Access 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Ace-x-none.msp, x 64 Ace-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598026 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts Microsoft Access 2010 jaut?jums, kas nosaka piek?uvi 2010 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?

  • Atjauninot programmas Excel darbgr?matu, kas ir saist?ta ar SharePoint dokumentu bibliot?ku programmas Excel citas darbgr?matas, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
    Neparedz?ta k??da no ?r?jas datu b?zes (vad?t?js).

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai instal?ta Access 2010.

Restart?jiet pras?ba

Iesp?jams, jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu k?du no labojumfailus ?o pakotni, jums nav j?veic nek?das izmai?as, lai re?istra.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu jaut?jumu, kas ?aj? rakst? ir min?ts.

Uz ?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki tabul? nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks.

x86
Lejupiel?d?t inform?ciju
Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Ace-x-none.mspNav piem?rojams5,225,9849-Feb-129: 45
Ace-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Acecore.dll14.0.6109.50002,194,31229-Aug-116: 49x86
Acedao.dll14.0.6015.1000548,79229-Aug-116: 49x86
Acees.dll14.0.6015.1000686,50429-Aug-116: 49x86
Aceexch.dll14.0.6015.1000334,75229-Aug-116: 49x86
Aceexcl.dll14.0.6117.5000648,0249-Feb-123: 28x86
Aceodbc.dll14.0.6015.1000278,44829-Aug-116: 49x86
Aceoledb.dll14.0.6015.1000383,90429-Aug-116: 49x86
Acer3x.dll14.0.6015.1000329,62429-Aug-116: 49x86
Acerclr.dll14.0.6015.100044,99229-Aug-116: 49x86
Acerep.dll14.0.6015.1000527,77629-Aug-116: 49x86
Acetxt.dll14.0.6015.1000220,56029-Aug-116: 49x86
Acewdat.dll14.0.6009.10003,049,37629-Aug-116: 49x86
Acexbe.dll14.0.6015.1000362,90429-Aug-116: 49x86
Expsrv.dll6.1.0.1619452,93629-Aug-116: 59x86
Vbajet32.dll6.0.1.161949,48829-Aug-116: 59x86
x64
Lejupiel?d?t inform?ciju
Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Ace-x-none.mspNav piem?rojams5,799,4249-Feb-129: 36
Ace-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Acacedao.dll14.0.6015.1000744,88829-Aug-116: 48x64
Acecore.dll14.0.6109.50003,213,70429-Aug-116: 48x64
Acedao.dll14.0.6015.1000744,88829-Aug-116: 48x64
Acees.dll14.0.6015.10001,012,64829-Aug-116: 48x64
Aceexch.dll14.0.6015.1000442,27229-Aug-116: 48x64
Aceexcl.dll14.0.6117.5000903,5129-Feb-123: 27x64
Aceodbc.dll14.0.6015.1000342,96029-Aug-116: 48x64
Aceoledb.dll14.0.6015.1000537,50429-Aug-116: 48x64
Acer3x.dll14.0.6015.1000451,48029-Aug-116: 48x64
Acerclr.dll14.0.6015.100055,74429-Aug-116: 48x64
Acerep.dll14.0.6015.1000691,61629-Aug-116: 48x64
Acetxt.dll14.0.6015.1000297,36029-Aug-116: 48x64
Acewdat.dll14.0.6009.10003,050,91229-Aug-116: 48x64
Acexbe.dll14.0.6015.1000502,16829-Aug-116: 48x64
Expsrv.dll6.1.0.1619518,98429-Aug-116: 59x64
Vbajet32.dll6.0.1.161949,48829-Aug-116: 59x64

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598026 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Access 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixallversions kbmt KB2598026 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598026

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com