inform?ciju, izmantojot internetu, m?s aizsarg?jam to, izmantojot ?ifr??anu, piem?ram, Secure Socket Layer (SSL) protokolu.

L?dzu, izlasiet Microsoft Online konfidencialit?tes pazi?ojuma papildinform?ciju par Microsoft ap?em?anos aizsarg?t j?su priv?tumu:
http://www.microsoft.com/privacy

PROBL?MU NOV?R?ANA

Probl?mu nov?r?ana?aj? sada?? atrodamas visizplat?t?k?s probl?mas, kas var rasties, izpildot diagnostikas pakotnes dator?.

T1: Izpildot diagnostiku, opcija ??is dators? ir pel?kota un diagnostiku nevar izpild?t

Tas var rasties, ja diagnostikas pakotne, ko v?laties izpild?t, nav savietojama ar m?r?a datora oper?t?jsist?mu. Piem?ram, j?s, iesp?jams, darbojaties ar Windows XP, bet diagnostikas pakotne, ko Microsoft atbalsts jums nos?t?jis, ir savietojama tikai ar Windows 7. ?aj? gad?jum?, l?dzu, sazinieties ar Microsoft atbalsta profesion?li, lai piepras?tu diagnostiku, kas ir savietojama ar m?r?a datora oper?t?jsist?mu.

T2: Palai?ot diagnostikas pakotni, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Nebija iesp?jams lejupiel?d?t nepiecie?amos komponentus no m?su servera. L?dzu, m??iniet v?l?k? un programma tiek aizv?rta

Labot autom?tiski

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Lai p?rbaud?tu savienojumus ar SDP pakalpojumam izmantotajiem vietr??iem URL, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it . P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Labot nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Piez?mes.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • Fix it pakotne ir sader?ga tikai ar oper?t?jsist?mu Windows 7 un jaun?k?m versij?m. Dr?zum? pakotne tiks atjaunin?ta, lai atbalst?tu vec?kas sist?mas Windows versijas.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? rad?s probl?ma, saglab?jiet risin?jumu Labot zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? rad?s probl?ma.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? ?Autom?tisk? labo?ana? vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Labot patst?v?gi

T? parasti notiek tad, ja dators nevar sazin?ties ar Microsoft serveriem, lai lejupiel?d?tu klienta komponentus vai diagnostikas pakotni. L?dzu, p?rbaudiet, vai p?rl?kprogramma var piek??t iepriek? 13. jaut?jum? min?taj?m vietn?m. ?emiet v?r?, ka, p?rl?kojot vietni https://diagnostics.support.microsoft.com, tiks par?d?ts zi?ojums saist?b? ar piek?uves t?mek?a lapai liegumu. P?rejot uz https://dcupload.microsoft.com un https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com, vajadz?tu par?d?ties vienk?r?am teksta zi?ojumam ?Sveiciens no??.

Lai to nov?rstu, izmantojiet citu datoru ar interneta savienojumu un ?ener?jiet portat?vo diagnostikas pakotni, izpildot 2. jaut?jum? aprakst?t?s darb?bas, vai pieprasiet Microsoft atbalsta speci?listam ?ener?t portat?vo izpild?mo failu un nos?t?t to jums, un p?c tam palaidiet ?o failu attiec?gaj? dator?.

T3: P?rs?tot failus uz Microsoft atbalsta sist?mu, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Lietojumprogramma nesp?ja sazin?ties ar diagnostikas serveri. L?dzu, p?rliecinieties, ka jums ir izveidots savienojums ar internetu, un p?c tam m??iniet v?lreiz?

?? k??da rodas, ja dators, ko izmanto rezult?tu p?rs?t??anai uz Microsoft atbalstu, nevar sasniegt Microsoft serverus vai komunik?cija ar serveriem tiek p?rtraukta vai iest?jas taimauts. Ja probl?ma joproj?m past?v, kad j?s noklik??in?t uz pogas ?M??in?t v?lreiz?, j?s varat nov?rst ?o probl?mu, r?kojoties ??di:
 1. Lai ?o probl?mu nov?rstu, l?dzu, izpildiet T2 aprakst?t?s darb?bas
 2. P?rbaudiet, vai p?rl?kprogramma var piek??t iepriek? 13. jaut?jum? min?taj?m vietn?m.
 3. Ja p?c iepriek?min?to darb?bu veik?anas tom?r nevarat aug?upiel?d?t rezult?tus Microsoft atbalsta sist?m? un esat saglab?jis rezult?tu CAB faila kopiju, l?dzu, sazinieties ar Microsoft atbalsta centra darbiniekiem un p?rs?tiet vi?iem CAB failu.
 4. Ja j?s neesat saglab?jis rezult?tu kopiju, s?kot failu p?rs?t??anu, j?s, iesp?jams, to varat ieg?t, ja diagnostika joproj?m darbojas. Fails tiks saglab?ts vai nu map? "% TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_" vai "\Windows\Temp\SDIAG_{GUID"} (kur GUID ir nejau?i ?ener?ts identifikators, kas apz?m? diagnostikas izpildes instanci).

