Các mô t? c?a gói hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): Tháng sáu 26 tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598389 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix ngày 26 tháng 6 năm 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng m?t lo?i n?i dung đư?c t?o ra và liên k?t v?i nhi?u thư vi?n. Khi b?n thêm ho?c thay đ?i m?t l?nh v?c trong lo?i n?i dung này, vi?c tri?n khai n?i dung tăng m?t m?t th?i gian r?t dài đ? x? l?.

 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t m?c tin thư thoại trong m?t Thư viện Tài liệu Microsoft SharePoint và t?i lên m?t tài li?u nó.
  • B?n đ? đ?i tên m?c tin thư thoại.
  • B?n di chuy?n tài li?u trong m?c tin thư thoại đ?n m?t Thư viện Tài liệu b?ng cách s? d?ng các qu?n l? n?i dung và c?u trúc tùy ch?n.
  Trong trư?ng h?p này, th?i gian last-modified c?a tài li?u đư?c thay đ?i đ? th?i gian mà thư đ? đư?c di chuy?n.
 • M?t tri?n khai n?i dung tăng không thành công khi b?n thêm và sau đó xóa ngư?i dùng t? tuyển tập site ngu?n.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o thêm c?t trong m?t danh sách SharePoint hơn m?t SQL máy ch? b? máy cơ s? d? li?u hàng h? tr?. K?t qu? là, bao b? hàng x?y ra, và m?t danh m?c đư?c lưu tr? trong nhi?u b? máy cơ s? d? li?u hàng. Khi b?n thi?t l?p danh m?c quy?n th?a k? t? danh sách cha m? c?a h?, t?p tin đính kèm đ? ghi danh tr? thành không th? ti?p c?n.
 • Khi b?n s? d?ng m?t ho?t đ?ng ch?m tr? cho m?t công vi?c, công vi?c không ti?p t?c t? s? ch?m tr?, ho?c công vi?c m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? ti?p t?c t? s? ch?m tr?.
 • Cho r?ng b?n thi?t l?p m?t ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a tuyển tập site, và b?n không ch? đ?nh b?t k? bài t?p c? th? cho phép t?i b?t k? ph?m vi. Khi b?n xoá ngư?i dùng này t? tuyển tập site, d? li?u web site không báo cáo thay đ?i m?c đ? b?o m?t c?a tuyển tập site.
 • Gi? s? r?ng b?n s? đ?u ra b? nh? đ?m các tính năng trên m?t web site Windows SharePoint Services 3.0. Sau khi b?n áp d?ng gói hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2656351, các web site không c?n s?n lư?ng lưu tr? khi m?t ngư?i dùng xác th?c truy c?p vào các web site.
 • b?n ghi Dịch vụ Web h?nh ?nh đ?i h?i nhi?u hơn và nhi?u th?i gian đ? t?i lên h?nh ?nh.
 • Khi kí nh?p ti?t đư?c kích ho?t, m?t s? lo?i thông tin cu?c g?i stack s? t?o ra m?t ngo?i l? không đư?c.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint 3.0 Service Pack 3, Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint 3.0 Service Pack 2 ho?c Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint 3.0 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácmúi thời giantab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WSS-kb2598389-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6662.500021,460,51211-Jun-1212: 45

Thông tin t?p tin .msp Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
STS-x-none.mspkhông áp d?ng22,070,27210-Jun-1217: 55

