Kh?c ph?c: SQL Server đ?i l? công vi?c d?ng ng?u nhiên khi b?n lên l?ch công vi?c đ? ch?y qua n?a đêm vào ngày c? th? trong SQL Server 2005 ho?c trong SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598903 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i SQL Server 2008 trư?c phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c?u h?nh m?t vi?c làm đ?i l? SQL máy ch? ch?y qua n?a đêm vào ngày c? th? trong Microsoft SQL Server 2005, công vi?c ng?u nhiên d?ng đôi khi sau khi nó ch?y qua m?t th?i gian 00: 00. Tuy nhiên, công vi?c l?i ti?p t?c ch?y theo l?ch tr?nh ngày hôm sau.

Ví d?, gi? s? r?ng b?n l?p bi?u m?t vi?c làm đ?i l? SQL máy ch? ch?y t? 22: 00-02: 00 ngày th? hai, vào ngày th? ba, ngày th? tư, ngày th? năm, và vào ngày th? sáu. Ngoài ra, b?n đ?t t?n s? m?i 15 phút. Trong trư?ng h?p này, công vi?c có th? d?ng l?i ? 23: 45 ngày th? hai và sau đó ti?p t?c lúc 22: 00 ngày th? ba.

Chú ý V?n đ? này x?y ra trong SQL Server 2005 ch? khi b?n cài đ?t m?t gói C?p Nh?t sau đây:
 • Tích l?y gói 13 cho SQL Server 2005 d?ch v? tr?n gói 3 (SP3) ho?c m?t gói ph?n m?m sau cumulative update cho SQL Server 2005 SP3
 • Cumulative update package 3 cho SQL Server 2005 d?ch v? tr?n gói 4 (SP4) ho?c m?t gói ph?n m?m sau cumulative update cho SQL Server 2005 SP4
 • B?o m?t C?p Nh?t 2494112 đó là tài li?u trong security bulletin MS11-049 cho SQL Server 2005 SP3

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2494112 MS11-049: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SQL Server 2005 Service Pack 3 QFE: ngày 14 tháng 6 năm 2011

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên phát hành Cumulative Update 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2582282 Cumulative update gói 16 cho SQL Server 2008 Service Pack 1
Chú ý B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng g?n đây nh?t s?a ch?a phát hành có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
970365 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t SQL Server 2008 Service Pack 1. Theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

Thông tin hotfix

SQL Server 2005

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SQL Server 2005 SP3 ho?c SQL Server 2005 SP4 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
SQL Server 2005 SP4
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngLCID
sqlsvc90.dll2005.90.5295.010428815-Tháng tám-1123: 15x861033
sqlsvc90.dll2005.90.5295.013040015-Tháng tám-11 23: 22x641033
sqlsvc90.dll2005.90.5295.037718416-Tháng tám-112: 08IA-641033
SQL Server 2005 SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngLCID
sqlsvc90.dll2005.90.4342.010428815-Tháng tám-1118: 48x861033
sqlsvc90.dll2005.90.4342.013040015-Tháng tám-1120: 14x641033
sqlctr90.dll2005.90.4342.012886416-Tháng tám-111: 02IA-641033


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598903 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2598903 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2598903

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com