T4: Palai?ot portat?vo diagnostikas pakotni (?Portable_Diagnostic.exe?), j?s sa?emat k??das zi?ojumu ??o lietojumprogrammu neatbalsta ?? oper?t?jsist?ma? vai ??is diagnostikas r?ks neatbalsta j?su datora konfigur?ciju? un programma tiek aizv?rta

Tas var notikt, ja portat?v? diagnostikas pakotne, ko esat v?l?jies izpild?t, nav savietojama ar m?r?a datora oper?t?jsist?mu. Piem?ram, j?s, iesp?jams, darbojaties ar Windows XP, bet diagnostikas pakotne, ko Microsoft atbalsts jums nos?t?jis, ir savietojama tikai ar Windows 7. ?aj? gad?jum?, l?dzu, sazinieties ar Microsoft atbalsta profesion?li, lai piepras?tu diagnostiku, kas ir savietojama ar m?r?a datora oper?t?jsist?mu.

T5: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ??is trauc?jummekl?t?js neattiecas uz ?o datoru? (k??da Nr. 0x80005005) vai ??is trauc?jummekl?t?js neattiecas uz j?su sist?mu? un programma tiek aizv?rta

Tas var notikt, ja diagnostikas pakotne, ko v?laties izpild?t, nav savietojama ar m?r?a datora oper?t?jsist?mu. Piem?ram, j?s, iesp?jams, darbojaties ar Windows XP, bet diagnostikas pakotne, ko Microsoft atbalsts jums nos?t?jis, ir savietojama tikai ar Windows 7. ?aj? gad?jum?, l?dzu, sazinieties ar Microsoft atbalsta profesion?li, lai piepras?tu diagnostiku, kas ir savietojama ar m?r?a datora oper?t?jsist?mu.

T6: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Diem??l j?su piek?uves atsl?ga ?im diagnostikas r?kam ir novecojusi vai tai beidzies der?guma termi??? un j?s nevarat palaist diagnostiku

?? k??da var rasties, ja URL, ko nos?t?jis Microsoft, ir vai nu beidzies termi??, vai j?s esat sasniedzis maksim?lo aug?upiel??u skaitu, ko pie?auj diagnostikas izpilde. ?ai gad?jum? jums j?sazin?s ar Microsoft atbalstu, lai l?gtu pagarin?t der?guma termi?u vai piepras?tu jaunu URL.

T7: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Diem??l programm?, m??inot sazin?ties ar serveri, rad?s k??da. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz. [Code 80072EE7]? k??das zi?ojums

Tas parasti notiek, ja dators nevar sazin?ties ar Microsoft serveriem, lai lejupiel?d?tu klienta komponentus vai diagnostikas pakotni. L?dzu, izpildiet T2 pieejamo Fix It risin?jumu vai p?rbaudiet, vai p?rl?kprogramma var piek??t 13. jaut?jum? min?taj?m vietn?m. ?emiet v?r?, ka, p?rl?kojot vietni https://diagnostics.support.microsoft.com, tiks par?d?ts zi?ojums saist?b? ar piek?uves t?mek?a lapai liegumu. P?rejot uz https://dcupload.microsoft.com un https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com, vajadz?tu par?d?ties vienk?r?am teksta zi?ojumam ?Sveiciens no??.

K? risin?jumu j?s varat izmantot citu pie interneta piesl?gtu datoru, lai ?ener?tu portat?vo diagnostikas pakotni, k? aprakst?ts 2. jaut?jum?. Vai vaic?jiet Microsoft atbalsta speci?listam ?ener?t portat?vo izpild?mo failu un nos?t?t to jums izpildei uz m?r?a datora.

T8: Palai?ot diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Rezult?tu faili ir p?r?k lieli, lai tos s?t?tu uz Microsoft...?

?? k??da rodas, ja dati, ko diagnostika apkopo, veido saspiestu failu, kas ir liel?ks par 2Gb. Diagnostikas rezult?tu CAB failu var autom?tiski ?ener?t un aug?upiel?d?t tikai tad, ja tas ir maz?ks par 2Gb.