STS-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dwdcw20.dll12.0.6606.10001,095,51219-Tháng b?y-1120: 54
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6662.5000486,0006-Jun-1223: 07
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6602.1000268,15222-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6602.1000628,63222-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6662.50009,611,8886-Jun-1223: 07
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6662.50009,611,8886-Jun-1223: 07
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6602.1000128,88822-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6602.100087,92822-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.DSP.Sts.dll12.0.6602.1000104,31222-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6602.100087,92822-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6602.1000128,88822-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6604.10001,568,6404-Tháng b?y-1110: 49
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6602.1000194,45622-Jun-111: 04
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6650.500071,54411 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6602.1000403,33622-Jun-110: 12
Msscntrs.dll12.0.6600.1000437,08026 Tháng 1111: 35
Mssdmn.exe12.0.6600.1000798,57626 Tháng 1111: 35
Mssearch.exe12.0.6600.1000572,31226 Tháng 1111: 35
Mssph.dll12.0.6607.10001,959,7602-Tháng tám-113: 18
Mssrch.dll12.0.6660.50004,762,38414-Mar-122: 16
Nlhtml.dll2008.1231.6600.1000228,20026 Tháng 116: 52
Offfilt.dll2008.1231.6600.1000387,95226 Tháng 116: 52
Offparser.dll12.0.6604.10001,761,6884-Tháng b?y-1110: 25
Onetutil.dll12.0.6662.50003,385,9766-Jun-1222: 37
Owssvr.dll12.0.6662.50005,207,1526-Jun-1223: 07
Owstimer.exe12.0.6600.100089,45626 Tháng 1110: 58
Query.dll12.0.6600.1000219,47226 Tháng 1111: 35
Setup.exe12.0.6650.5000439,16011 Tháng tám 3021: 34
Stsadm.exe12.0.6652.5000587,68019-Sep-1117: 19
Stssoap.dll12.0.6662.5000313,9686-Jun-1223: 07
Stswel.dll12.0.6662.50003,331,1846-Jun-1223: 07
Tquery.dll12.0.6604.10004,784,4644-Tháng b?y-1110: 49
Wssadmin.exe12.0.6662.500016,0326-Jun-1223: 07
Wsssetup.dll12.0.6657.50006,784,80017-Jan-129: 46
Xmlfilter.dll2008.1231.6605.1000204,13612-Tháng b?y-117: 13


x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WSS-kb2598389-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6662.500017,736,04011-Jun-1214: 14


Thông tin t?p tin .msp Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
STS-x-none.mspkhông áp d?ng18,328,57610-Jun-1218: 07

STS-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Dwdcw20.dll12.0.6650.5000439,12811 Tháng tám 3021: 33
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6662.5000486,00010-Jun-1215: 09
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6650.5000268,15211 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6650.5000628,63211 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6662.50009,611,88810-Jun-1215: 09
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6662.50009,611,88810-Jun-1215: 09
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6650.5000128,88811 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6650.500087,92811 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.DSP.Sts.dll12.0.6650.5000104,31211 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6650.500087,92811 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6650.5000128,88811 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6650.50001,466,75211 Tháng tám 3019: 51
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6650.5000194,45611 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6650.500071,54411 Tháng tám 3017: 26
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6650.5000403,33611 Tháng tám 3021: 57
Msscntrs.dll12.0.6600.100088,40826 Tháng 1112: 46
Mssdmn.exe12.0.6600.1000281,45626 Tháng 1112: 46
Mssearch.exe12.0.6600.1000156,05626 Tháng 1112: 46
Mssph.dll12.0.6650.5000703,31226-Tháng tám-1116: 16
Mssrch.dll12.0.6660.50002,066,70414-Mar-122: 21
Nlhtml.dll2008.1231.6600.1000123,24031-Ngày-119: 23
Offfilt.dll2008.1231.6600.1000199,53631-Ngày-119: 23
Offparser.dll12.0.6650.50001,134,48826-Tháng tám-1116: 01
Onetutil.dll12.0.6662.50001,981,04810-Jun-1214: 20
Owssvr.dll12.0.6662.50003,059,8246-Jun-1223: 17
Owstimer.exe12.0.6600.100054,64026 Tháng 1112: 06
Query.dll12.0.6600.100081,23226 Tháng 1112: 46
Setup.exe12.0.6650.5000439,16011 Tháng tám 3021: 34
Stsadm.exe12.0.6652.5000587,68021-Tháng chín-119: 59
Stssoap.dll12.0.6662.5000313,96810-Jun-1215: 09
Stswel.dll12.0.6662.50001,938,5446-Jun-1223: 17
Tquery.dll12.0.6650.50002,358,09626-Tháng tám-1116: 16
Wssadmin.exe12.0.6662.500016,03210-Jun-1215: 09
Wsssetup.dll12.0.6657.50006,784,80017-Jan-129: 46
Xmlfilter.dll2008.1231.6650.5000102,24826-Tháng tám-119: 42


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598389 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598389 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598389

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com