คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): 9 มีนาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2598251 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
 
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาโครงการ Microsoft Server 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับโครงการ Server 2010 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2012

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อคุณพยายามเข้าถึงหน้าของโครงการศูนย์ในโครงการเว็บ Apps (PWA), โหลดเพจ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก" นอกจากนี้ เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลโครงการบนเป็นโครงการรายละเอียดหน้า (PDP), ค่าที่มากกว่าหนึ่งจะแสดงสำหรับการเว็บไซต์องค์กรแบบกำหนดเองของโครงการ เขตข้อมูล

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานจาก Microsoft ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตรวจหา และลบระเบียนซ้ำกันที่ทำให้เกิดปัญหานี้ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้สคริปต์การล้างข้อมูลต่อไปนี้ คุณต้องการเรียกใช้สคริปต์การล้างข้อมูลบนหนึ่งครั้ง

สคริปต์ทำการกระทำต่อไปนี้:
  • สคริปต์ 1 ตรวจพบว่า คุณประสบปัญหานี้ และแสดงโครงการที่ได้รับผลกระทบและเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง
  • สคริปต์ 2 สำรองอยู่กับตารางได้รับผลกระทบ
  • สคริปต์ 3 เอาระเบียนซ้ำกัน
  • สคริปต์ 4 เลิกทำการลบ ด้วยการเรียกคืนระเบียนจากตารางการสำรองข้อมูล
  • สคริปต์ 5 เอาตารางการสำรองข้อมูล
เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบสคริปต์การล้างข้อมูลในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนที่จะใช้สคริปต์อยู่ในสภาพแวดล้อมการผลิต นอกจากนี้ คุณควรเท่านั้นดำเนินการนี้เมื่อมีกิจกรรมของผู้ใช้ไม่มีอยู่ในเครือข่าย

สคริปต์ที่ 1

แบบสอบถาม SQL ต่อไปนี้ตรวจสอบว่า ปัญหานี้อยู่ในฐานข้อมูลของคุณ หากไม่มีแถวกลับ คุณกำลังประสบปัญหานี้ ใช้แทนชื่อฐานข้อมูลที่เผยแพร่ของเซิร์ฟเวอร์โครงการในค่าตัวยึดในบรรทัดแรกของแบบสอบถาม

USE <ProjectServer_Published>
SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
where CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC

สคริปต์ที่ 2

สคริปต์ 2 สร้างตารางที่มีชื่อว่า MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup และสำรองข้อมูลระเบียนในตาราง MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเรียกใช้สคริปต์นี้หนึ่งครั้งก่อนที่คุณเรียกใช้สคริปต์ 3 ถ้าคุณต้องการเลิกทำการดำเนินการล้างข้อมูลที่ดำเนินการ โดยสคริปต์ 3 คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ที่ 2

USE <ProjectServer_Published>
SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES


สคริปต์ที่ 3

สคริปต์ที่ 3 ตรวจพบว่า คุณประสบปัญหานี้ก่อน ถ้าคุณไม่พบปัญหานี้ การดำเนินการไม่ถูกนำมา ถ้าคุณประสบปัญหานี้ สคริปต์เอาระเบียนซ้ำกัน

USE <ProjectServer_Published>
DECLARE @ITERATIONS AS INT
SET @ITERATIONS=
(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV 
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID 
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID 
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID 
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME 
HAVING COUNT (*) >1 
ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1

IF @ITERATIONS IS NULL
BEGIN
PRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'

END
ELSE
BEGIN

PRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: ' 
PRINT @ITERATIONS

WHILE @ITERATIONS <>0
BEGIN
PRINT 'ITERATION COUNT: ' 
PRINT @ITERATIONS

DECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MOD_DATE AS DATETIME 
DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR 

SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN
(
SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV 
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID 
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV 
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID 
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF 
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID 
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 
)
AND MD_PROP_UID IN 
(
SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV 
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID 
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV 
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID 
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF 
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID 
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1 
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1 
)

GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UID
HAVING COUNT (*) >1 
ORDER BY PROJ_UID

OPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS 
FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS 
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE 
WHILE @@FETCH_STATUS =0 

BEGIN 

DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES 
WHERE PROJ_UID=@PROJ_UID
AND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UID
AND MOD_DATE=@MOD_DATE

FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS 
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE 

END 

CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS 
DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS 

SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1
END 
END 

สคริปต์ที่ 4

รันสคริปต์ 4 เท่านั้น ถ้าคุณต้องการเลิกทำการดำเนินการล้างข้อมูลที่ถูกดำเนินการ โดยสคริปต์ 3 ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้สคริปต์นี้ อย่างไรก็ตาม สคริปต์มีให้ในกรณีที่จำเป็น สคริปต์ที่ 4 ทำงาน ด้วยการเรียกคืนระเบียนที่สำรองไว้ 2 ของสคริปต์

หมายเหตุ รันสคริปต์ 4 หลังจากที่ระบบจะส่งกลับไปยังการผลิต การสำรองข้อมูลคือ snapshot ในเวลา และถ้าคุณคืนค่าการสำรองข้อมูลนี้หลังจากทำการแก้ไขใหม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะหายไป

USE <ProjectServer_Published>
DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
INSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
SELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP

สคริปต์ที่ 5

การเอาตารางการสำรองข้อมูล เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้

USE <ProjectServer_Published>
DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUPข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีโครงการ Server 2010 หรือโครงการ Server 2010 Service Pack 1 การติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณอาจไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้ด่วนใน แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลที่ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ จะถูกแสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้ม วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Glb.exe-Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x 6414.0.6117.500211,110,5767 12 มีนาคม9:15

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง11,213,3127 12 มีนาคม16:12

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้ม ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