Rodoties ?ai k??dai, j?s varat ieg?t papla?in?tu rezult?tu versiju un tos manu?li nos?t?t Microsoft atbalsta speci?listam. Lai to izdar?tu, pirms diagnostikas ekr?n? nospiest ?Aizv?rt?, atveriet mapi %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (kur GUID ir nejau?s identifikators, kas p?rst?v unik?lu diagnostikas veik?anas instanci) un p?c tam nokop?jiet un saspiediet rezult?tus cit? map?. P?c mapes satura kop??anas atgriezieties diagnostik? un p?c tam noklik??iniet uz ?Aizv?rt?, lai att?r?tu pagaidu mapi. Visbeidzot, sazinieties ar atbalsta speci?listu, lai nok?rtotu failu p?rs?t??anu uz Microsoft.

T9: Izpildot diagnostiku uz datora ar Windows XP vai Windows Server 2003, j?s sa?emsiet k??das zi?ojumu ?Nebija iesp?jams atrast izpildlaika versiju, lai palaistu ?o lietojumprogrammu?

?? k??da var rasties, ja datoram ir instal?ts .NET Framework 4.0, bet .NET Framework 2.0 vai .NET Framework 3.5 nav instal?ts. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, l?dzu, instal?jiet dator? programmu .NET Framework 2.0 vai .NET Framework 3.5. J?s varat atrast .NET Framework instal??anas saites 6. jaut?jum?.

T10: P?c noklik??in??anas uz pogas ?Izpild?t?, lai palaistu diagnostiku uz Windows Server datora, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?J?su pa?reiz?jie dro??bas iestat?jumi neat?auj ?? faila lejupiel?d??anu? un diagnostika netiek izpild?ta

?? k??da var rasties, ja datoram ir iesp?jota Internet Explorer uzlabotas dro??bas konfigur?cija. L?dzu, iev?rojiet 12. jaut?jum? dot?s instrukcijas, lai izpild?tu diagnostiku dator?, kam ir iesp?jota Internet Explorer uzlabotas dro??bas konfigur?cija.

T11: Kad j?s noklik??in?t uz pogas ?Izpild?t?, lai palaistu Windows Server b?z?tu datoru, pieejamas ir tikai opcijas ?Saglab?t?un ?Atcelt?

?? probl?ma var rasties, ja interneta opcij?s iestat?ta opcija ?Nesaglab?t disk? ?ifr?t?s lappuses?. Kad ir iesp?jota ?Internet Explorer uzlabot?s dro??bas konfigur?cija? Windows Server b?z?t? dator?, ?? opcija ir iestat?ta autom?tiski.

Lai izpild?tu diagnostiku dator? ar iesp?jotu ?o opciju, saglab?jiet failu un p?c tam izpildiet diagnostiku no lejupiel?d??anas mapes. Lai atsp?jotu opciju, atveriet ?Interneta iestat?jumus? izv?lieties cilni ?Uzlabots? un p?c tam no?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as ?Nesaglab?t disk? ?ifr?t?s lappuses? sada?? ?Dro??ba?.

T12: Kad j?s noklik??in?t uz pogas ?Izpild?t?, lai palaistu diagnostiku, j?s sa?emat k??das zi?ojumu ?Diem??l rad?s k??da: Vai nu j?su p?rl?kprogramm? nav iesp?joti S?kfaili, vai ar? tie ir izdz?sti?

?? probl?ma var rasties, ja p?rl?kprogramm? ir atsp?jota s?kfailu izmanto?ana. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, l?dzu, iesp?jojiet s?kfailus sav? p?rl?kprogramm? un atsvaidziniet lappusi. Lai iesp?jotu s?kfailus p?rl?kprogramm? Internet Explorer, dodieties uz ?Interneta opcijas?, atlasiet cilni ?Priv?tums? cilni un p?c tam atlasiet ?Noklus?jums? sada?? ?Iestat?jumi?, lai p?rvietotu sl?dni uz iestat?jumu ?Vid?js?.

Cits iesp?jamais iemesls ?ai k??dai ir tas, ka dator? ar sist?mu Windows Server ir iesp?jota Uzlabot? dro??bas konfigur?cija, ta?u ne visas 12. jaut?jum? min?t?s vietnes tika pievienotas dro?o viet?u sarakstam. Lai ?o probl?mu nov?rstu, l?dzu, izpildiet 12. jaut?jum? min?tos nor?d?jumus. Varat ar? izpild?t T2 pieejamo Fix It risin?jumu, lai ?tri noteiktu ar Uzlaboto dro??bas konfigur?ciju saist?t?s probl?mas.


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598970 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Surface with Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Professional N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2598970

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com