Pjsrvwfe x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029 11 Aug13:43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729 11 Aug13:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529 11 Aug13:43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729 11 Aug13:43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629 11 Aug13:43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629 11 Aug13:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229 11 Aug13:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229 11 Aug13:41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429 11 Aug13:41
Addtask.aspx14.0.601514,94029 11 Aug13:43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629 11 Aug13:41
Admin.aspx14.0.60152,22829 11 Aug13:41
Admtime.aspx14.0.60158,73129 11 Aug13:41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029 11 Aug13:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229 11 Aug13:41
Analyses.aspx14.0.60158,80129 11 Aug13:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329 11 Aug13:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330 11 Aug22:05
Approvals.aspx14.0.60156,37829 11 Aug13:43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629 11 Aug13:43
Backup.aspx14.0.60156,38329 11 Aug13:41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029 11 Aug13:41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129 11 Aug13:43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229 11 Aug13:43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229 11 Aug13:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429 11 Aug13:41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029 11 Aug13:43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129 11 Aug13:43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329 11 Aug13:43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329 11 Aug13:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029 11 Aug13:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729 11 Aug13:43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229 11 Aug13:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729 11 Aug13:43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129 11 Aug13:41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929 11 Aug13:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629 11 Aug13:41
Createfy.aspx14.0.601511,22929 11 Aug13:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729 11 Aug13:41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829 11 Aug13:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229 11 Aug13:42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729 11 Aug13:42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629 11 Aug13:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629 11 Aug13:42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329 11 Aug13:42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129 11 Aug13:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029 11 Aug13:43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23212 18 ม.ค.4:02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329 11 Aug13:42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629 11 Aug13:41
Default.aspx14.0.60157,36429 11 Aug13:43
Delegate.aspx14.0.601513,16329 11 Aug13:43
Details.aspx14.0.601530,68729 11 Aug13:43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229 11 Aug13:43
Drivers.aspx14.0.60156,46329 11 Aug13:43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629 11 Aug13:43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329 11 Aug13:41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229 11 Aug13:41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629 11 Aug13:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929 11 Aug13:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729 11 Aug13:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629 11 Aug13:41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229 11 Aug13:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829 11 Aug13:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329 11 Aug13:41
Events.aspx14.0.60158,41129 11 Aug13:41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529 11 Aug13:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629 11 Aug13:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529 11 Aug13:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429 11 Aug13:42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129 11 Aug13:41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629 11 Aug13:41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829 11 Aug13:41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829 11 Aug13:42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329 11 Aug13:41
Import.aspx14.0.60156,95329 11 Aug13:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429 11 Aug13:43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229 11 Aug13:43
License.aspx14.0.60153,56729 11 Aug13:41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029 11 Aug13:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029 11 Aug13:44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429 11 Aug13:44
Loadnote.aspx14.0.601535229 11 Aug13:43
Locktask.aspx14.0.60158,53629 11 Aug13:43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329 11 Aug13:42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429 11 Aug13:43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329 11 Aug13:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329 11 Aug13:41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029 11 Aug13:41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229 11 Aug13:42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529 11 Aug13:42
Managewss.aspx14.0.601512,69729 11 Aug13:42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929 11 Aug13:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.100087,92029 11 Aug13:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.100042,86429 11 Aug13:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029 11 Aug13:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.1000288,62429 11 Aug13:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.100020,34429 11 Aug13:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6117.5000285,4887 12 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6117.5000498,4807 12 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6117.50027,256,88029 12 กุมภาพันธ์2:35
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.100017,81629 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.1000132,97629 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.100059,24829 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.10002,148,20829 11 Aug13:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.1000482,67229 11 Aug13:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927 12 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6117.50002,067,2967 12 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.100034,69629 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.100059,25629 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429 12 กุมภาพันธ์2:35
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6117.5000494,3847 12 กุมภาพันธ์20:38
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.1000333,68029 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.100042,87229 11 Aug13:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.1000132,97629 11 Aug13:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.1000219,00029 11 Aug13:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-ม.ค.-1219:11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629 11 Aug13:43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029 11 Aug13:43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129 11 Aug13:43
Mywork.aspx14.0.60154,82829 11 Aug13:43
Notification.aspx14.0.601518,61429 11 Aug13:42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629 11 Aug13:42
Password.aspx14.0.60156,75329 11 Aug13:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329 11 Aug13:42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529 11 Aug13:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929 11 Aug13:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929 11 Aug13:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.100011,70429 11 Aug13:41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829 11 Aug13:43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729 11 Aug13:43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529 11 Aug13:43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529 11 Aug13:43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229 11 Aug13:44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229 11 Aug13:44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229 11 Aug13:43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929 11 Aug13:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429 11 Aug13:43
Projects.aspx14.0.60156,36129 11 Aug13:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829 11 Aug13:43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929 11 Aug13:44
Proposalschedule.aspx14.0.60153,70029 11 Aug13:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329 11 Aug13:44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929 11 Aug13:44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929 11 Aug13:42
Queue.aspx14.0.601516,31929 11 Aug13:42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129 11 Aug13:42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829 11 Aug13:42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729 11 Aug13:43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329 11 Aug13:43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129 11 Aug13:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729 11 Aug13:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429 11 Aug13:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129 11 Aug13:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929 11 Aug13:43
Resources.aspx14.0.60156,33429 11 Aug13:44
Respicker.aspx14.0.60204,60229 11 Aug13:42
Resplans.aspx14.0.601527,95329 11 Aug13:43
Restore.aspx14.0.60157,98229 11 Aug13:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729 11 Aug13:44
Rules.aspx14.0.60155,75129 11 Aug13:43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429 11 Aug13:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85429 11 Aug13:43
Schedule.aspx14.0.60153,79429 11 Aug13:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629 11 Aug13:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229 11 Aug13:43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029 11 Aug13:43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929 11 Aug13:42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829 11 Aug13:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329 11 Aug13:42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529 11 Aug13:43
Srhome.aspx14.0.601510,27629 11 Aug13:43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029 11 Aug13:43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929 11 Aug13:43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029 11 Aug13:43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129 11 Aug13:43
Srteam.aspx14.0.601517,38929 11 Aug13:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32329 11 Aug13:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429 11 Aug13:44
Statusing.aspx14.0.60158,97629 11 Aug13:42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229 11 Aug13:44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829 11 Aug13:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929 11 Aug13:43
Tasks.aspx14.0.60156,30629 11 Aug13:44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929 11 Aug13:44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229 11 Aug13:43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729 11 Aug13:42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929 11 Aug13:43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429 11 Aug13:44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429 11 Aug13:43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729 11 Aug13:42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829 11 Aug13:42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229 11 Aug13:42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529 11 Aug13:42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929 11 Aug13:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629 11 Aug13:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029 11 Aug13:42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629 11 Aug13:42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729 11 Aug13:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029 11 Aug13:42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129 11 Aug13:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229 11 Aug13:42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329 11 Aug13:42

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2598251 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มิถุนายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Project Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598251 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2598251

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com